eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Wykonanie modułu Generatora Wniosków Grantowych- Cyfrowe Województwo oraz nowych funkcjonalności narzędzia informatycznego"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie modułu Generatora Wniosków Grantowych- Cyfrowe Województwo oraz nowych funkcjonalności narzędzia informatycznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wozniak.1@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie modułu Generatora Wniosków Grantowych- Cyfrowe Województwo oraz nowych funkcjonalności narzędzia informatycznego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3972197-c7d4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja”
4. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
5.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.2. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać.
5.3. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować za pomocą platformy ePUAP.
5.4. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczonym w e- dowodzie.
5.5. Sposób składania podpisów:
a) sposób złożenie podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
b) sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce- zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
c) sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
6. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków ogólne warunki korzystania z Platformy zawarte są w Rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
2) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej: kontakt email: rbi@adm.p.lodz.pl’,
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym
z niniejszym postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
4) przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu I sprawozdawczości, 5) przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem, 6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO, 10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CG.903.2.2023.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (stworzenie) modułu Generatora Wniosków Grantowych- Cyfrowe Województwo oraz nowych funkcjonalności narzędzia informatycznego o moduły ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72514200-3 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
-zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:
a) 1 osobą pełniącą funkcję Programisty, posiadającą doświadczenie w:
• programowaniu obiektowym;
• technologii baz danych;
• PL/SQL;
• zagadnieniach i terminologii sieci komputerowych;
• komunikacji z użyciem usług sieciowych (Web Services);
• obsłudze repozytoriów kodu źródłowego (Git, Subversion);
• Technologii - znajomości co najmniej jednego z: - język C++ oraz biblioteki Qt (3/4/5) - platforma Java, framework Spring, JSF 2, Hibernate - PHP, CSS, JavaScript (AMD API, jQuery, YUI) oraz platforma Moodle;
Programista winien również posiadać umiejętność:
• podziału i planowania zadań do realizacji w zespole;
• realizacji zadań z wykorzystaniem narzędzi Atlassian JIRA lub podobnych;
• dokumentowania zadań z wykorzystaniem narzędzi Atlassian Confluence lub podobnych;
• znajomość wzorców projektowych;
• stosowania praktyk czystego kodu (Clean Code);
• testowania programów z użyciem testów jednostkowych;
b) 2 osoby pełniące funkcję Starszego Programisty, posiadające doświadczenie w:
• programowaniu obiektowym;
• technologiach baz danych;
• MySQL, Oracle (PL/SQL) lub MS SQL Server (Transact SQL);
• mapowaniu obiektowo-relacyjnym
• zagadnieniach i terminologii sieci komputerowych
• technologiach aplikacji webowych G. komunikacji z użyciem usług sieciowych (Web Services)
• obsłudze repozytoriów kodu źródłowego (Git, Subversion)
• testowaniu programów z użyciem testów jednostkowych
• wykonywaniu przeglądów kodu (code review),
• znajomość co najmniej jednej z nw. technologii: • PHP, CSS, JavaScript (AMD API, jQuery, YUI) oraz platforma Moodle • NET Framework (Standard i/lub Core) i język C# (6.0/7.0) • usługi Azure (m.in. VM, Functions, Workflow, Office 365, SharePoint Online) • projektowanie UX stron internetowych • projektowanie aplikacji mobilnych;
Starszy Programista winien również posiadać umiejętność:
• Power BI i analiza danych;
• planowania i realizacji zadań w zespole;
• znajomość metodyk zwinnych (Scrum, XP lub podobnych);
• analizy potrzeb użytkownika (User Stories, User Story Mapping lub EventStorming);
• zarządzania sprintami z wykorzystaniem narzędzi Atlassian JIRA lub podobnych;
• dokumentowania zadań z wykorzystaniem narzędzi Atlassian Confluence lub podobnych;
• znajomość wzorców projektowych;
• stosowania praktyk czystego kodu (Clean Code);
• pracy z wykorzystaniem TDD, BDD lub DDD;
• projektów otwartego oprogramowania (open source) - użycie, współpraca i rozwój, zgłaszanie błędów i poprawek.
