eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysamiOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Transportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7226531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdkrotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkrotoszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a5242e0-9894-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5242e0-9894-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013058/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00046325

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.252.02.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 499944 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na „Remoncie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami”.
Zakres prac obejmuje: wbudowanie 1200 t. emulsji i grysów poprzez wykonanie remontu cząstkowego
nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera typu Patcher w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i
grysami należy zastosować emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową klasy C 65 BP3 PU/RC oraz
grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2-5 mm i 2-8 mm (frakcje 2-8 należy stosować przy większych
głębokościach wyboju).
Kationowa modyfikowana emulsja asfaltowa musi posiadać aktualną deklarację własności użytkowych o
dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13808.
Grysy bazaltowe płukane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13043 oraz posiadać aktualną
deklarację własności użytkowych
Przedmiotowy remont nawierzchni bitumicznych należy wykonać samochodem- remonterem typu
„Patcher” przystosowanym do oczyszczenia naprawionego miejsca i wbudowania grysów kamiennych
otoczonych emulsją asfaltową pod ciśnieniem.

Roboty remontowe winny być wykonywane sukcesywnie w systemie ciągłym, a każdorazowe ich
przerwanie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego na okres powyżej 4(czterech dni)
będzie skutkować naliczeniem kary umownej lub odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania remontery typu patcher będą zważone na bazie
Zamawiającego celem określenia wagi netto pojazdu na koszt Zamawiającego.

Każdego dnia paragon z ważenia pojazdu załadowanego wraz z nazwą remontowanego odcinka
drogi należy dostarczyć inspektorowi nadzoru lub do Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie.

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania
grysów.

Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy odpowiada za wszelkie ubytki występujące w
nawierzchni jezdni oraz nowo powstałe, dlatego wykonawca z pełnym zaangażowaniem winien
przystąpić na naprawy celem ich wyeliminowania co doprowadzi do bezpiecznego przejazdu. W
przypadku uszkodzenia pojazdów po przejęciu placu budowy wykonawca robót jest odpowiedzialny
za pokrycie kosztów ich napraw związanych z ubytkami nawierzchni i odpryskami grysu luźnego.

Zamawiający dopuszcza przekazanie całej sieci drogowej do remontu lub jego części.
Zamawiający przekaże a Wykonawca ma obowiązek przejęcia następnego etapu w ciągu 14 dni od
przekazania etapu poprzedniego.
Zamawiający każdorazowo wskaże zakres dróg do remontu.

Zakresu robót budowlanych stanowi załącznik 2 do SWZ. - kosztorys ofertowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 690768 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 690768 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 690768 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: S-PROBUD BUDOWA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8542404531

7.3.3) Ulica: ul. Rzeźnicza 6-8

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 690768 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.