eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze - w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zad. inwest. pn.: Bud. i rozbud. oświet. ulicz. na terenie MiG K-gaOgłoszenie z dnia 2023-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze – w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zad. inwest. pn.: Bud. i rozbud. oświet. ulicz. na terenie MiG K-ga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kanczuga.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze – w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zad. inwest. pn.: Bud. i rozbud. oświet. ulicz. na terenie MiG K-ga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e2e560b-ac64-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011524/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kańczuga

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kanczuga.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/

Składanie ofert możliwe jest tylko wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy. Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy) mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: sekretariat@kanczuga.pl, w.sopel@kanczuga.pl (nie dotyczy procesu składania ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/Składanie ofert możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeni ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Marketplanet +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz.: 9:00 - 17:00. Używanie platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo aplikacyjnych w tym: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows, MAC Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0d) Włączona obsługa JavaScript,e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. Zamawiający określa preferowane formaty podpisu elektronicznego, jako: dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się format PAdES,- dla dokumentów w innym formacie innym niż „pdf", zaleca się format XAdES [podpis zewnętrzny lub wewnętrzny, preferowany zewnętrzny].- przy podpisywaniu plików profilem zaufanym i dowodem osobistym zaleca się wcześniejszy eksport plików do formatu „.pdf” i dopiero tak przygotowane pliki opatrywać podpisem elektronicznym. Zamawiający preferuję przygotowanie i podpisywanie wszystkich dokumentów formacie „.pdf” Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych:- pliki o wielkości do 100 MB,- formaty danych zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.) - txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, PAdES, ASIC, XMLenc,- zaleca się aby w prowadzonym postepowaniu posługiwać się plikami o rozszerzeniu: txt, rtf, pdf, odt, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z, html, xml, przy czym preferowany format to – pdf Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.- oznaczenie czasu przekazani i odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy) mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: sekretariat@kanczuga.pl, w.sopel@kanczuga.pl (nie dotyczy procesu składania ofert)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Kańczuga (Zamawiający) – NIP: 7941686223; REGON: 650900602, 37-220 Kańczuga, ul. Marii Konopnickiej 2; sekretariat@kanczuga.pl w imieniu którego obowiązki pełni Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga;
 inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem iod@kanczuga.pl – Pan Tomasz Mielech;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze – w formule „zaprojektuj i wybuduj”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, nr RRG.271.05.2023.WS prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są nas stronie internetowej zamawiającego pod linkiem
http://kanczuga.biuletyn.net/?bip=2&cid=1016&id=2931

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.05.2023.WS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 107100 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy M.J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze – w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz robót budowalnych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz powstałej infrastruktury towarzyszącej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (dalej PFU) i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty ofertowej należy zaprojektować i wykonać:
- wszystkie niezbędne opracowania projektowe umożliwiające zrealizowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Umową. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, opinii, warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do rozpoczęcia prac budowalnych. Prace Projektowe należy prowadzić w oparciu o PFU oraz odpowiednie przepisy prawa.
- wszystkie niezbędne roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, PFU, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub inne dokumenty umożliwiające przystąpienie przez Zamawiającego do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Szczegółowy zakres prac został zawarty w Programie Funkcjonalno Użytkowym wraz z załącznikami do powyższego dokumentu.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia:
W ramach zadania należy wybudować kablowe oświetlenie uliczne składające się z:
­ - doziemnej kablowej linii oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm2 o łącznej długości wszystkich obwodów około 400m,
­ - 12 kpl. słupów oświetleniowych z oprawami w technologii LED o wysokości zawieszenia oprawy do 9m,
­ - skrzynkę sterowania oświetleniem wraz z niezbędnym wyposażeniem do sterowania i zabezpieczenia obwodów oświetleniowych;
­ - wlz (wewnętrzna linia zasilająca) w kierunku złącza zasilającego kablem typu YAKXS 4x35mm2, które zostanie wykonane na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę warunków przyłączenia od operatora sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Rejon Jarosław

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy M. J. Piłsudskiego i Kochanowskiego w Kańczudze, obręb 5. Inwestycja znajduje się na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga.

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane: minimum 60 miesięcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, ponadto:
1) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PFU, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji,
2) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia opracowań, wykonania zadania,
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji technicznej na każdym etapie jej opracowywania. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych,
4) W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności.
5) Dokumentacja techniczna powinna określać parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych wyrobów,
6) Zamawiający dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami,
7) Dokumentację techniczną należy wykonać w zakresie (i ilości) koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych,
8) Oprócz dokumentacji w wersji papierowej, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu całości opracowania w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym,
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. opłat z tytułu uzgodnień, decyzji, opiniowania dokumentacji przez właściwe organy lub instytucje oraz uzyskania danych technicznych,
10) Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do pełnienia nadzoru autorskiego.
11) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu zamówienia w terminie.
12) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru (w przypadku ustanowienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314310-7 - Układanie kabli

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71510000-6 - Usługi badania terenu

79900000-3 - Różne usługi branżowe i podobne

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) *waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
___

Doświadczenie kierownika budowy/robót
W kryterium tym punktowane będzie doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót podsiadającej uprawnienia w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie i miejscu wydania uprawnień - w nawiązaniu do spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych.

