eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › BUDOWA PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA OSIEDLU KONIECZKI W EŁKU - 3 ETAPOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA OSIEDLU KONIECZKI W EŁKU – 3 ETAP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Ełk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 087 732 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.elk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e54ffc4-95a7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA OSIEDLU KONIECZKI W EŁKU – 3 ETAP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e54ffc4-95a7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007281/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy – Park Konieczki (altana i siłownia)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062489

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O-ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3240748,18 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 404986,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolejnego (trzeciego) etapu realizacji Parku rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu Konieczki przy ul. Kolonia w Ełku w ramach projektu „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Pierwszy etap realizacji obejmował wykonanie placu zabaw. Drugi obejmował wykonanie: fontanny z dojściami i donicami, chodników, bieżni, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu.

1.1. Zakres zamówienia 3 etapu obejmuje:
a) Zabezpieczenie placu budowy,
b) Wykonanie robót zimnych,
c) Wykonanie pergoli małej (nad siłownią terenową)
d) Wykonanie siłowni terenowej wraz z montażem urządzeń fitness,
e) Wykonanie stanowiska do ćwiczeń siłowych i kalisteniki (streetworkout),
f) Wykonanie na siłowni terenowej nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia żwirowa),
g) Wykonanie na stanowisku do ćwiczeń siłowych i kalisteniki bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o grubości około 80mm (wysokość upadku HIC minimum 2,1m) warstwa górna z EPDM o grubości 10mm, warstwa dolna z SBR o grubości 70mm,
h) Wykonanie mini-spin-ramp do sportów wyczynowych,
i) Wykonanie elementów małej architektury, w tym:
• montaż ławek parkowych z oparciem – 20szt,
• montaż koszy stalowych na nieczystości – 11szt,
• stojaki na rowery – 2szt.
j) Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym: odtworzenie trawników, wykonanie nasadzeń i rabat,
k) Odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych,
l) Uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac budowlanych,
m) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi:
• dokumentacja techniczna powykonawcza zrealizowanych robót,
• dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
• oświadczenia kierownika budowy i kierowników branżowych,
• protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
• atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,
• inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

1.2. UWAGA:
Z zakresu zamówienia Zamawiający wyklucza :
a) plac zabaw,
b) fontanna z dojściami i donicami
c) nawierzchnie chodników i bieżni,
d) oświetlenie zewnętrzne i monitoring wizyjny,
e) dużą pergolę wraz z nawierzchniami i elementami małej architektury,
f) nasadzenia w donicach fontanny,
g) rzeźbę parkową.

1.3. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:
a) zaopatrzyć się w media bytowe (tj. energia elektryczna, woda) na czas realizacji robót budowlanych,
b) przekazać materiały z rozbiórki nadające się do ponownego zastosowania (nawierzchnie utwardzone; elementy małej architektury) dla Zamawiającego we wskazane miejsce w odległości do 10km od placu budowy,
c) pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na załączonych mapach,
d) zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami,
e) zapewnić obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji.
f) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych na wezwanie zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji - należy przyjąć 2 przeglądy rocznie.

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem zakresu) stanowi projekt budowlany „Park rekreacyjno-wypoczynkowy na osiedlu Konieczki w Ełku”.
Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę, gdyż – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wynikającej z zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnie skalkulowanej ceny lub pominięcia robót niezbędnych do wykonania umowy.
Załączone przedmiary są przykładowe i nie stanową podstawy do dalszych rozliczeń z Wykonawcą.

1.5. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.
a) Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.
b) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
c) Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
d) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r „Prawo Budowlane”.

2. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
Oferta nr 1, wykonawcy NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno,
cena: 1 342 271,39 PLN,
gwarancja: 60 miesięcy.

Oferta nr 2, wykonawcy Active Line Marcin Taczalski, Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin,
cena: 1 334 655,04 PLN,
gwarancja: 60 miesięcy.

Oferta nr 3, wykonawcy "DOMAR" DAWID ZARZECKI, ul. Świętego Jerzego 19 lokal 28, 15-349 Białystok,
cena: 479 000,00 PLN,
gwarancja: 60 miesięcy.

Oferta nr 4, wykonawcy PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SZCZUKA SZCZUKA JACEK, ul. Królów Polskich 43, 19-300 Woszczele,
cena: 1 380 985,16 PLN,
gwarancja: 37 miesięcy.2. W prowadzonym postępowaniu dokonano odrzucenia następującej oferty:

Oferta nr 3, wykonawcy: "DOMAR" DAWID ZARZECKI, ul. Świętego Jerzego 19 lokal 28, 15-349 Białystok
Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 8) i art. 224 ust. 6 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający Ełk, na podstawie art. 224 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, wezwał wykonawcę do złożenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2023 r., wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty, w ramach badania oferty pod względem rażąco niskiej ceny. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień.
W związku z powyższym oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, jako oferta zawierająca rażąco niską cenę.


3. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (tj. oferta nr 2, wykonawcy Active Line Marcin Taczalski, Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin, z ceną 1 334 655,04 zł brutto), przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 498 133,90 zł brutto) i nie może tej kwoty zwiększyć.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 479000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1380985,16 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.