Uwaga! Jedna osoba może pełnić jedną funkcję.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na stanowisku Programisty i Starszego Programisty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób skierowanych do wykonania zamówienia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 4.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Politechniki Łódzkiej:
PEKAO S.A. II O/ ŁÓDŹ 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228
z zaznaczeniem „Wadium – „Wykonanie modułu Generatora Wniosków Grantowych- Cyfrowe Województwo oraz nowych funkcjonalności narzędzia informatycznego”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w paragrafie 15 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ:1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w poniższym zakresie:
1) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp;
2) terminu wykonania, gdy zmiana taka wynika:
a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę które utrudniają lub uniemożliwiają Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w terminach w niej przewidzianych, wówczas termin ulega zmianie o czas istnienia przeszkody powstałej w wyniku działania lub zaniechania Zamawiającego lub czas trwania przeszkody, która nie została zawiniona przez Wykonawcę
b) z realizacji innych umów, których przedmiotem jest rozwój Infrastruktury techniczno-systemowej albo dostawa, rozwój lub wdrożenie Oprogramowania użytkowego, co powoduje czasowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy lub konieczność dostosowania do zmian w Infrastrukturze techniczno-systemowej lub Oprogramowaniu użytkowym, wprowadzonych na podstawie tych umów
c) z konieczności dostosowania do zmian w systemach innych podmiotów, które współpracują z Zamawiającym
3) w odniesieniu do sposobu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności funkcjonalności objętych zmianą, w przypadku:
a) gdy zmiana jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a konieczność jej wprowadzenia wypływa z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
b) wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub z uwagi na konieczność zapewnienia interoperacyjności w zakresie uzasadnionym sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem systemu oraz jego rozwojem;
c) realizacji lub zawarcia innych umów, których przedmiotem jest rozwój Infrastruktury techniczno-systemowej albo dostawa, rozwój lub wdrożenie Oprogramowania użytkowego i z których wynika konieczność lub zasadność techniczna lub ekonomiczna wprowadzenia zmian postanowień umowy
2. W przypadku dokonania zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, okoliczności jej dokonania powinny zostać udokumentowane i przedstawione drugiej stronie niezwłocznie po ich zaistnieniu.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie (stworzenie) modułu Generatora Wniosków Grantowych- Cyfrowe Województwo oraz nowych funkcjonalności narzędzia informatycznego o moduły ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia:
- 14 dni od dnia podpisania umowy dla modułu 1;
- 45 dni od dnia podpisania umowy dla modułów 2-4.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp.
6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.
7. Postępowanie zostało zarejestrowane w planie zamówień publicznych- poz. nr U/365
8.Zasady oceny ofert w kryterium cena ofertowa brutto (C)- waga 60%
Sposób obliczania liczby punktów w kryterium cena:
Cena ofertowa brutto = Cn/Cbn x C
gdzie :
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbn – cena oferty badanej
C – waga procentowa dla kryterium „cena” - 60
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa brutto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do wykonania usługi (D) - waga 20%

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
1) Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą informacji na temat ilości lat doświadczenia osób skierowanych do wykonania przedmiotu zamówienia na stanowisku Starszego Programisty;
2) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę informacji w przedmiotowym zakresie, informacja ta nie podlega uzupełnieniu, co skutkuje nieprzyznaniem punktów w ramach tego kryterium, punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- od 3 do 6 lat doświadczenia – 0 pkt;
- od 7 do 10 lat doświadczenia – 10 pkt;
- od 11 do 14 lat (i więcej) doświadczenia – 20 pkt.
4. Zasady oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” (G) - waga 20%
Do oceny w niniejszym kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oświadczenie złożone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Ocenie w tym kryterium podlega zaoferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 m-ce licząc od dnia następnego po odbiorze przedmiotu umowy bez uwag.
4.1. W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący 24 m-ce – oferta otrzyma 0 pkt
Jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący od 25 do 36 m-cy – oferta otrzyma 10 pkt
Jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący od 37 do 48 m-cy – oferta otrzyma 20 pkt.
Jeśli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji lub określi inny okres gwarancji, niż wskazany wyżej Zamawiający uzna, że zaoferował on okres gwarancji równy 24 m-ce i przyzna w tym kryterium 0 pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.