eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rypin › Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej - projektOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej – projekt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 40

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48542809632

1.5.8.) Numer faksu: +48542809654

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej – projekt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-299eff55-c7e4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053104/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej - projekt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/743206

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/743206

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
4. Pliki przesyłane za pomocą platformy należy opatrzyć:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
2) podpisem zaufanym lub ,
3) elektronicznym podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, w szczególności związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej - projekt prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej klasy D Nr 120607C ul. M. Konopnickiej i Nr 120647C ul. Ks. Cz. Lissowskiego pomiędzy skrzyżowaniami z DW 560 Rypin-Sierpc i DW 563 Rypin-Mława. Łączna długość odcinka objętego przebudową wynosi około 900 m.
2) Zakres opracowania obejmuje przebudowę jezdni poprzez wzmocnienie jej konstrukcji dodatkowymi warstwami betonu – asfaltowego z wymianą krawężników drogowych, przebudowę i budowę zjazdów z posesji, przebudowę i budowę chodników z kostki brukowej betonowej, przebudowę istniejących przejść dla pieszych, renowację istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych metodą bezwykopową (metoda „rękawa”) obejmującą kanał główny z przykanalikami, studnie rewizyjne oraz studzienki wpustowe. Zamawiający nie przewiduje zmiany geometrii jezdni. Zamawiający nie przewiduje również budowy kanału technologicznego na podstawie art. 39 ust. 6 ba pkt. 4 Ustawy z dnia 21 marca 985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.). Planowany teren inwestycji obejmuje działki pasa drogowego ul. M. Konopnickiej nr ewid. 1942/5, część dz. 1941/3 (skrzyżowanie z dr. gminną ul. Ogrodową), pasa drogowego ul. Ks. Cz. Lissowskiego nr ewid. 980/15, 942/55 i część działki 942/58 (skrzyżowanie dr. gminną z ul. Sommera) w zakresie niezbędnym do realizacji przebudowy. Orientacyjny zakres określa Załącznik Nr 5 do SWZ. Przebudowę zaprojektować należy zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
3) Stan istniejący: na odcinku objętym przebudową obie ulice posiadają jezdnię o dwóch pasach ruchu i nawierzchni asfaltowej o szerokości około 6,0 m w obramowaniu z krawężników drogowych. Zarówno nawierzchnia jak i krawężniki znajdują się w złym stanie technicznym, posiadają liczne spękania i ubytki a krawężniki betonowe wykazują na znaczną degradację betonu. Jedynie na odcinku około 50 m od granicy pasa drogowego DW 563 zarówna nawierzchnia jak i krawężniki są w dobrym stanie technicznym, poddane wcześniejszej przebudowie. Na odcinku ok. 90 m ul. Lissowskiego zlokalizowane są miejsca postojowe do parkowania prostopadłego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej a na odcinku ul. M. Konopnickiej o długości około 58 m zatoka postojowa o nawierzchni asfaltowej. W ciągu ulicy Lissowskiego i Konopnickiej zlokalizowane są obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej w dobrym stanie technicznym, jedynie na odcinku ul. Konopnickiej (dł. około 220 m pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Cichą i ul. Warszawska) brak chodnika po jednej stronie ulicy. Zjazdy na posesje w większości z kostki brukowej betonowej, w części z betonu lanego i gruntowe. W obszarze pasa drogowego objętego przebudową znajdują się instalacje: sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz w niewielkiej części ciepłowniczej. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (ul. M. Konopnickiej) oraz wielorodzinna oraz usługowa (ul. Lissowskiego).
4) Warunki techniczne do projektowania przebudowy drogi:
a) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej do podbudowy betonowej (oprócz odcinka około 50 m od DW 563),
b) wymiana i regulacja wysokościowa istniejących krawężników drogowych na ławie betonowej, na części „nowych” zjazdów regulacja wysokościowa krawężników wjazdowych (oprócz odcinka około 50 m od DW 563),
c) wykonanie warstw wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego ze wzmocnieniem siatką zbrojącą,
d) przebudowa istniejących zjazdów z kostki brukowej w dobrym stanie technicznym do wysokości projektowanej nawierzchni z niezbędnym przełożeniem sąsiadujących fragmentów chodników,
e) budowa chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywowej na odcinku ul. M. Konopnickiej dł. ok. 220 m,
f) renowacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym metod bezwykopową (metoda „rękawa” z włókna szklanego i żywic poliestrowych). Renowacja studni rewizyjnych k.d. metodą laminowania. Studzienki wpustowe k.d. do wymiany,
g) wykonanie min. dwóch progów zwalniających płytowych z lokalizacją do uzgodnienia z Zamawiającym.
5) Prace projektowe muszą obejmować komplet czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych gestorów infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, pozyskaniem map i podkładów geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów itp. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.
6) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach mających na celu rozwiązywaniu powstałych trudności.
7) Projekt w fazie wstępnej i ostatecznej należy przedstawić w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta Rypin celem uzyskania jego akceptacji.
8) Obszar planowanej inwestycji:
a) nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
b) nie wkracza na obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią,
c) nie podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie środowiska czy o ochronie przyrody, w bezpośrednim sąsiedztwie brak jest też obiektów czy terenów objętych ochroną na podstawie tych przepisów,
d) nie jest wpisany do rejestru zabytków i brak w jego obrębie stanowisk archeologicznych.
9) Wymagana ilość opracowań:
a) pozyskanie map do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) uzyskanie wszelkich opinii, decyzji, pozwoleń uzgodnień i oświadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia robót z zgodnie z wymogami Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późn. zm.)
c) opracowanie projektów budowlanych, w skład których wchodzą: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny – 6 egz w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (w formacie .dwg lub .dxf i .doc – część opisowa) na płycie CD – 1 egz. zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych i innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia,
d) opracowanie projektu wykonawczego – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (w formacie .dwg lub .dxf i .doc – część opisowa) na płycie CD – 1 egz. zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych i innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia,
e) opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego z oznakowaniem pionowym i poziomym zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem (po uzyskaniu odpowiednich opinii) – 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersja elektroniczna w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (w formacie .dwg lub .dxf i .doc – część opisowa) na płycie CD,
f) opracowanie i uzyskanie wszystkich innych materiałów niezbędnych do dokonania zgłoszenia robót budowlanych,
g) opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich – po 2 egz. z każdej branży w wersji papierowej + po 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie ATH i PDF na płycie CD,
h) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (w formacie .dwg lub .dxf i .doc – część opisowa) na płycie CD.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Termin realizacji”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Części VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w Części VI ust. 1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zakresu robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy,
2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) terminu zakończenia inwestycji, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
a) zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
e) konieczność wykonania usług nieprzewidzianych w SWZ a wymaganych do prawidłowego wykonania umowy,
4) konieczność zmiany osoby wykonującej zamówienie (wskazanej na etapie zawarcia umowy) z następujących powodów:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby wykonującej zamówienie,
b) niewywiązywania się osoby wykonującej zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań,
c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji).
Zmiana jest możliwa jedynie na nową osobę spełniającą wymogi SWZ
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp, stanowiącego, że zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/743206

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. Maksymalny okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 60 miesięcy.
2. Do oferty należy załączyć:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,
4) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa upoważniona osoba,
5) oświadczenie Wykonawcy (RODO) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ
3. Dokumentacja przetargowa uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.