eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Belgrad › zakup urządzeń Cisco (routera 8300 wraz z serwerem Voice oraz jednego przełącznika 48-portowego wraz z oprogramowaniem i licencjami producenta) dla Ambasady RP w Belgradzie w nowo adaptowanym budynkuOgłoszenie z dnia 2023-03-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup urządzeń Cisco (routera 8300 wraz z serwerem Voice oraz jednego przełącznika 48-portowego wraz z oprogramowaniem i licencjami producenta) dla Ambasady RP w Belgradzie w nowo adaptowanym budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ambasada RP w Belgradzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 102638312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kneza Milosa 38

1.5.2.) Miejscowość: Belgrad

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-000

1.5.5.) Kraj: Serbia

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: RS110 - Београдска област

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/serbia/ambasada

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


dyplomatyczno-konsularna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup urządzeń Cisco (routera 8300 wraz z serwerem Voice oraz jednego przełącznika 48-portowego wraz z oprogramowaniem i licencjami producenta) dla Ambasady RP w Belgradzie w nowo adaptowanym budynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04dd0e7d-c7fe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00139902/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 zakup wyposażenia sieciowego, teleinformatycznego do nowej siedziby Ambasady RP w Belgradzie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 3 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, a jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 139 000 euro dla dostaw lub usług.
podstawa prawna: Art. 305 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019, z późn. zm.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AMB.BELG.270.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 34493,64 EUR

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa urządzeń Cisco (routera 8300 wraz z serwerem Voice oraz jednego przełącznika 48-portowego wraz z oprogramowaniem i licencjami producenta jako wyposażenie sieciowe i teleinformatyczne) na potrzeby Ambasady RP w Belgradzie w nowo adaptowanym budynku przy ul. Neznanog junaka 1a

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 4

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33075,59 EUR

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41500,00 EUR

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34027,11 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Tak

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trecom Nord Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369251911, NIP 5213809024

7.3.3) Ulica: Czyżewska 10

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-908

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34493,64 EUR

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.