eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kock › Przebudowy, modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy KockOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowy, modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Kock

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 29

1.5.2.) Miejscowość: Kock

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-150

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kock@kock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowy, modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Kock

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db34596a-c7f1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114481/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 1. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 103146 L w m. Białobrzegi Kol.

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 112625L w m. Annopol

1.1.3 3. Remont drogi gminnej nr.112625L w m. Annopol

1.1.4 4. Remont drogi gminnej nr.102780L w Białobrzegach

1.1.7 Remont drogi gminnej nr. 112636L w Górce

1.1.8 Przebudowa drogi gminnej nr.112694 L w Talczynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
a/ elektronicznie na adres kock@kock.pl, lub
b/ za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem https://kock.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja.
2. Pytania do SWZ należy zadawać na e-mail kock@kock.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://kock.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://kock.ezamawiajacy.pl.
4. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Platformę zakupową przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://kock.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://kock.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Przebudowy, modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Kock” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji ;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Kock prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://kock.ezamawiajacy.pl
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 112625L w miejscowości Annopol,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych modernizacji przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 112625L zlokalizowanej na działce nr ewid. 157 w m. Annopol, gm. Kock od km 0+000 do km 0+406 o łącznej długości 406mb.

Planowany zakres prac drogowych:
- długość odcinka objętego zamówieniem – 0,406 km
- roboty pomiarowe,
- mechaniczne plantowanie terenu – korytowanie pod drogę mechanicznie,
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 i 15 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 8 cm pod pobocza,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa wiążąca,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa ścieralna,
- wymiana istniejącego przepustu z kręgów betonowych na przepust z rur PCV fi 50,
- oznakowanie drogi.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu gminy Kock.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena, długość okresu gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Modernizacja przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białobrzegi Kolonia nr 103146L od km 0+000 do km 0+250, oraz od km 0+735 do km 1+125,
Zadanie obejmuje:
Modernizację przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białobrzegi Kolonia nr 103146L od km 0+000 do km 0+250:
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinka 250m:
koszty kwalifikowalne:
- mechaniczne plantowanie terenu,
- korytowanie pod drogę mechanicznie,
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 i 15 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2 warstwa gr. 15 cm,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 cm
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa wiążąca,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa ścieralna,
Koszty niekwalifikowalne:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne plantowanie terenu pod włączenie drogi, korytowanie drogi pod zjazdy,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 8 cm pod pobocza,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie pod zjazdy i włączenie,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, warstwa górna i warstwa dolna z kruszywa łamanego pod włączenie i pod zjazdy, warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego pod zjazdy,
- skropienie nawierzchni drogowej i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dwa razy po 4 cm,
- pionowe znaki drogowe,

oraz
Modernizację przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białobrzegi Kolonia nr 103146L, od km 0+735 do km 1+125.
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinaka 390m:
koszty kwalifikowalne:
- mechaniczne plantowanie terenu,
- korytowanie pod drogę mechanicznie,
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 i 15 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 cm
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa wiążąca,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa ścieralna,
Koszty niekwalifikowalne:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- koryta wykonanie mechanicznie gł. 20 cm,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 8 cm pod pobocza,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm pod zjazdy,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 cm pod zjazdy,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 cm pod pobocza,
- pionowe znaki drogowe,
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i budżetu gminy Kock

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena, długość okresu gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Remont drogi gminnej nr 102780L w miejscowości Białobrzegi.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu drogi gminnej nr 102780L w m. Białobrzegi od km 0+000 do km 0+816,0.
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinaka 816m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości po zagęszczeniu 5 cm warstwa ścieralna,
- mechaniczne plantowanie terenu pod pobocza,
- pobocza – warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 9 cm,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych.
Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie remontowe) oraz
budżetu gminy Kock

