eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Organizacja i przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 i metodą TIG 141 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w PuckuOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 i metodą TIG 141 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5871707828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: E. Orzeszkowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 673 41 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.domzalicka@starostwo.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.starostwo.puck.pl/m,218,strona-glowna.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 i metodą TIG 141 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63123148-9739-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy do elektronicznej obsługi zamówień
Starostwa Powiatowego w Pucku, pod adresem: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/
2. Komunikacja w postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu Platformy. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego rozdziału:
1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp
do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz
komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy
użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie”
oraz „Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji” na stronie: https://starostwopuck.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3) Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z
niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest
niedopuszczalne.
4) Instrukcja złożenia oferty zawarta jest w instrukcji zamieszczonej na stronie: https://starostwopuck.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html „Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji”. Czas zapisywany jest w
formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty (lub
dokumentu) przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty „bez logowania”, potwierdzenie odbywa się poprzez
kliknięcie w link dostępny w wiadomości e- mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty (lub dokumentu). Wiadomość
otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu (w ikonie „Złóż ofertę bez logowania”). W przypadku Wykonawcy
zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę.
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku z
siedzibą w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), e-mail:
iodo@starostwo.puck.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia
dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób
przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
13. Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane
osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i
dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w „Formularzu oferty”,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG 136 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, dalej (PCKZiU), w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Planowana liczba uczniów – uczestników kursu (w ramach zamówienia podstawowego)
kurs MAG 136 dotyczy modułu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (stal konstrukcyjna czarna):
a) 10 uczestników w podziale na dwie grupy szkoleniowe, po 5 uczestników w grupie,
b) zajęcia teoretyczne w wymiarze minimum 25 godzin na 1 uczestnika/ucznia, zajęcia praktyczne w wymiarze minimum 120 godzin na 1 uczestnika/ucznia;
pod pojęciem jednej godziny zajęć teoretycznych rozumie godzinę trwającą 45 minut. Natomiast pod pojęciem jednej godziny zajęć praktycznych rozumie godzinę trwającą 60 minut.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zwiększenie liczby uczestników kursu MAG 136 o maksymalnie 5 osób;
Zamawiający będzie udzielać zamówień w ramach opcji w przypadku pojawienia się zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia tylko w zakresie zamówienia podstawowego i Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku
do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy danej zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,
Kurs spawania metodą MAG 136;
Zakres usług w ramach powtórzenia podobnych usług nie będzie większy od zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego.
Zamawiający skorzysta z możliwości udzielenia takiego zamówienia w przypadku zgłoszenia się osób, które będą chciały uczestniczyć w wyżej wymienionych szkoleniach i pod warunkiem posiadania zabezpieczenia środków finansowych w budżecie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG 141 dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, dalej (PCKZiU), w ramach projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Planowana liczba uczniów – uczestników kursu (w ramach zamówienia podstawowego)
kurs TIG141 dotyczy modułu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (stal konstrukcyjna czarna):
a) 10 uczestników w podziale na dwie grupy szkoleniowe, po 5 uczestników w grupie,
b) zajęcia teoretyczne w wymiarze minimum 23 godzin na 1 uczestnika/ucznia, zajęcia praktyczne w wymiarze minimum 80 godzin na 1 uczestnika/ucznia;
pod pojęciem jednej godziny zajęć teoretycznych rozumie godzinę trwającą 45 minut. Natomiast pod pojęciem jednej godziny zajęć praktycznych rozumie godzinę trwającą 60 minut.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji przy realizacji zamówienia:
2) Część 2: zwiększenie liczby uczestników kursu TIG 141 o maksymalnie 5 osób;

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający w każdej z 2 (dwóch) Części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy danej z 2 (dwóch) Części zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, Odpowiednio, przeprowadzenie następujących kursów:

2) Kurs spawania metodą TIG 141.
2. Zakres usług w ramach powtórzenia podobnych usług nie będzie większy od zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający skorzysta z możliwości udzielenia takiego zamówienia w przypadku zgłoszenia się osób, które będą chciały uczestniczyć w wyżej wymienionych szkoleniach i pod warunkiem posiadania zabezpieczenia środków finansowych w budżecie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w każdej z 2 (dwóch) Części zamówienia, po co najmniej jednej osobie
do pełnienia funkcji (instruktora/trenera). Każda ze skierowanych osób musi posiadać co najmniej aktualne Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, odpowiednio osoba skierowana do pełnienia funkcji instruktora/trenera:
1) w pierwszej Części zamówienia w zakresie spawania metodą MAG 136;

UWAGA 1:
Przez aktualne Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza należy rozumieć Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg normy PN-EN ISO 9606-1/2 (H-L045 ss, nb lub kombinacja PC i PH ss, nb dla tej samej grupy materiałowej). Warunek zostanie spełniony jeżeli skierowane osoby będą posiadały dyplom Międzynarodowego/Europejskiego Instruktora Spawalniczego - I/EWP
UWAGA 1:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Oznacza to, że według Zamawiającego skierowanie poszczególnych osób do realizacji zamówienia może Wykazać każdy
z Wykonawców.
UWAGA 2: dotyczy każdej Części zamówienia!
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawca wraz z innym podmiotem mogą wykazać łącznie.
UWAGA 3: dotyczy każdej Części zamówienia!
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną Część zamówienia Zamawiający wymaga, wykazania innych osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, w każdej Części zamówienia, na którą Wykonawca będzie składał ofertę.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę odpowiednio na daną Część,
zgodnie z postanowieniami SWZ.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
5. Na ofertę, zwaną dalej „Ofertą”, składa się:
1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w jego treści;
6. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodne ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ- zwanego dalej „Oświadczeniem”, na poniższych zasadach:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. Oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym Oświadczeniem,
także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również podmiotu udostępniającego zasoby;
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale 12 ust. 3 SWZ wraz z pełnomocnictwem jeżeli prawo do podpisania zobowiązania nie wynika z dokumentów o, których mowa w pkt 3 (jeżeli dotyczy);
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy).
7. Wszystkie pliki przekazywane za pośrednictwem Platformy, winny być opisane nazwą umożliwiającą ich identyfikację.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale 11 ust. 1 pkt 1 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenia występujące w niniejszym ogłoszeniu dotyczące ilości znaków możliwych do wpisania,
Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy został szczegółowo opisany w Projektowanych postanowieniach
umowy - Załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://starostwopuck. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.