eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekt. mostowych w ciągu DW Nr 897(...) Zad.Nr 1-remont mostu przez pot.Moszczaniec w m.Moszczaniec(...), Zad.Nr 2-remont mostu przez pot.Cylonowa w m.Wisłok Wielki(...)Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekt. mostowych w ciągu DW Nr 897(…) Zad.Nr 1–remont mostu przez pot.Moszczaniec w m.Moszczaniec(…), Zad.Nr 2–remont mostu przez pot.Cylonowa w m.Wisłok Wielki(…)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690587670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-105

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ab312f1-a229-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zamawiający jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekt. mostowych w ciągu DW Nr 897(…) Zad.Nr 1–remont mostu przez pot.Moszczaniec w m.Moszczaniec(…), Zad.Nr 2–remont mostu przez pot.Cylonowa w m.Wisłok Wielki(…)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ab312f1-a229-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060787/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate: 2 zadania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082334

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WM/2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Moszczaniec w m. Moszczaniec w km 17+565; Zad. Nr 2 – remont mostu przez pot. Cylonowa w m. Wisłok Wielki w km 21+698.
W/w nazwy należy używać na każdym etapie prowadzonego postępowania.
Z uwagi na możliwość wpisania ograniczonej liczby znaków w platformie e-zamówienia nazwa zamówienia może się różnić od nazwy użytej w innych dokumentach postępowania.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem wykonawczym, z kompletnymi materiałami do zgłoszenia w celu uzyskania zgody na realizację zadania w systemie remontowym oraz w oparciu o w/w dokumenty i uzyskaną zgodę – wykonanie robót związanych z remontem mostu.

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221119-9 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1678950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4483470,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1678950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 865 243 12 33

7.3.3) Ulica: ul. 1 Sierpnia 12

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-450

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

MK-Mosty Krzysztof Mac, Długosza 6/21, 35-056 Rzeszów
część zamówienia: prace projektowe

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1678950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.