eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Dostawa mebli do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Zawodowcy z powiatu bialskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bialski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 41

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zawodowcy@powiatbialski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatbialski.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Zawodowcy z powiatu bialskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5dadfa6-22cf-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030895/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Wyposażenie pracowni hotelarskiej w ZS w Janowie Podlaskim - meble

1.2.9 Wyposażenie pracowni kosztorysowania i projektowania ZST w Międzyrzecu Podlaskim – meble i sprzęt elektroniczny

1.2.13 Wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZST w Międzyrzecu Podlaskim – meble

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Zawodowcy z powiatu bialskiego”, Projekt realizowany w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00333601/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.272.1.11.2022.MR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 24969,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W części nr 1 przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pracowni mechatronicznej ZST w Międzyrzecu Podlaskim obejmujących: Stoliki/ławki uczniowskie dwuosobowe – 12 sztuk; Krzesła – 40 sztuk; Biurko nauczycielskie – 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121100-7 - Biurka

39151200-7 - Stoły robocze

39160000-1 - Meble szkolne

4.5.5.) Wartość części: 7736,22 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W części nr 2 przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pracowni hotelarskiej ZS w Janowie Podlaskim obejmujących: łóżko hotelowe – 3 szt.; stolik nocny hotelowy – 3 szt.; bagażnik hotelowy – 3 szt.; szafa hotelowa – 3 szt.; krzesło hotelowe – 3 szt.; biurko hotelowe – 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39173000-5 - Meble do przechowywania

4.5.5.) Wartość części: 6092,79 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W części nr 3 przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pracowni kosztorysowania i projektowania ZST w Międzyrzecu Podlaskim obejmujących: stoliki/ławki uczniowskie dwuosobowe – 16 szt., krzesła - 32 szt., szafa dwudrzwiowa zamykana – 1 szt., witryna wystawowa – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39160000-1 - Meble szkolne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39173000-5 - Meble do przechowywania

4.5.5.) Wartość części: 11140,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9568,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25459,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9568,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 4660270038

7.3.4) Miejscowość: Lipno

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9568,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14985,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37711,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14985,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nowa Szkoła Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7250013378

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14985,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.