eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz przebudową drogi w RudzieOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rogoźno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Rogoźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 785009402

1.5.8.) Numer faksu: (67) 2618075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rogozno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffc92209-c7db-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008599/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rogozno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rogozno - adres Platformy zakupowej zamawiającego.
Szczegóły w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rogozno.

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Szczegóły w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest 4CS Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@rogozno.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INTZ.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia dla części 1 - budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka na terenie gminy Rogoźno określono w Programie funkcjonalno – użytkowym dla zadania pn.: Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka na terenie gminy Rogoźno w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena ( C ) - 60%
2) Gwarancja ( G ) - 40%
3) SUMA - 100%

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium „Cena”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin
Pi ( C ) = ----------------------------------- X Max ( C )
Ci
gdzie:

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty „i”
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

4. Zasady oceny kryterium „Gwarancja” ( G ).

Zamawiający w ramach kryterium „Gwarancja” będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie terminy udzielonej gwarancji na roboty budowlane w następujący sposób:

Termin gwarancji 36 miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt.
Termin gwarancji 48 miesięcy – oferta otrzyma 20 pkt.
Termin gwarancji 60 miesięcy – oferta otrzyma 30 pkt.
Termin gwarancji 72 miesiące – oferta otrzyma 40 pkt.

Najkrótszy termin gwarancji to 36 miesięcy. Najdłuższy termin gwarancji to 72 miesięcy.

5. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty „i” będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:

Pi = Σ Pi (X)

gdzie :

Pi - ocena punktowa oferty „i”;
Σ Pi (X) - suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria.

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów według kryteriów oceny ofert przyjętych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia dla części 2 - modernizacja instalacji napowietrzającej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie określono w Programie funkcjonalno – użytkowym dla zadania obejmującego modernizację instalacji napowietrzającej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie w ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42000000-6 - Maszyny przemysłowe

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena ( C ) - 60%
2) Gwarancja ( G ) - 20%
3. Instalacja przetwarzania osadów wraz z uzyskaniem decyzji ( I ) - 20%
4) SUMA - 100%

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium „Cena”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin
Pi ( C ) = ----------------------------------- X Max ( C )
Ci
gdzie:

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty „i”
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

4. Zasady oceny kryterium „Gwarancja” ( G ).

Zamawiający w ramach kryterium „Gwarancja” będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie terminy udzielonej gwarancji na roboty budowlane w następujący sposób:

Termin gwarancji 60 miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt.
Termin gwarancji 72 miesiące – oferta otrzyma 20 pkt.

Najkrótszy termin gwarancji to 60 miesięcy. Najdłuższy termin gwarancji to 72 miesięcy.

5. Zasady oceny kryterium „Instalacja przetwarzania osadów wraz z uzyskaniem decyzji” ( I ).

Zamawiający w ramach kryterium „Instalacja przetwarzania osadów wraz z uzyskaniem decyzji” oczekuje aby wskazana w nazwie kryterium instalacja dotyczyła instalacji przetwarzania osadów wraz z uzyskaniem decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za przedstawioną w ofercie zaprojektowaną i wykonaną instalację oczyszczalni ścieków (instalację do przetwarzania osadów) opisaną w punkcie X.1.d.2 w następujący sposób:

Za zaprojektowanie i wykonanie 1 instalacji – oferta otrzyma 10 pkt.
Za zaprojektowanie i wykonanie 2 i więcej instalacji – oferta otrzyma 20 pkt.

6. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty „i” będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:

Pi = Σ Pi (X)

gdzie :

Pi - ocena punktowa oferty „i”;
Σ Pi (X) - suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria.

7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów według kryteriów oceny ofert przyjętych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Instalacja przetwarzania osadów wraz z uzyskaniem decyzji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia dla części 3 - przebudowa drogi w miejscowości Ruda określono w Projekcie wykonawczym pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Ruda realizowanym w ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie”.

Szczegółowy zakres dla części 3 określa Opis przedmiotu zamówienia dla przebudowy drogi w Rudzie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz załączniki:
1) Kosztorys ofertowy wraz z obmiarem dla przebudowy drogi w Rudzie,
2) Projekty wykonawczy i STWiOR dla przebudowy drogi w Rudzie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena ( C ) - 60%
2) Gwarancja ( G ) - 40%
3) SUMA - 100%

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium „Cena”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin
Pi ( C ) = ----------------------------------- X Max ( C )
Ci
gdzie:

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty „i”
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

4. Zasady oceny kryterium „Gwarancja” ( G ).

Zamawiający w ramach kryterium „Gwarancja” będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie terminy udzielonej gwarancji na roboty budowlane w następujący sposób:

Termin gwarancji 36 miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt.
Termin gwarancji 48 miesięcy – oferta otrzyma 20 pkt.
Termin gwarancji 60 miesięcy – oferta otrzyma 30 pkt.
Termin gwarancji 72 miesiące – oferta otrzyma 40 pkt.

Najkrótszy termin gwarancji to 36 miesięcy. Najdłuższy termin gwarancji to 72 miesięcy.

5. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty „i” będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:

Pi = Σ Pi (X)

gdzie :

Pi - ocena punktowa oferty „i”;
Σ Pi (X) - suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria.

