eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa przędzy bawełnianejOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa przędzy bawełnianej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521631148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie nr 19/27

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-570

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 3070438

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.lit.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność Badawczo-naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa przędzy bawełnianej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-113bc488-c7b9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lit

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiający
ma Wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej
Platformą) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lit

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą przy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 19/27, 90-570 Łódź;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
iod@lit.lukasiewicz.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nazwą „Dostawa przędzy bawełnianej”- nr postępowania FO-Z/ŁIT/2/2023 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej ustawą PZP).
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP;
5) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w
zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w
oparciu o art. 75 ustawy PZP, przy czym zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, prawo to może zostać
ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy PZP, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art.
74 ust.3 ustawy PZP, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
27.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 000 kg (zamówienie podstawowe) przędzy bawełnianej tkackiej 100% tex 30x1 o parametrach opisanych w dokumentacji postępowania.
Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru, np. ilość, rodzaj, parametry, datę ważności itp. – bez konieczności naruszania opakowania. Zamawiający nie stawia wymagań co do rodzaju opakowań (zwrotnych lub bezzwrotnych) w jakich ma być dostarczony przedmiot zamówienia, jednocześnie informuje, że w przypadku opakowań zwrotnych wszelkie koszty ich stosowania ponosi Wykonawca.
Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdej dostawy świadectwa jakości/atestu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie systemu zapewnienia jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19433000-0 - Przędza bawełniana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji – zamówienie w ramach opcji obejmuje sukcesywną dostawę produktu tożsamego z zaoferowanym przez Wykonawcę w postępowaniu, każdorazowo w ilości zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy. Łączna maksymalna wielkość zamówienia w ramach opcji - do 80 % zamówienia podstawowego, co odpowiada 12 000 kg przędzy bawełnianej;
b) okoliczności skorzystania z opcji – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na asortyment będący przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania, po wykorzystaniu ilości przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, którego konsekwencją jest powstanie po stronie Wykonawcy obowiązku realizacji zamówienia opcjonalnego. Warunki realizacji sukcesywnych zamówień w ramach opcji, w tym przede wszystkim przedmiot dostawy, cena termin i warunki dostawy, gwarancji, płatności są takie same jak dla zamówienia podstawowego.
Realizacja opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Cena oferty brutto (Ce) – 60 %
b) Termin realizacji sukcesywnych dostaw (Ct) – 40 %

Ogólna ocena oferty będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.

P= Ce + Ct
Ad. a) Cena oferty brutto - Ce - 60 %
Cena oferty będzie wynikała z „Ceny całkowitej oferty brutto”, zapisanej w pkt 4 Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako Cn. Punktacja za cenę oferty ustalona zostanie w sposób następujący:
Cn
Ce =------------ x 100 pkt x 60%
Ci

gdzie:

Ce-cena
Cn - najniższa cena
Ci- cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena oferty brutto” wynosi 60,00 pkt

Ad. b) Termin realizacji sukcesywnych dostaw Ct - 40 %

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zamówień sukcesywnych (termin dostawy), obowiązujący zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i ewentualnych zamówień z opcji, wynoszący 14 dni od daty złożenia zamówienia. Oferta z terminem dostawy dłuższym niż 14 dni lub bez podanego oferowanego terminu dostawy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 upzp. Wykonawca w ofercie musi podać konkretną ilość dni realizacji dostaw sukcesywnych np. 9 dni (Wykonawca nie może wskazać przedziału, np. 8-14 dni).

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin realizacji sukcesywnych dostaw” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) w następujący sposób:

Oferta z terminem 2 dni lub mniej - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt
Oferta z terminem 14 dni – otrzyma 0,00 pkt
W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy – Zamawiający dokona przeliczenia według następującego wzoru:

Dmax – Dof
D= ___________ x 100 x 40%
Dmax – Dmin

Gdzie:
D- liczba punktów oferty ocenianej
Dmax – stała maksymalna oceniana wartość parametru, tj. 14 dni
Dmin – stała minimalna oceniana wartość parametru, tj. 2 dni
Dof – wartość parametru oferty ocenianej

W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego niż 2 dni – Zamawiający do obliczeń przyjmie termin dostawy wynoszący 2 dni (termin krótszy nie będzie dodatkowo punktowany), treść zawartej umowy będzie jednak uwzględniała treść oferty w zakresie terminu dostawy, tj. Wykonawcę obowiązywał będzie termin faktycznie zaoferowany przez wykonawcę – w przypadku jw. krótszy niż 2 dni zgodnie z treścią oferty.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin realizacji sukcesywnych dostaw” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji sukcesywnych dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiący dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.a) SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni , aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę
częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ).
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy w postaci co najmniej 100 kg oferowanego produktu (przędzy bawełnianej) w celu dokonania próby technologicznej, co pozwoli na stwierdzenie zgodności wyrobu finalnego z wymogami Zamawiającego oraz ocenę zgodności zaoferowanego produktu z charakterystyką przedmiotu zamówienia (wymaganiami Zamawiającego w zakresie parametrów), o której mowa w pkt 3.1 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentacji postępowania - pkt 3a ppkt 1 SWZ (co najmniej 100 kg oferowanego produktu - przędzy bawełnianej) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego jeżeli pomimo jego złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do podstaw wykluczenia wskazanych w SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP, a także zgodnie z postanowieniami niniejszego §, w zakresie:
1) wydłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 6 miesięcy, w przypadku niewyczerpania podstawowej kwoty umowy, o której mowa w § 2 ust. 8 w terminie wskazanym w § 7,
2) ceny jednostkowej przedmiotu umowy, w wypadku, o którym mowa w ust. 10 i § 12.
2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o zmianę umowy. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany na piśmie.
3. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień Umowy,
d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
4. Dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. d, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności w odniesieniu do podwyższenia wynagrodzenia dla Wykonawcy dokument potwierdzający zmianę materiałów lub kosztów niezbędnych do wykonania umowy oraz stosowne kalkulacje.
Ponadto dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki
podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota brutto wynagrodzenia.
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
3) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy,
Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Ustawa Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia tj. ceny jednostkowej określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów związanych z realizacja zamówienia.
Szczegółowe zapisy dotyczące możliwości zmiany treści umowy na ww. podstawie, zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lit na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:
8.3.1.Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
8.3.2.Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
8.3.3.Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.