eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze - w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zad. inwest. pn.: Bud. i rozbud. oświet. ulicz. na terenie MiG K-gaOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze – w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zad. inwest. pn.: Bud. i rozbud. oświet. ulicz. na terenie MiG K-ga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kanczuga.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kanczuga.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze – w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zad. inwest. pn.: Bud. i rozbud. oświet. ulicz. na terenie MiG K-ga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e2e560b-ac64-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011524/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kańczuga

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097401

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.05.2023.WS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 107100 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze – w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz robót budowalnych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz powstałej infrastruktury towarzyszącej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (dalej PFU) i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty ofertowej należy zaprojektować i wykonać:
- wszystkie niezbędne opracowania projektowe umożliwiające zrealizowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Umową. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, opinii, warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do rozpoczęcia prac budowalnych. Prace Projektowe należy prowadzić w oparciu o PFU oraz odpowiednie przepisy prawa.
- wszystkie niezbędne roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, PFU, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub inne dokumenty umożliwiające przystąpienie przez Zamawiającego do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Szczegółowy zakres prac został zawarty w Programie Funkcjonalno Użytkowym wraz z załącznikami do powyższego dokumentu.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia:
W ramach zadania należy wybudować kablowe oświetlenie uliczne składające się z:
­ - doziemnej kablowej linii oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm2 o łącznej długości wszystkich obwodów około 400m,
­ - 12 kpl. słupów oświetleniowych z oprawami w technologii LED o wysokości zawieszenia oprawy do 9m,
­ - skrzynkę sterowania oświetleniem wraz z niezbędnym wyposażeniem do sterowania i zabezpieczenia obwodów oświetleniowych;
­ - wlz (wewnętrzna linia zasilająca) w kierunku złącza zasilającego kablem typu YAKXS 4x35mm2, które zostanie wykonane na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę warunków przyłączenia od operatora sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Rejon Jarosław

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy M. J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze, obręb 5. Inwestycja znajduje się na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga.

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane: minimum 60 miesięcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, ponadto:
1) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PFU, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji,
2) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia opracowań, wykonania zadania,
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji technicznej na każdym etapie jej opracowywania. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych,
4) W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności.
5) Dokumentacja techniczna powinna określać parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych wyrobów,
6) Zamawiający dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami,
7) Dokumentację techniczną należy wykonać w zakresie (i ilości) koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych,
8) Oprócz dokumentacji w wersji papierowej, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu całości opracowania w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym,
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. opłat z tytułu uzgodnień, decyzji, opiniowania dokumentacji przez właściwe organy lub instytucje oraz uzyskania danych technicznych,
10) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do pełnienia nadzoru autorskiego.
11) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu zamówienia w terminie.
12) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru (w przypadku ustanowienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314310-7 - Układanie kabli

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71510000-6 - Usługi badania terenu

79900000-3 - Różne usługi branżowe i podobne

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132840 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 132840 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 132840 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ,,ELEKTROBUD" ZBIGNIEW WOŁOSZYN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7940002122

7.3.3) Ulica: ul. Polna 24

7.3.4) Miejscowość: Kańczuga

7.3.5) Kod pocztowy: 37-220

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.