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów według kryteriów oceny ofert przyjętych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej dla:
- części 1 - 1 000 000 zł (słownie jeden milion złotych),
- części 2 - 1 000 000 zł (słownie jeden milion złotych),
- części 3 - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

d) zdolności technicznej i zawodowej:
1) dla części 1 - budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka na terenie gminy Rogoźno

1.1) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, polegającej na zaprojektowaniu budowy, przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej długości minimum 3 km wraz z przepompownią/tłocznią ścieków o wartości brutto wykonanej usługi minimum 30 000,00 zł.
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

1.2) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy, przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej długości minimum 3 km wraz z przepompownią/tłocznią ścieków o wartości brutto wykonanej roboty minimum 1 600 000,00 zł.
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższych warunków również poprzez przedstawienie wykonanej dokumentacji projektowej i zrealizowanych robót budowlanych w ramach jednego zamówienia na roboty budowlane typu „zaprojektuj i wybuduj” o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 630 000,00 PLN brutto.

1.3) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej:
- jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu,
- jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższych warunków również przez jedną osobę.

2) części 2 – modernizacja instalacji napowietrzającej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie

2.1) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, polegającej na zaprojektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji instalacji oczyszczalni ścieków, w której wymagane było zaprojektowanie instalacji do przetwarzania osadów w produkt (polepszacz glebowy) z wykorzystaniem reaktywnego wapna oraz uzyskaniem decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby o wartości brutto wykonanej usługi minimum 50 000,00 zł.
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

2.2) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy, przebudowy, modernizacji instalacji oczyszczalni ścieków, w której wymagane było wykonanie instalacji do przetwarzania osadów w produkt (polepszacz glebowy) z wykorzystaniem reaktywnego wapna wraz z uzyskaniem decyzji na dopuszczenie produktu do obrotu handlowego o wartości brutto wykonanej roboty minimum 1 000 000,00 zł.
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższych warunków również poprzez przedstawienie wykonanej dokumentacji projektowej i zrealizowanych robót budowlanych w ramach jednego zamówienia na roboty budowlane typu „zaprojektuj i wybuduj” o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 050 000,00 PLN brutto.

2.3) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej:
- jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu,
- jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu,
- jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi,
- jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu,
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia powyższych warunków również przez jedną osobę.

3) części 3 – przebudowa drogi w miejscowości Ruda

3.1) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy dróg, ulic o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto.
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

3.2) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym sprzętem:
- min. 1 szt. koparko-spycharka,
- min. 1 samochód samowyładowczy,
- min. 1 mieszarka do wytwarzania mieszanki,
- min. 1 walec ogumiony (zalecany) lub stalowy, wibracyjny lub statyczny do zagęszczania,
- min. 1 zagęszczarka płytowa, ubijak mechaniczny lub mały walec wibracyjnym do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,
- min. 1 układarka lub równiarka, lub spycharka — do rozkładania mieszanki.

3.3) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej:
- jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności drogowej bez ograniczeń, oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu tymi robotami, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tą osobą.
Szczegółowy zapis - patrz SWZ.

Uwagi do punktów 1), 2) i 3) - patrz SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składane na żądanie Zamawiające:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SWZ;

3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. XII.2, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów:

4. oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu składane na żądanie Zamawiającego:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt X.1.d 1.2), 2.2) i 3.1) SWZ i przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ: Wykaz robót oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt X.1.d 1.1), 2.1) SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ: Wykaz usług – tylko dla części 1 i 2 oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt X.1.d 1.3), 2.3) i 3.3) SWZ i przygotowany zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ: Wykaz osób.

4. Wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt X.1.d 3.2) SWZ i przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ: Wykaz sprzętu – tylko dla części 3.

5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - potwierdzający warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt X.1.c SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty – zgodny w treści i wypełniony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, sporządzony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Kosztorys ofertowy uproszczony – dla części 3, sporządzony na podstawie kosztorys ofertowego wraz z obmiarem stanowiący załącznik do niniejszej SWZ (zgodnie ze Sposobem obliczenia ceny - punktem XX SWZ), sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Załącznika 8 do niniejszej SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1,2, 3 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, zgodne z treścią Załącznika 10 do niniejszej SWZ. Szczegóły – patrz SWZ.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Pełnomocnictwa - winne być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodne z aktem rejestracyjnym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu podpisu elektronicznego.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Dokument związany z samooczyszczeniem (jeżeli dot.) – tzw. „Self cleaning” — w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przestanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości dla :
- części 1 – budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka na terenie gminy Rogoźno: 35 000,00 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
- części 2 – modernizacja instalacji napowietrzającej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie: 45 000,00 zł (słownie czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
- części 3 – przebudowa drogi w miejscowości Ruda: 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100).
Szczegóły w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które usługi lub roboty wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. Powyższe oświadczenie ma na celu umożliwienie Zamawiającemu weryfikację czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych zasobów w zakresie wymagań postawionych w pkt. X SWZ. (Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie) - zgodne z treścią Załącznika 9 do niniejszej SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla części 1 i 2

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w szczególności w poniższych przypadkach.

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.

3. Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach:
a. W przypadku zmiany stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.
b. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
c. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,,
d. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w niniejszej Umowie, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie.
e. W przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że: ...

Pozostałe zapisy ze względu na ograniczenia długości pola patrz wzór umowy dla części 1 i 2.

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w szczególności w poniższych przypadkach.

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.

3. Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach:
a. W przypadku zmiany stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

4. Zmiana treści umowy, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia: ...

Pozostałe zapisy ze względu na ograniczenia długości pola patrz wzór umowy dla części 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rogozno. 2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Uzupełnienie do punktu 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/5764 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie: zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji (…) na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

II. Uzupełnienie do punktu 4.2.10) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie dla:
- części 1 – budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka na terenie gminy Rogoźno do 30.09.2024 r. od dnia zawarcia umowy,
- części 2 – modernizacja instalacji napowietrzającej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie do 30.10.2024 r. od dnia zawarcia umowy,
- części 3 – przebudowa drogi w miejscowości Ruda do 30.11.2023 r. od dnia zawarcia umowy.

III. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.