eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kock › Przebudowy, modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy KockOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowy, modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Kock

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 29

1.5.2.) Miejscowość: Kock

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-150

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kock@kock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kock.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowy, modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Kock

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db34596a-c7f1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114481/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 1. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 103146 L w m. Białobrzegi Kol.

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 112625L w m. Annopol

1.1.3 3. Remont drogi gminnej nr.112625L w m. Annopol

1.1.4 4. Remont drogi gminnej nr.102780L w Białobrzegach

1.1.7 Remont drogi gminnej nr. 112636L w Górce

1.1.8 Przebudowa drogi gminnej nr.112694 L w Talczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145243

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 112625L w miejscowości Annopol,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych modernizacji przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 112625L zlokalizowanej na działce nr ewid. 157 w m. Annopol, gm. Kock od km 0+000 do km 0+406 o łącznej długości 406mb.

Planowany zakres prac drogowych:
- długość odcinka objętego zamówieniem – 0,406 km
- roboty pomiarowe,
- mechaniczne plantowanie terenu – korytowanie pod drogę mechanicznie,
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 i 15 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 8 cm pod pobocza,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa wiążąca,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa ścieralna,
- wymiana istniejącego przepustu z kręgów betonowych na przepust z rur PCV fi 50,
- oznakowanie drogi.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu gminy Kock.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 508755,88 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Modernizacja przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białobrzegi Kolonia nr 103146L od km 0+000 do km 0+250, oraz od km 0+735 do km 1+125,
Zadanie obejmuje:
Modernizację przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białobrzegi Kolonia nr 103146L od km 0+000 do km 0+250:
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinka 250m:
koszty kwalifikowalne:
- mechaniczne plantowanie terenu,
- korytowanie pod drogę mechanicznie,
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 i 15 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2 warstwa gr. 15 cm,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 cm
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa wiążąca,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa ścieralna,
Koszty niekwalifikowalne:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- mechaniczne plantowanie terenu pod włączenie drogi, korytowanie drogi pod zjazdy,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 8 cm pod pobocza,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie pod zjazdy i włączenie,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, warstwa górna i warstwa dolna z kruszywa łamanego pod włączenie i pod zjazdy, warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego pod zjazdy,
- skropienie nawierzchni drogowej i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dwa razy po 4 cm,
- pionowe znaki drogowe,

oraz
Modernizację przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białobrzegi Kolonia nr 103146L, od km 0+735 do km 1+125.
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinaka 390m:
koszty kwalifikowalne:
- mechaniczne plantowanie terenu,
- korytowanie pod drogę mechanicznie,
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 10 i 15 cm,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 cm
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa wiążąca,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa ścieralna,
Koszty niekwalifikowalne:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- koryta wykonanie mechanicznie gł. 20 cm,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 8 cm pod pobocza,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm pod zjazdy,
- warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 cm pod zjazdy,
- warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 cm pod pobocza,
- pionowe znaki drogowe,
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i budżetu gminy Kock

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 826438,45 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Remont drogi gminnej nr 102780L w miejscowości Białobrzegi.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu drogi gminnej nr 102780L w m. Białobrzegi od km 0+000 do km 0+816,0.
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinaka 816m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości po zagęszczeniu 5 cm warstwa ścieralna,
- mechaniczne plantowanie terenu pod pobocza,
- pobocza – warstwa górna podbudowy z kamienia łamanego gr. 9 cm,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych.
Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie remontowe) oraz
budżetu gminy Kock

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 696047,11 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Remont drogi gminnych nr 112625 L w Annopolu i nr 112636L w Górce Kockiej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:
-remontu drogi gminnej nr 112625 L, zlokalizowanej na działkach ewid. nr 100, 101 i 75 obręb Annopol długości około 1 440 m
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinaka ok. 1440 m:
a)roboty pomiarowe,
b)usunięcie ziemi urodzajnej humusu,
c)profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie,
d)wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem,
e)wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
f)wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
g)wykonanie poboczy gruntowych,
h)ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruch.
Konstrukcja nawierzchni jezdni;
- Istniejąca droga gruntowa umocniona gruzem, kruszywem.
- Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 10 cm
- Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami

- remontu drogi gminnej nr 112636 L, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych Nr 166/1 obręb Górka Kocka Kolonia
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinka ok. 300m:
a) roboty pomiarowe,
b) usunięcie ziemi urodzajnej humusu,
c) profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie,
d) wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem,
e) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
f) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
g) wykonanie poboczy gruntowych,
h) ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Konstrukcja nawierzchni jezdni;
- Istniejąca droga gruntowa umocniona gruzem, kruszywem.
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 10 cm
- Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 824032,72 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Modernizacja przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 112694L w miejscowości Talczyn
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 112694L od km 0+000 do km 0+911 w miejscowości Talczyn, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1221L
Planowany zakres prac drogowych – długość odcinaka ok. 1440 m:
- roboty pomiarowe,
- mechaniczne plantowanie drogi równiarką,
- wykonanie koryta gł. 10cm na poszerzeniach jezdni i chodnika,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr. 10 cm z pospółki,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr. 5 cm z pospółki,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2, gr. po zagęszczaniu 15 cm,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie poboczy z kamienia łamanego 0-32 warstwa o gr 8 cm- pobocza,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa wyrównawcza,
- )mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości gr. 4 cm warstwa ścieralna,
- koryta gł. 20 cm na poszerzeniach jezdni i chodnika pod zjazdy,
- warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr 10 cm z pospółki pod zjazdy,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod zjazdy,
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod zjazdy,
- oznakowanie pionowe .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 866510,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 6

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 418758,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 665242,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 418758,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARPOL Arkadiusz Porzak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7132494451

7.3.4) Miejscowość: Ciecierzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 21-003

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 418758,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 680798,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1021723,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 680798,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARPOL Arkadiusz Porzak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7132494451

7.3.4) Miejscowość: Ciecierzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 21-003

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 680798,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 465510,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 705165,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 465510,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8220010022

7.3.3) Ulica: Kolejowa

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 465510,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 849826,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1004463,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 849826,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8220010022

7.3.3) Ulica: Kolejowa

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 849826,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.