eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Zakup i dostawa pojazdu specjalnego typu karawan pogrzebowy.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa pojazdu specjalnego typu karawan pogrzebowy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630701338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 28 30 511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk.srem.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.srem.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odbiór odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pojazdu specjalnego typu karawan pogrzebowy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dabfe30-c72e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123345/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa pojazdu specjalnego typu karawan pogrzebowy..

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać warunki określone „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 01 lipca 2016 roku”.
3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.
4. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913 z późn. zm. ), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
5. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
6. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl ; tj. :
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1 zwanym dalej „RODO”) informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail biuro@pgk.srem.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ( w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochron prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu;
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalistycznego – karawanu pogrzebowego. Pojazd bazowy nie starszy niż 2021 r, przebieg nie więcej jak 20 000 km, natomiast zabudowa pojazdu nie starsza niż 2023 r. Pojazd musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe określone w Załączniku. Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego na cały przedmiot zamówienia wynosi 12 m-cy. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez wykonawcę urządzenia nie były prototypem, muszą być produktem seryjnym - powtarzalnym. Poprzez produkcję seryjną zamawiający rozumie produkcję urządzeń, których konstrukcja i zasada działania jest taka sama, a elementy głównego wyposażania i oprzyrządowania są stałe i niezmienne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Nadwozie kombi, 2 osobowe
• Silnik benzynowy, norma emisji spalin co najmniej EURO 6
• Pojemność silnika co najmniej 1991 cm 3
• Moc silnika minimum 194 KM
• Skrzynia biegów automatyczna
• Napęd na przednią oś lub tylną, dopuszcza się napęd AWD
• Rozstaw osi 2939 mm
• Kolor biały, lakier metalizowany
• ABS, ASR, ESP
• Przednie oraz tylne czujniki parkowania
• Wspomaganie kierownicy
• Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera
• Czujnik deszczu
• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
• Elektrochromatyczne lusterka boczne
• Podgrzewane lusterka boczne
• Elektrycznie sterowane lusterka
• Światła LED kolor biały
• Światła do jazdy dziennej
• Tempomat
• Elektrycznie sterowane szyby przednie
• Kamera cofania
• Centralny zamek
• Immobilizer
• Radioodtwarzacz fabryczny CD, dopuszcza się wariant bez CD
• Gniazdo USB
• Bluetooth
• Fotele przednie podgrzewane
• Klimatyzacja automatyczna
• Alufelgi minimum 17’’
• Regulowane zawieszenie pojazdu (minimum tylna oś)
• Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, jeśli pozwala konstrukcja pojazdu (w innym wypadku – zestaw naprawczy)
• Tylna klapa sterowana elektrycznie
• W przypadku przedłużenia pojazdu wymagane wzmocnienie podłużnicą stalową o profilu zamkniętym 80x80 zabezpieczonym antykorozyjnie
• Podwyższona zabudowa wykonana z żywic poliestrowo – szklanych
• Konstrukcja podwyższona wykonana z profili stalowych zamkniętych 60x40 o podwyższonej klasie wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie
• Podłoga w części przedłużonej wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x20 pokryta płytą warstwową wodoodporną, przykryta blachą nierdzewną
• Szyby w zabudowie mają posiadać atesty i być hartowane (bezpieczne)
• Okna w zabudowie wyposażone w zasłony, zapewniające zasłonięcie przedziału trumiennego
• Przegroda wewnętrzna oddzielająca część pasażerską od trumiennej wykonana z płyty MDF gr. co najmniej 20 mm, przeszklona szkłem bezpiecznym hartowanym, całość wzmocniona konstrukcją stalową
• Dodatkowa para drzwi w tylnej części pojazdu celem wykonania schowków
• Wykończenie zabudowy w kolorze jasnym
• Okucia w tylnej części wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
• Łoże przedziału trumiennego sterowane elektrycznie
• Oświetlenie LED wnętrza tylnego przedziału

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej ( lub inny dokument równoważny) z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie niższą niż 200.000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę polegająca na dostarczaniu jednego pojazdu specjalnego typu karawan pogrzebowy o wartości min.200.000,00 zł brutto, oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawca musi prowadzić działalność minimum dwa lata w branży specjalizującej budową pojazdów będących przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
• Świadectwo homologacji pojazdu bazowego albo świadectwo zgodności pojazdu bazowego WE lub równoważny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
• Zdjęcia wykonanych dotychczas realizacji przedstawiające pojazd który stanowi przedmiot zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Świadectwo homologacji pojazdu bazowego albo świadectwo zgodności pojazdu bazowego WE lub równoważny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania i cechy.
• Zdjęcia wykonanych dotychczas realizacji przedstawiające pojazd który stanowi przedmiot zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust.1 pkt 1) Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, w tym zmian wysokości ceny (wynagrodzenie), pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza zmianę Umowy w przypadku :
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
b. zmiana obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości;
c. zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować;
d. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę
formy prawnej itp;
e. zmianę podwykonawcy,
f. jeżeli konieczność zmiany Umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny (wynagrodzenie), spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
g. zmianę umowy w zakresie terminu wykonania Umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wpływ na wykonanie zamówienia, a Wykonawca wykaże ścisły związek pomiędzy tą sytuacją, a brakiem możliwości wykonania umowy, jej części lub w umownym terminie.
3. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego : PGK w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.