eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Organizacja i przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 i metodą TIG 141 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w PuckuOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 i metodą TIG 141 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5871707828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: E. Orzeszkowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 673 41 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.domzalicka@starostwo.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.starostwo.puck.pl/m,218,strona-glowna.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 i metodą TIG 141 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63123148-9739-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043782

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.272.2.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 165908 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 30487,8 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG 136 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, dalej (PCKZiU), w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Planowana liczba uczniów – uczestników kursu (w ramach zamówienia podstawowego)
kurs MAG 136 dotyczy modułu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (stal konstrukcyjna czarna):
a) 10 uczestników w podziale na dwie grupy szkoleniowe, po 5 uczestników w grupie,
b) zajęcia teoretyczne w wymiarze minimum 25 godzin na 1 uczestnika/ucznia, zajęcia praktyczne w wymiarze minimum 120 godzin na 1 uczestnika/ucznia;
pod pojęciem jednej godziny zajęć teoretycznych rozumie godzinę trwającą 45 minut. Natomiast pod pojęciem jednej godziny zajęć praktycznych rozumie godzinę trwającą 60 minut.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 15243,9 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG 141 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, dalej (PCKZiU), w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Planowana liczba uczniów – uczestników kursu (w ramach zamówienia podstawowego)
kurs TIG141 dotyczy modułu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (stal konstrukcyjna czarna):
a) 10 uczestników w podziale na dwie grupy szkoleniowe, po 5 uczestników w grupie,
b) zajęcia teoretyczne w wymiarze minimum 23 godzin na 1 uczestnika/ucznia, zajęcia praktyczne w wymiarze minimum 80 godzin na 1 uczestnika/ucznia;
pod pojęciem jednej godziny zajęć teoretycznych rozumie godzinę trwającą 45 minut. Natomiast pod pojęciem jednej godziny zajęć praktycznych rozumie godzinę trwającą 60 minut.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 15243,9 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 558-000-10-58

7.3.3) Ulica: ul. Gimnazjalna 11

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-07-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 558-000-10-58

7.3.3) Ulica: ul. Gimnazjalna 11

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-07-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dla Części 1:
1. Wynagrodzenie brutto z tytułu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy:
1) za zakres zamówienia podstawowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2
do Umowy stanowi kwotę: 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tys. 00/100), przy założeniu 10 Uczestników szkolenia/kursu;
2) za zakres opcji, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy stanowi kwotę: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tys. 00/100), przy założeniu maksymalnie do 5 Uczestników szkolenia/kursu.

Dla Części 2:
1. Wynagrodzenie brutto z tytułu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy:
1) za zakres zamówienia podstawowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2
do Umowy stanowi kwotę: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tys. 00/100), przy założeniu 10 Uczestników szkolenia/kursu;
2) za zakres opcji, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy stanowi kwotę: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tys. 00/100), przy założeniu maksymalnie do 5 Uczestników szkolenia/kursu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.