eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastków › Gospodarka ściekowa w Gminie Jastków - etap IV w miejscowościach Płouszowice Kolonia, DąbrowicaOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Gospodarka ściekowa w Gminie Jastków – etap IV w miejscowościach Płouszowice Kolonia, Dąbrowica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chmielowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Jastków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-002

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 81 50 20 425

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jastkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Gospodarka ściekowa w Gminie Jastków – etap IV w miejscowościach Płouszowice Kolonia, Dąbrowica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12914c31-709a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039522/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Gospodarka ściekowa w Gminie Jastków – etap IV w miejscowościach Płouszowice Kolonia, Dąbrowica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467783/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.28.2022.CT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6513746,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego (bez przyłączy) w m. Dąbrowica, gm. Jastków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompowniami ścieków – P1, P2, P3, P5.
Należy wykonać sieć od studni S96 do studni kończących odcinki: S194, S195, S202, S204, S210, S213, S688, S239, S312, P3, S207, S322, S356, S357, S359, P2, S354, S362, S350, S363, P1 (zgodnie z załącznikiem graficznym: „Etapy – rys. poglądowy” – etap 3 i 6).
Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze ścianką litą wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o średnicy DN200x5,9
- przewiert horyzontalny rurą PEHD 100-RC SDR17 PN10 o średnicy DN200x11,9
- przewiert rurą osłonową PEHD 100 SDR17 PN10 o średnicy DN315x18,7 z rurą przewodową PEHD 100 SDR17 PN10 o średnicy DN200x11,9
- rura przewodowa PEHD 100 SDR17 PN10 o średnicy DN200x11,9.
Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy DN1200. Przewidziano również montaż studni inspekcyjnych niewłazowych z tworzywa sztucznego o średnicy Dz425.
Sieć kanalizacji sanitarnej systemu ciśnieniowego należy wykonać z rur kanalizacyjnych łączonych przez zgrzewanie doczołowe typu PEHD 100 SDR17, PN10 do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN90x5,4. Na trasie rurociągu tłocznego zastosować
- studnie rozprężne z tworzywa sztucznego Sr o średnicy DN1000,
- studnie rewizyjne Str o średnicy DN1200,
- studnie rewizyjne napowietrzająco-odpowietrzające Sodp o średnicy DN1200.
Należy zamontować 4 kpl przepompowni ścieków (P1, P2, P3, P5) wraz z przewodem ciśnieniowym, sterowniczym i szafką sterowniczą (komplet przepompowni ścieków) oraz przewodem energetycznym NN tzw. WLZ łączący szafkę sterowniczą ze złączem pomiarowym. Do przepompowni ścieków doprowadzić przyłącze wodociągowe zakończone złączką hydrantową do płukania.
Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy powiadomić o zamiarze przystąpienia do prowadzenia robót wszystkich użytkowników uzbrojenia na przedmiotowym terenie oraz mieszkańców.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanego przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowy robót podpisany zostanie po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.
Wykonawca po wykonaniu prac doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3658999,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7257118,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3658999,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-SYSTEM Mateusz Kwiatkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462105181

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3658999,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.