eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych wraz z obsługą rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych wraz z obsługą rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWA IMIENIA WITOLDA PILECKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369236544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Foksal 17

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-372

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@instytutpileckiego.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.instytutpileckiego.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych wraz z obsługą rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69dfe101-c42f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69dfe101-c42f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są:
1) Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczta elektroniczna: zamowienia@instytutpileckiego.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o komunikacji elektronicznej.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w § 7-11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą przy ul. Foksal 17, 00-372 w Warszawie.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego pod adresem: ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa lub poprzez e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust.1 i 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.7.2023.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia krajowych i zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 79997000-9 - Usługi organizowania podróży służbowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert podany jest w § 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert podany jest w § 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
4) Zdolność technicznej lub zawodowej:
1) Dla części 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną (1) usługę polegającą na rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych o nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (całkowite wynagrodzenie wykonawcy obejmujące usługę rezerwacji i sprzedaży biletów w tym cenę biletów).
2) Dla części 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną (1) usługę polegającą na rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (całkowite wynagrodzenie wykonawcy obejmujące usługę rezerwacji i sprzedaży usług hotelarskich).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy/ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie, według wzoru wskazanego w Załączniku nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych, odpowiednio dla danej części zamówienia, w § 14 ust. 1 pkt 4 SWZ, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w odniesieniu do części 1 i części 2 – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia o dokumentach, według wzoru podanego w załączniku nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia w postępowaniu informacji na temat liczby godzin, w której Wykonawca zobowiązuje się przedstawić propozycję połączeń/usług hotelarskich od momentu otrzymania zapytania od Zamawiającego, która będzie służyć potwierdzeniu zgodności oferowanej usługi z wymaganiami i cechami określonymi w opisie kryterium oceny ofert pod nazwą „Czas reakcji” przedstawionym w § 18 ust. 2 pkt 1 SWZ. Informacje te stanowią przedmiotowy środek dowodowy na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności określone w art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów podane są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dotyczy części 1 i 2:
1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie Umowy,
2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
6) niewykonania części prac przez Wykonawcę;
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania poszczególnych Zleceń o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
9) ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku kiedy ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części Zleceń, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z okoliczności faktycznych dotyczących tych Zleceń uniemożliwiających ich realizację.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie i charakterze:
1) wydłużenie terminów wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 i 6-7;
2) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac w ramach wykonania przedmiotu Umowy), pkt. 2 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość prac niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), pkt. 3 (zmiana zależna od zmiany kosztów związanych ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu Umowy, pkt. 5 (zmiana ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku; cena netto pozostanie bez zmian, zwiększona zostanie cena brutto Umowy), pkt. 7 i 9 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych).
3) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym), pkt. 2 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a związany z działaniami osób trzecich), pkt. 3 (zmiana zakresu prac uzależniona od nowego sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt. 4 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z zasad wiedzy technicznej), pkt. 5 (zmiana zakresu prac związana z wprowadzeniem odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych bądź zmiany stanu prawnego), pkt. 6 i 9 (zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane), pkt. 7 (zmniejszenie zakresu Zlecenia o prace niewykonane lub zwiększenie zakresu zlecenia o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
4) przedłużenia okresu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy – w takim przypadku okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony do dnia wykorzystania łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy.
5) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 17:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem interaktywnego Formularza ofertowego na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 18:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.