eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W STARGARDZIEOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W STARGARDZIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZZDW Koszalin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330961132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 31

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-122

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzdw@zzdw.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W STARGARDZIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b204cac-c6eb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111079/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie RDW w Stargardzie

1.1.12 Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na terenie RDW w Stargardzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=43755231

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie,
e-mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
4) W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/elearning
5) Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w zakładce E-learning. System weryfikuje załączone pliki pod względem antywirusowym i w razie wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwi wprowadzenie do Systemu takiego pliku jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
6) Wykonawca załączając plik oznacza czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.
7) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
8) Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie podsumowania Wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenie wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty”.
9) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
10) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZDW– 6.381.21.2023.8.3.7

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Remonty cząstkowe grysami i emulsją.
W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji w ilości 444 Mg na drogach wojewódzkich, na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C SWZ i SST.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na dodatkowym wykonaniu prac remontowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji do maksymalnej wartości 170 000,00 zł brutto (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe).
Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 3 Rozdziału „C” SWZ oraz projekcie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zakres robót obejmuje powtórzenie robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości do kwoty netto:
dla Zadania nr 1 – Remonty cząstkowe grysami i emulsją – 170 000,00 zł;
2) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia prac remontowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remonty cząstkowe mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco.
W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu MMA, w ilości 300 Mg na drogach wojewódzkich, na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C SWZ i SST.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy, polegającego na dodatkowym wykonaniu prac remontowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową do maksymalnej wartości 231 000,00 zł brutto (zwiększenie ilości ponad zamówienie podstawowe).
Zakres i zasady realizacji zamówienia z prawa opcji zostały zawarte w pkt 3 Rozdziału „C” SWZ oraz projekcie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zakres robót obejmuje powtórzenie robót zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości do kwoty netto:
dla Zadania nr 2 – Remonty cząstkowe mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco: 231 000,00 zł.
2) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia prac remontowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:
A) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) dla Zadania nr 1 – Remonty cząstkowe grysami i emulsją
− minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
2) dla Zadania nr 2 – Remonty cząstkowe mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco
− minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na 2 zadania, Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na każde zadanie.
B) dysponuje narzędziami, urządzeniami technicznymi, tj.:
1) Zadanie nr 1 – Remonty cząstkowe grysami i emulsją
a) remonterem ciśnieniowym - min. 2 szt.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek dotyczący dysponowania sprzętem Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
2) Zadanie nr 2 – Remonty cząstkowe mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco
a) walcem stalowym lub wibracyjnym - min. 1 szt.
b) przecinarką stalową (piłą do nawierzchni bitumicznych) - min.1 szt.
c) frezarką - min. 1 szt.
d) sprężarką powietrzną spalinową – min. 1 szt.
e) szczotką mechaniczną lub innym urządzeniem czyszczącym - min. 1 szt.
f) zagęszczarką mechaniczną – min.1 szt.
g) samochodem samowyładowczym min. 10 Mg w ilości zapewniającej ciągłość dostawy z przykryciem brezentowym lub termosem - min.1 szt.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek dotyczący dysponowania sprzętem Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
2. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „kierowniku robót” należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w ustawie - Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej,
2) korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
c) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Dziale III pkt 10 - 14 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 – 1.2 do SWZ;
2) wyceniony przedmiar robót, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.1 – 5.2 do SWZ;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca podał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3);
5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców.
6) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) oświadczenie Wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zawarte w formularzu oferty, stanowiącej załącznik nr 1.1 – 1.2 do SWZ;
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.
9) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1. Zamawiający zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania Umowy oraz po dacie odbioru końcowego.
3. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz na podstawie wniosku, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a przed upływem terminu realizacji umowy.
4. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za prace remontowe wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) na następujących warunkach:
1) zmiana dokonywana będzie wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa
w ust. 5 za szósty miesiąc obowiązywania umowy przekroczy poziom + / - 3 %, w stosunku do wskaźnika ogłoszonego za miesiąc, w którym została zawarta umowa;
2) waloryzacji podlega wyłącznie kwota wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu po dacie waloryzacji.
3) w przypadku wskaźnika przekraczającego + 3 %, zmiana nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, zawierający uzasadnienie oparte o treści niniejszych zapisów.
7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia (spadku lub wzrostu), o której mowa w ust. 5 wynosi łącznie 15% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga zawarcia aneksu do umowy i wprowadzenia nowych stawek jednostkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=43755231

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.