eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przebudowa wjazdu wraz z likwidacją schodów zewnętrznych oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy na terenie obiektu położonego przy ul. Kadłubka 10-11 w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa wjazdu wraz z likwidacją schodów zewnętrznych oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy na terenie obiektu położonego przy ul. Kadłubka 10-11
w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321139821

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czesława 9

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-504

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914216321

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@niol.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wjazdu wraz z likwidacją schodów zewnętrznych oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy na terenie obiektu położonego przy ul. Kadłubka 10-11
w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db4963e2-c7c8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db4963e2-c7c8-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym przekazywanie
wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wymiana informacji
odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej „platformą”,
która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających
komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem platformy, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: msyrytczyk@niol.szczecin.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Korespondencja przekazywana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie lub faksem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie. Szczegółowe informacje dotyczące RODO określa SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIOL.DZP. 261.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń piwnicy, likwidacji schodów zewnętrznych oraz przebudowie dojazdu i dojścia do obiektu położonego przy ul. Kadłubka 10-11 w Szczecinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 107 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust 2 ustawy w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
przy czym zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku;
2). uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
przy czym zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku;
3.) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
W sytuacji upływu ważności ubezpieczenia przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do jego odnowienia na tych samych warunkach oraz przedłożenia zamawiającemu do wglądu kopii – poświadczonej za zgodność z oryginałem – odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie zdolności technicznej (posiadanego doświadczenia zawodowego):
zamawiający uzna, iż wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości brutto nie mniejszej niż 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) oraz przedłoży dowody potwierdzające należyte wykonanie robót, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Wykazana robota budowlana musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu (musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem).
W przypadku:
• składania oferty przez podmiot, który zdobył doświadczenie jako podmiot wspólnie realizujący zamówienie (np. członek konsorcjum), warunek doświadczenia zostanie uznany za spełniony jedynie wtedy, gdy zamówienie o wymaganym zakresie faktycznie zostało zrealizowane przez ten podmiot.
• składania oferty wspólnej warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
• gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem spełnienia wymaganego warunku.
b) w zakresie zdolności zawodowej (dysponowania osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia):
zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą na stanowiskach:
• kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ) – o ile dotyczy,
w przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
w przypadku oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy będą spełniać go łącznie.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden, wspólny wykaz.
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o sposobie dysponowania tymi osobami (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).
W przypadku oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, składające się na ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zawierający m.in.:
a) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie wykonawcy wskazujące część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcom – ze wskazaniem firmy (nazwy) podwykonawcy, o ile jest na tym etapie znana,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom,
c) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby,
ww. oświadczenie należy złożyć jedynie w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby,
d) oświadczenie wykonawcy o ogólnodostępnym i bezpłatnym dostępie do podmiotowych środkach dowodowych wraz z podaniem adresów baz danych,
e) oświadczenie wykonawcy wskazujące podmiotowe środki dowodowe, które zamawiający posiada,
2) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ,
w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ,
składane jedynie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego;
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;
wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) dokument potwierdzający wniesienie wadium – o ile wadium zostało przewidziane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia stosowną informację wykonawcy są zobowiązani podać na Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to musi on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty wspólnej zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
3. Zmiany, o których mowa w ustępie poprzedzającym mogą dotyczyć:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) wynagrodzenia umownego wykonawcy;
3) sposobu spełnienia świadczenia;
4) zakresu przedmiotu umowy;
5) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej niezależnej od wykonawcy skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6) zmian spowodowanych przez siłę wyższą, a zwłaszcza tych dotyczących terminu realizacji. Za siłę wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym, których strony w trakcie zawierania umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec;
7) osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.
Szczegółowe zasady wprowadzania zmian do umowy opisane zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy składać za pośrednictwem platformy e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3) ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835) tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2021 r. poz. 217,2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy.
4. Wykluczenie, z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-3) następuje na okres trwania tych okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.