eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Margonin › Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji StrategicznychOgłoszenie z dnia 2023-03-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Margonin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-830

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fd3ead6-c7c5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009892/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej ( Polski Ład)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/, https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/, https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem:www.bip.margonin.pl, https://platformazakupowa.plW celu
skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Zamawiający, zgodnie z §3ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz.U.z 2017r.poz.1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”),określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,Mac Os x 10 4,Linux, lub ich nowsze
wersje,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript,zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i
stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie
został spełniony obowiązek narzucony w art. 221Ustawy Pzp.Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg na terenie gminy Margonin w następującym zakresie:
1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej nr 198082P do nieruchomości położonej w Margońskiej Wsi.

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m, ograniczona krawężnikami najazdowymi oraz ściekiem przykrawężnikowym po północnej stronie jezdni. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Całkowita długość przebudowanego odcinka wynosi 136,63m
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
-wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
-wykonanie zieleni(warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi/ warstwy konstrukcyjne zjazdó:
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3 cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- 4 cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 10 cm

2. Budowa drogi w miejscowości Studźce ul. Słoneczna i Pogodna:
W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia z kostki betonowej koloru szarego, o szerokości 5,0m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0m z kostki betonowej. Istniejące zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej koloru grafitowego. Całkowita długość budowanego odcinka 393,35m (ul. Pogodna 309,01m i ul. Słoneczna 84,34m).

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
-budowę jezdni drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej,
-budowę chodników o nawierzchni kostki betonowej,
-budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
-rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego,
-budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
-warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor szary -8cm,
-podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm – 20cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 15cm
Warstwy konstrukcyjne chodnika:
-warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor szary -8cm,
-podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 10cm.
Warstwy konstrukcyjne zjazdów:
-warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor grafitowy -8cm,
-podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 15cm

3.Budowa dróg w miejscowości Klotyldzin - ul. Plażowa, ul. Na Skarpie, ul. Na Wydmach, ul. Piaskowa

Projektowana inwestycja przewiduje:
Wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
-budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu”Eko-Domino” oraz z kostki betonowej.
-budowę /przebudowę zjazdów z kostki betonowej,
-zabezpieczenie wytrzymałościowe uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studni,
-wykonanie oznakowania pionowego
Parametry techniczne projektowanej drogi:
-szer. Jezdni 5 m,
-szer. Pasa ruchu 2,5m
dł. proj. odcinka:
- ul. Piaskowa 108,08m
- ul. Na Wydmach 123,36m
- ul. Na Skarpie 57,19m
- ul. Plażowa 200,70m
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:
-betonowa kostka brukowa typ”Eko-Domino”, kolor szary z wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5-8cm
-podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
-warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm
- na szer. 1M w ciągu jezdni opaska z kostki betonowej typ „cegiełka -kolor czerwony -8cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
-betonowa kostka brukowa typ”cegiełka”, kolor szary -8cm
-podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
-warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki.

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m
z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego, lub z kostki betonowej. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 311,58 m
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
-wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
-budowę zjazdów z kostki betonowej,
-budowę zjazdów o nawierzchni asfaltowej,
-konserwacja istniejącego rowu,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6-10 cm

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni zjazdów:
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6-10 cm

Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi wg. następującego schematu:
- zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na:
-wykonaniu 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto oraz wykonaniu 1 roboty budowalnej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg z kostki brukowej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do SWZ

b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjal-ności drogowej – załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budow-lane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uzna-wania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynale-żności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3. Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
spełniających wymagania określone w punkcie VI.4 a) SWZ wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2.4. Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie VI.4 b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy - zał. nr 1, pełnomocnictwo (o ile dotyczy), oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik 3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy określone zostały w rozdziale XVII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/, https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.