eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › dostawa artykułów sypkich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego transportem Wykonawcy i na jego koszt.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa artykułów sypkich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego transportem Wykonawcy i na jego koszt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Hirszfelda 12

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-413

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.uscienna@dcchp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dcopih.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa artykułów sypkich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego transportem Wykonawcy i na jego koszt.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50d0909b-c720-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00130821/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.55 dostawa artykułów sypkich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dcopih.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=DCOPIH

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dcopih@ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod
adresem https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz – w sytuacjach awaryjnych - poczty elektronicznej
dzp@dco.com.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi skorzystać
z Platformy Zakupowej, na zasadach określonych w Regulaminie platformazakupowa.pl oraz Instrukcji dla wykonawców
https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.Tam też zostały opisane wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej, w języku polskim. Oferta
powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc., docx., pdf. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2019 r. poz. 123); 5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
zapytania. 6. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy. 7. W korespondencji kierowanej do
Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 8. Wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w
terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9, zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 11. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w
ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 12. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://dcopih.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne
rozporzadzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), zw. dalej RODO, informuję że: 19.1. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Dolnoślaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wroclawiu, pl. Hirszfelda 12
zwany dalej Administratorem, dalej jako ADO. 19.2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
1) osobiście w siedzibie ADO, 2) drogą listowną na adres: Dolnoślaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we
Wroclawiu, pl. Hirszfelda 12 3) poprzez e-mail: iod@dco.com.pl. 19.3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 2019, z późn. zm.), zwaną („PZP”); 19.4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe
przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.19.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w
zakresie ich kompetencji; 19.6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 19.7obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 1. w
odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 2. Prawa osób których dane są
przetwarzane: • prawo dostępu do danych osobowych; • prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania) • prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy; 4. nie przysługuje Pani/Panu: • prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych; •
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/21/23/SZ/JU

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa artykułów sypkich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego transportem Wykonawcy i na jego
koszt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 i 8-10 ustawy Prawo zamówień publicznych Z
postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę̨: 1) będącego
osobąfizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu
karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a
Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.
2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d) finansowania
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania
lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299
Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa, f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym
mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1); 3) wobec którego
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostatecznądecyzjęadministracyjnąo zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego orzeczono zakaz
ubiegania się̨o zamówienie publiczne; 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp,
doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który
należy z wykonawcądo tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 5.1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w
okolicznościach określonych w art. 108, ust. 1, pkt 1, 2, 5 ustawy jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
przesłanki wskazane w art. 110, ust. 2 ustawy. 5.1.3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o
których mowa w art. 110, ust. 2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 5.1.4. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na
każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia. 5.2. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, zgodnie z
art. 112 ust. 2 ustawy, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu, w następującym zakresie: 5.2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są
wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
Oświadczenia wykonawcy:
a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności,
b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
c) o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SWZ.Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączniku nr 6, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 8-10 - załącznik nr 6 do SWZ.
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art.5 Rozporządzenia 833/14 oraz art.7 Ustawy sanacyjnej – zał. nr 7
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa w ust. 6.2.1. niniejszego rozdziału, składa: 1) odpis lub informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 108, ust. 1, pkt. 1, 2 i 4. 6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.3. niniejszego rozdziału lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108, ust. 1, pkt. 1, 2 i 4 ustawy zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 6.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w
niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. 6.6. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.3 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem. 6.7. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.8.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 8.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 8.1.,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.3. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 8.1. 8.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których
mowa w ust. 8.1. została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący
sposób: 1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów. 2) Oferta musi być podpisana w
taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie,
potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 4)
Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu. 5) Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 6) Składając ofertę wspólną należy wskazać

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiana treści umowy zgodnie z § 8
Zmiany treści umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=DCOPIH

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.