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena, długość okresu gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Remont drogi gminnych nr 112625 L w Annopolu i nr 112636L w Górce Kockiej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:
-remontu drogi gminnej nr 112625 L, zlokalizowanej na działkach ewid. nr 100, 101 i 75 obręb Annopol długości około 1 440 m
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinaka ok. 1440 m:
a)roboty pomiarowe,
b)usunięcie ziemi urodzajnej humusu,
c)profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie,
d)wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem,
e)wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
f)wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
g)wykonanie poboczy gruntowych,
h)ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruch.
Konstrukcja nawierzchni jezdni;
- Istniejąca droga gruntowa umocniona gruzem, kruszywem.
- Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 10 cm
- Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami

- remontu drogi gminnej nr 112636 L, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych Nr 166/1 obręb Górka Kocka Kolonia
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinka ok. 300m:
a) roboty pomiarowe,
b) usunięcie ziemi urodzajnej humusu,
c) profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie,
d) wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem,
e) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
f) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
g) wykonanie poboczy gruntowych,
h) ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Konstrukcja nawierzchni jezdni;
- Istniejąca droga gruntowa umocniona gruzem, kruszywem.
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 10 cm
- Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena, długość okresu gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Modernizacja przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 112694L w miejscowości Talczyn
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 112694L od km 0+000 do km 0+911 w miejscowości Talczyn, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1221L
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinaka ok. 1440 m:
- roboty pomiarowe,
- mechaniczne plantowanie drogi równiarką,
- wykonanie koryta gł. 10cm na poszerzeniach jezdni i chodnika,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr. 10 cm z pospółki,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr. 5 cm z pospółki,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, gr. po zagęszczaniu 15 cm,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie poboczy z kamienia łamanego 0-32 warstwa o gr 8 cm- pobocza,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa wyrównawcza,
- )mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa ścieralna,
- koryta gł. 20 cm na poszerzeniach jezdni i chodnika pod zjazdy,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr 10 cm z pospółki pod zjazdy,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod zjazdy,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod zjazdy,
- oznakowanie pionowe .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena, długość okresu gwarancji na roboty budowlane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1 Dla Części 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 112625L w miejscowości Annopol:
a) w zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
-zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej 200 000 PLN, obejmującą przebudowę, budowę, rozbudowę lub remont drogi(dróg) lub ulicy(ulic) o długości min. 200m,
- dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia jedną osobą - kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami.


1.2 Dla Części-2 Modernizacja przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białobrzegi Kolonia nr 103146L od km 0+000 do km 0+250, oraz od km 0+735 do km 1+125
a) w zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
-zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej 200 000 PLN, obejmującą przebudowę, budowę, rozbudowę lub remont drogi(dróg) lub ulicy(ulic) o długości min. 200m,
- dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia jedną osobą - kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami.


1.3 Dla Części-3 - Remont drogi gminnej nr 102780L w miejscowości Białobrzegi
a) w zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
-zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej 200 000 PLN, obejmującą przebudowę, budowę, rozbudowę lub remont drogi(dróg) lub ulicy(ulic) o długości min. 200m,
- dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia jedną osobą - kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami.


1.4 Dla Części-4 - Remont drogi gminnych nr 112625 L w Annopolu i nr 112636L w Górce Kockiej
a) w zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
-zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej 200 000 PLN, obejmującą przebudowę, budowę, rozbudowę lub remont drogi(dróg) lub ulicy(ulic) o długości min. 200m,
- dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia jedną osobą - kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami.


1.5 Dla Części-5 - Modernizacja przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 112694L w miejscowości Talczyn
a) w zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
-zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej 200 000 PLN, obejmującą przebudowę, budowę, rozbudowę lub remont drogi(dróg) lub ulicy(ulic) o długości min. 200m,
- dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia jedną osobą - kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wstępne o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji o braku podstaw wykluczenia z postępowania wg Załącznika nr 8 do SWZ.
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie wzywał do ich złożenia o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków;
d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. d, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy,
f) Dokumenty o których mowa w ust. e, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wstępne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ – Wykonawca podaje cenę oferty, oraz termin gwarancji na roboty budowlane– dla części na którą składa ofertę ,
2) Oświadczenie wstępne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( jeżeli dotyczy ) - do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ
4) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres ich korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeżeli dotyczy ).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o których mowa w pkt. IX.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
b) w przypadku, o którym mowa w punkcie VII.2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.