eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa dróg kategorii gminnej w klasie dojazdowej wraz z odwodnieniem,oświetleniem terenu,kanałem technologicznym,przejazdem kolejowym oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury(...)Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dróg kategorii gminnej w klasie dojazdowej wraz z odwodnieniem,oświetleniem terenu,kanałem technologicznym,przejazdem kolejowym oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury(...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350641392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowohucka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-580

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 64 62 202

1.5.8.) Numer faksu: 12 64 62 350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wolnik@mpo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpo.krakow.pl/pl/main

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mpo krakow.logintrade.net.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg kategorii gminnej w klasie dojazdowej wraz z odwodnieniem,oświetleniem terenu,kanałem technologicznym,przejazdem kolejowym oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury(...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-824b2147-a09b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075638

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ/EG/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8700000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układu drogowego łączącego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” z lokalizacją na działce 1/169 obr.20 j. ew. Kraków Nowa Huta z ulicą Igołomską w Krakowie i w szczególności obejmuje:
- budowę nowej drogi KDD1 o długości ok.450 m i szerokości 7 m;
- budowę nowej drogi KDD2 łączącej drogę KDD1 z „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” o długości ok.82 m i szerokości 6,5 m;
- budowę chodników wzdłuż drogi KDD1 oraz drogi KDD2 o szerokości 2 m;
- budowę przejazdu kolejowego w miejscu krzyżowania drogi KDD2 z torem nr 905 stanowiącym infrastrukturę ArcelorMittal S.A.;
- budowę oświetlenia ulicznego;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami;
- budowę kanału technologicznego;
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- ukształtowanie terenu wraz z zielenią.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach nr 1 do 10 A do SWZ.

Przedmiot niniejszego zamówienia jest realizowany na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym a Zarządem Dróg Miasta Krakowa w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7762796,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9617370,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7762796,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): NDI S.A. – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NDI SOPOT S.A. – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 220920598

7.3.3) Ulica: ul. Powstańców Warszawy 19

7.3.4) Miejscowość: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-718

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

a) Budowa drogi (nazwa firmy podwykonawcy nie jest znana na etapie składania oferty)
b) Budowa ogrodzenia (nazwa firmy podwykonawcy nie jest znana na etapie składania oferty)
c) Budowa przejazdu kolejowego w miejscu krzyżowania drogi KDD2 z torem nr 905 (nazwa firmy podwykonawcy nie jest znana na etapie składania oferty)
d) Budowa oświetlenia ulicznego (nazwa firmy podwykonawcy nie jest znana na etapie składania oferty)
e) Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami (nazwa firmy podwykonawcy nie jest znana na etapie składania oferty)
f) Budowa kanału technologicznego (nazwa firmy podwykonawcy nie jest znana na etapie składania oferty)
g) Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (nazwa firmy podwykonawcy nie jest znana na etapie składania oferty)
h) Ukształtowanie terenu wraz z zielenią (nazwa firmy podwykonawcy nie jest znana na etapie składania oferty)

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7762796,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.