eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Modernizacja kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w WadowicachOg這szenie z dnia 2023-03-21


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w Wadowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - O鈍i璚imski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.powiatwadowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w Wadowicach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3d47417e-c7c8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00144234

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-21

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00022537/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.5 Modernizacja kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w Wadowicach

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d47417e-c7c8-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a
Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu platformy e-zam闚ienia kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Niniejsze informacje dost瘼ne s w cz窷ci VI Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia (SWZ) przedmiotowego post瘼owania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ Niniejsze informacje dost瘼ne s w cz窷ci VI Specyfikacji
Warunk闚 Zam闚ienia (SWZ) przedmiotowego post瘼owania.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach jest Pan Pawe P豉wny

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycz帷a przetwarzania danych osobowych RODO opisana jest w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIZ.272.TP.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiot zam闚ienia obejmuje modernizacj kot這wni w budynku szko造 CKZIU nr 1 w Wadowicach:

2.1 Roboty obejmuj mi璠zy innymi:

• Demonta istniej帷ych urz康ze kot這wni tj. min. kot堯w, zasobnika, wk豉d闚 komin闚, pomp, rozdzielaczy, wymiennika p造towego, ruroci庵闚, armatury i pozosta造ch element闚 w kot這wni za wyj徠kiem ruroci庵闚 zimnej i ciep貫j wody, ruroci庵闚 do central wentylacyjnych oraz ruroci庵闚 instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych wykonanych w ostatnich latach w czasie remont闚 szko造.
• Demonta naczynia wzbiorczego i ruroci庵闚 do naczynia
• Niezb璠ne roboty og鏊nobudowlane remontowe w pomieszczeniu kot這wni.
• Monta kot這wni gazowej z dwoma kot豉mi o mocy ok. 215,0kW ka盥y zasilaj帷ej instalacj centralnego ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep貫j wody (fabrycznie izolowanego termicznie zasobnika SB -1000 o pojemno軼i 932 dm3 z dwoma w篹ownicami lub r闚nowa積ego) wraz z systemem powietrzno -spalinowym do pracy kot堯w w systemie zamkni皻ej komory spalania z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewn徠rz.
• Pr鏏y i uruchomienie instalacji.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kot堯w

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45311100-1 - Roboty wzakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zgodnie z zapisem SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyd逝瞠nie okresu gwarancji i r瘯ojmi na roboty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skr鏂enie terminu wykonania przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y wymaga wykazania przez wykonawc闚 spe軟ienia warunk闚 okre郵onych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotycz帷ych:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
- zamawiaj帷y nie okre郵a wymaga w przedmiotowym zakresie;
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej,
- zamawiaj帷y nie okre郵a wymaga w przedmiotowym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zamawiaj帷y nie okre郵a wymaga w przedmiotowym zakresie;
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej,
Wykonawca musi wykaza, 瞠 dysponuje 1 osob – Kierownikiem Rob鏒, posiadaj帷ym uprawnienia budowlane w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych do kierowania robotami budowlanymi oraz przedstawi informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, sporz康zonej nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) o鈍iadczenia: wykonawcy; wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie (je瞠li dotyczy); podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby (je瞠li dotyczy) - o aktualno軼i informacji zawartych w z這穎nym o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, wskazanych przez zamawiaj帷ego.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w rozdziale VIII. pkt 2. d) SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia (np. w formie konsorcjum)
pod warunkiem, 瞠 ustanowi oni pe軟omocnika okre郵aj帷 zgodnie z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnie wobec
zamawiaj帷ego.
W przypadku o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj
odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni
wykonawcy (je瞠li dotyczy).

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami Istotnych postanowie umowy, kt鏎y jest za陰cznikiem nr 4 do SWZ NIZ.272.TP.15.2023

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.