eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonywanie usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice. Zamówienie w 2 częściach.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice. Zamówienie w 2 częściach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KATOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-098

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@katowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice. Zamówienie w 2 częściach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-521b23ec-c3e9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011613/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Wykon. usług parkowania i przech. pojazdów usuniętych z ter. MK na koszt właśc. przez makysym. 8 m-cy w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drog. oraz nabytych przez MK w drodze dziedziczenia”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umkatowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem:
https://umkatowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu
komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl w zakładce
"Korespondencja z wykonawcami". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy Pzp określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z
podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
b) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
d) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
- Plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu –
zegarem Głównego Instytutu Miar.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję
uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
(Więcej informacji w SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Wszelkie pozostałe informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice na koszt właściciela przez maksymalny okres 8 miesięcy w trybie art. 50 a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz nabytych przez Miasto Katowice w drodze dziedziczenia.
Część I dla pojazdów o DMC do 7,5 tony.
Zamawiający wymaga, by powierzchnia parkingu lub łączna powierzchnia parkingów będących w dyspozycji Wykonawcy umożliwiała jednorazowe przechowywanie minimum:
− 230 pojazdów o DMC do 3,5 t
− 10 pojazdów o DMC pow. 3,5 t do 7,5
1) W ramach wykonywania każdej z części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

a) świadczenia usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice na koszt właściciela w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz nabytych przez Miasto Katowice w drodze dziedziczenia.
b) Zamawiający wymaga by pojazdy usunięte z terenu Miasta Katowice w trybie ustawy j.w. były parkowane i przechowywane na parkingu strzeżonym, obowiązkowo znajdującym się na terenie miasta Katowice.
c) Świadczenia usługi winny odbywać się całodobowo tj. 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu (w tym niedziele i święta).
d) Parking winien spełniać warunki jak niżej :
 parking winien być całodobowo zabezpieczony (dozór pojazdów przez kwalifikowanego pracownika ochrony) w celu zabezpieczenia pojazdów i ich części oraz ładunków przed dostępem osób postronnych,
 ogrodzenie parkingu powinno być trwałe, betonowe lub metalowe o wysokości co najmniej 1,60 m z zamykaną bramą wjazdową, o nawierzchni twardej ulepszonej (np.: asfaltowej, klinkierowej, brukowej, z płyt kamienno-betonowych), oświetlone,
 parking winien posiadać łączność telefoniczną (całodobową )
 wjazd na parking powinien odbywać się bezpośrednio z drogi publicznej dwujezdniowej bez ograniczeń w zakresie masy pojazdów.
 na terenie parkingu powinien znajdować się zamykany garaż o wymiarach co najmniej 3m x 5m do przechowywania pojazdów typu hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego, rower, motorower, motocykl oraz przedmiotów wartościowych znajdujących się w pojazdach.
e) świadczenia usług towarzyszących na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegających na:
 usuwaniu śmieci z pojazdów
 dokonywaniu ich awaryjnego otwierania.
Ustawienie pojazdów na parkingu winno :
− zapewniać do każdego pojazdu pełne otwarcie drzwi z każdej strony, swobodny dostęp do bagażnika oraz komory silnika w celu awaryjnego otwarcia pojazdów oraz ich ocenę techniczną,
− umożliwić swobodny dojazd holownika do każdego pojazdu.
Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem do załadunku i rozładunku uszkodzonych pojazdów. (więcej inf. w SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania przewiduje prawo opcji polegające na zmniejszeniu ilości wykonywanych usług o okres maksymalnie 4 miesięcy. Zamawiający gwarantuje, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pierwsze 4 miesiące wykonywania usługi w maksymalnej wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy (określonej w pkt 1 ppkt a) w pozycji B druku oferty). Cena za te usługi zostanie obliczona wg faktycznych potrzeb zamawiającego na podstawie cen jednostkowych podanych przez wykonawcę.
Wykonawca wybrany w przedmiotowym postępowaniu zostanie powiadomiony, o konieczności świadczenia usług przez kolejne 4 miesiące i będzie on zobowiązany do ich świadczenia z chwilą otrzymania przez Wykonawcę jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że wykonywanie usługi nie będzie kontynuowane wówczas Wykonawca ma zagwarantowaną wypłatę wynagrodzenia w zakresie wykonywania usług parkowania tylko przez okres pierwszych 4 miesięcy. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku roszczenia odszkodowawcze.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, których wartość wyniesie nie więcej niż 30% wartości każdej z części zamówienia (tj. przyjmując nie więcej niż 30% w każdym miesiącu wykonywania usługi).

2) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich samych jakie zostaną zawarte w umowie dla poszczególnych części (zamówienia podstawowego).
3) Zakres usług, o których mowa w pkt 1 obejmuje wystąpienie jednej z poniższych okoliczności oraz w następujący sposób:
a) zwiększenia się liczby parkowanych samochodów,
b) zaistnienia konieczności dłuższego okresu parkowania niż okres przewidziany w kalkulacji cenowej dla samochodów przechowywanych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  Oferowana ilość miejsc parkingowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice na koszt właściciela przez maksymalny okres 8 miesięcy w trybie art. 50 a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz nabytych przez Miasto Katowice w drodze dziedziczenia.
Część II dla pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony
Zamawiający wymaga, by powierzchnia parkingu umożliwiała jednorazowe przechowywanie minimum:
− 2 pojazdów o DMC pow. 7,5 t
− 2 pojazdów o DMC pow. 16 t
1) W ramach wykonywania każdej z części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

