eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlisko › Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii. Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii.
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Siedlisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zamkowy, 6

1.5.2.) Miejscowość: Siedlisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-112

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683883218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@siedlisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii.
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50e6f4f7-c714-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046535/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w odnawialne źródła energii. Wykonanie w formule " zaprojektuj i wybuduj"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50e6f4f7-c714-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl - zwana w dalszej części SWZ „stroną internetową prowadzonego postępowania” (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8446844a-9c94-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Siedlisko jest Wójt Gminy,
67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl.
2 Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Siedlisko.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 216/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.27.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje wyposażenie obiektów w mikroinstalacje fotowoltaiczne, a także montaż powietrznych pomp ciepła oraz przebudowę/wymianę istniejących instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Siedlisko. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych instalacji oraz urządzeń towarzyszących zostały określone w PFU . Wykonawca ma obowiązek realizować inwestycję dysponując kierownikiem budowy, kierownikami robót dla branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

42511110-5 - Pompy grzewcze

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – zamawiający nie określa tego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
500 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który:
a) wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności
jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
Co najmniej 1 roboty budowlanej wykonanej w formule „Zaprojektuj i wybuduj” polegającej na budowie instala
cji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp lub/i 2 zamówień polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 50 kWp każda. Aby spełnić ten wymóg, prace, na które Oferent powołuje się, muszą być wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i ukończone w całości.
b) wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje tj. :
- projektantem tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- projektantem tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej;
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowanymi
w specjalności elektrycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
1.2 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
1.3 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich miejsca wykonania, rodzaju wykonanych robót, daty zakończenia robót i zlecających, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
1.2 Opłaconą polisę - a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (z polisy lub załączonych wraz z nią do oferty dokumentów musi wynikać, iż została ona opłacona zgodnie z warunkami płatności jakie zostały zawarte w treści polisy i musi być aktualna na dzień składania ofert).
1.3 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, numeru uprawnień (zgodnie z załącznikiem do SWZ) oraz obowiązującą przynależnością do izby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 46 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku).
Uwaga: Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść gwarancji powinna zawierać stosowne zapisy dla skuteczności prawidłowego zabezpieczenia oferty uwzględniając postać dokumentu elektronicznego i fakt istnienia wielu oryginałów takiej postaci, w tym zapisy dotyczące warunków wygaśnięcia i zwrotu (zwolnienia) gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto , nr rachunku 74967400060000002044080005
z dopiskiem na przelewie: "Wadium – nr sprawy: ZP.27.271.4.2023
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje płatność w II transzach:
1) I transza w formie zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1, płatna po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący m.in. numer konta bankowego, na które należy przelać zaliczkę. Wykonawca potwierdza na piśmie fakt otrzymania zaliczki.
2) II transza w wysokości 95% wynagrodzenia określonego w ust.1, płatna w terminie do 30 dni od dnia zakończenia odbioru końcowego zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz złożonej w siedzibie Zamawiającego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna być złożona nie później niż 7 dni od daty zakończenia odbioru końcowego.
2. Wniesie zabezpieczenia zaliczki o którym mowa w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, nie jest wymagane.
3. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę do Zamawiającego wraz z fakturą zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
4. Kwota udzielonej zaliczki zostanie zaliczona na poczet faktury wystawionej po zakończeniu realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia.
5. Faktura zaliczkowa ma być wystawiona przez Wykonawcę na:
Gmina Siedlisko, ul.Plac zamkowy 6, 67- 112 Siedlisko
NIP: 925 196 33 67,
i doręczona na adres:
Gmina Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6, 67- 112 Siedlisko.
6. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:
8. Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc.
9. Wykonawca odstąpił od realizacji przedmiotu umowy.
10. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa, powinna spełniać wymagania określone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zawarte w projekcie umowy §20

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.