Punktacja:
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją linii oświetlenia ulicznego (rozumianej, jako jeden lub kilka odcinków) o wartości zakończonych prac minimum 75 000,00 zł brutto [siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych] – 0 pkt,
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 2 odrębnych zadaniach (odrębne zamówienia, umowy) polegających na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją linii oświetlenia ulicznego (rozumianej, jako jeden lub kilka odcinków) o wartości zakończonych prac minimum 75 000,00 zł brutto [siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych] każde – 8 pkt,
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 3 odrębnych zadaniach (odrębne zamówienia, umowy) polegających na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją linii oświetlenia ulicznego (rozumianej, jako jeden lub kilka odcinków) o wartości zakończonych prac minimum 75 000,00 zł brutto [siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych] każde – 16 pkt

___

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane - G

Kryterium – „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane” – G – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną wartość oferowanego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany zakres prac. Im dłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi za wady tym większa liczba przyznanych punktów. Przy czym minimalny wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy.
Przy zaoferowaniu okresu gwarancji jakości jako 60 miesięcy Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.

- W przypadku nie uzupełnienia pola – okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – Zamawiający domyślnie ustala minimalny wymagany okres jako 60 miesięcy.
- W przypadku wskazania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady niższego niż minimalny wymagany okres tj. 60 miesięcy – oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z treścią SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5)
- W przypadku wskazania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady wyższego niż 60 miesięcy – oferta uzyska maksymalną ilość punktów w danym kryterium tj. 24 pkt.

Punktacja:
- okres 60 m-cy – 0 pkt
- okres 61 m-cy – 1 pkt
- okres 62 m-cy – 2 pkt
- okres 63 m-cy – 3 pkt
- okres 64 m-cy – 4 pkt
- okres 65 m-cy – 5 pkt
- okres 66 m-cy – 6 pkt
- okres 67 m-cy – 7 pkt
- okres 68 m-cy – 8 pkt
- okres 69 m-cy – 9 pkt
- okres 70 m-cy – 10 pkt
- okres 71 m-cy – 11 pkt
- okres 72 m-cy – 12 pkt
- okres 73 m-cy – 13 pkt
- okres 74 m-cy – 14 pkt
- okres 75 m-cy – 15 pkt
- okres 76 m-cy – 16 pkt
- okres 77 m-cy – 17 pkt
- okres 78 m-cy – 18 pkt
- okres 79 m-cy – 19 pkt
- okres 80 m-ce – 20 pkt
- okres 81 m-ce – 21 pkt
- okres 82 m-ce – 22 pkt
- okres 83 m-ce – 23 pkt
- okres 84 m-ce i więcej – 24 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy/robót

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczne i zawodowe
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca:
dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
- minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót spełniającego poniższe wymagania:
 Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie i miejscu wydania uprawnień,
 Doświadczenie zawodowe: pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, na co najmniej jednym zadaniu polegającym na wykonaniu prac związanych z budową, przebudową, rozbudową, remontem, modernizacją linii oświetlenia ulicznego (rozumianej, jako jeden lub kilka odcinków) o wartości zakończonych prac minimum 75 000,00 zł brutto [siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych]

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu) poniższe dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1 do SWZ
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zał. nr 2
c) oświadczenie o którym mowa art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w odniesie do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) – zał. nr 3 – jeżeli dotyczy,
d) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby – zał. nr 4 – jeśli dotyczy,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 5 – jeśli dotyczy,
f) pełnomocnictwo lub dokument/y potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentacji np.: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane;
c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 [zał. nr 2 do SWZ], składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek.
Ofertę Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu uznaje się za odrzuconą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w pkt 13 Lp. – 4 dotyczący zdolności technicznej i zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków,
b) w przypadku o którym mowa w pkt „a)” powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ,
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
- terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, (...),
b) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu (...),
c) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, (...)
d) zmian obowiązujących przepisów prawa (...),
e) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, (...),
f) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, (...)
g) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, (...)
h) wystąpienia awarii na terenie budowy, (...)
i) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (...)
j) wystąpienia warunków siły wyższej, (...)
k) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, (...)
l) wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada Wykonawca;
– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy

- zmian odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, (...)
b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia.
c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, (...)
d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym (...)

- innych warunków realizacji umowy:
a) zmiana, rezygnacja lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy).
c) zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, oraz posiadać doświadczenie na odpowiednim poziomie w odniesieniu do przyznanej punktacji w ramach kryterium oceny ofert dla osoby zgłoszonej w treści oferty.
d) zmian opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.)
e) waloryzacji wynagrodzenia na zasadach określonych w § 17 zapisów projektu umowy – załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie następuje niezwłocznie po usuniecie awarii.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).

Rozporządzenie 765/2006 - ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
Rozporządzenie 269/2014 - ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności o których mowa powyżej.

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie powyższych przesłanek, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
____

Wynagrodzenie ryczałtowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.