a) świadczenia usług parkowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Katowice na koszt właściciela w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz nabytych przez Miasto Katowice w drodze dziedziczenia.
b) Zamawiający wymaga by pojazdy usunięte z terenu Miasta Katowice w trybie ustawy j.w. były parkowane i przechowywane na parkingu strzeżonym, obowiązkowo znajdującym się na terenie miasta Katowice.
c) Świadczenia usługi winny odbywać się całodobowo tj. 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu (w tym niedziele i święta).
d) Parking winien spełniać warunki jak niżej :
 parking winien być całodobowo zabezpieczony (dozór pojazdów przez kwalifikowanego pracownika ochrony) w celu zabezpieczenia pojazdów i ich części oraz ładunków przed dostępem osób postronnych,
 ogrodzenie parkingu powinno być trwałe, betonowe lub metalowe o wysokości co najmniej 1,60 m z zamykaną bramą wjazdową, o nawierzchni twardej ulepszonej (np.: asfaltowej, klinkierowej, brukowej, z płyt kamienno-betonowych), oświetlone,
 parking winien posiadać łączność telefoniczną (całodobową )
 wjazd na parking powinien odbywać się bezpośrednio z drogi publicznej dwujezdniowej bez ograniczeń w zakresie masy pojazdów.
 na terenie parkingu powinien znajdować się zamykany garaż o wymiarach co najmniej 3m x 5m do przechowywania pojazdów typu hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego, rower, motorower, motocykl oraz przedmiotów wartościowych znajdujących się w pojazdach.
e) świadczenia usług towarzyszących na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegających na:
 usuwaniu śmieci z pojazdów
 dokonywaniu ich awaryjnego otwierania.
Ustawienie pojazdów na parkingu winno:
- zapewniać do każdego pojazdu pełne otwarcie drzwi z każdej strony, swobodny dostęp do bagażnika oraz komory silnika w celu awaryjnego otwarcia pojazdów oraz ich ocenę techniczną,
- umożliwić swobodny dojazd lawety do każdego pojazdu,
Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem do załadunku i rozładunku uszkodzonych pojazdów. (więcej inf. w SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania przewiduje prawo opcji polegające na zmniejszeniu ilości wykonywanych usług o okres maksymalnie 4 miesięcy. Zamawiający gwarantuje, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pierwsze 4 miesiące wykonywania usługi w maksymalnej wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy (określonej w pkt 1 ppkt a) w pozycji B druku oferty). Cena za te usługi zostanie obliczona wg faktycznych potrzeb zamawiającego na podstawie cen jednostkowych podanych przez wykonawcę.
Wykonawca wybrany w przedmiotowym postępowaniu zostanie powiadomiony, o konieczności świadczenia usług przez kolejne 4 miesiące i będzie on zobowiązany do ich świadczenia z chwilą otrzymania przez Wykonawcę jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że wykonywanie usługi nie będzie kontynuowane wówczas Wykonawca ma zagwarantowaną wypłatę wynagrodzenia w zakresie wykonywania usług parkowania tylko przez okres pierwszych 4 miesięcy. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku roszczenia odszkodowawcze.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, których wartość wyniesie nie więcej niż 30% wartości każdej z części zamówienia (tj. przyjmując nie więcej niż 30% w każdym miesiącu wykonywania usługi).

2) Zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich samych jakie zostaną zawarte w umowie dla poszczególnych części (zamówienia podstawowego).
3) Zakres usług, o których mowa w pkt 1 obejmuje wystąpienie jednej z poniższych okoliczności oraz w następujący sposób:
a) zwiększenia się liczby parkowanych samochodów,
b) zaistnienia konieczności dłuższego okresu parkowania niż okres przewidziany w kalkulacji cenowej dla samochodów przechowywanych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowana ilość miejsc parkingowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
- taki warunek nie wynika z odrębnych przepisów .
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min.
dla części I 100 000 PLN,
dla części II 100 000 PLN.
W przypadku gdy wykonawca będzie składał ofertę na obie części zamówienia, wartość ubezpieczenia winno stanowić sumę kwot wymienionych j.w.

Uwaga: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A), z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił minimalne warunki jn.:

a) dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj:
− co najmniej dwoma kwalifikowanymi pracownikami ochrony tj. posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Uwaga.
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, wystarczającym będzie dysponowanie dwoma kwalifikowanymi pracownikami ochrony.

b) dysponował parkingiem: spełniającym wymagania określone w rozdziale II podrozdziale I punkt 2) ppkt b)-d) oraz pkt 3) dla części I i pkt 4) dla części II SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw określonych:
- w art. 108 ust. 1 ustawy pzp,
- w art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 ustawy pzp,
- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznych lub finansowych zamawiający wymaga złożenia dla każdej z części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę:

− dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min.: 100 000 PLN.

6) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

− wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ.

− wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. tj.: Wykaz winien zawierać informacje, z których będzie wynikało, że Wykonawca dysponuje parkingiem potwierdzającym warunek określony w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 4 ppkt b) SWZ – dla każdej z części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę- załącznik nr 7a do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujący, przedmiotowy środek dowodowy: Kalkulacja ceny ofertowej (załącznik 1a – dla części I i/lub 2a – dla części II do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Kalkulacja ceny ofertowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 a i b SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia okresu wykonywania zamówienia (prawo opcji) o maksymalnie 4 miesiące.

Niezależnie od podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: „Ustawa”),
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
d) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wynikających z przepisów określonych w podrozdziale 10 ppkt 4 od
a) do c) . W przypadku wykonawcy wykluczonego na wyżej wskazanej podstawie, jego oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a) PZP w zw. z art. 7 ust. 3 Ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.