eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Laboratoria Przyszłości"Ogłoszenie z dnia 2022-04-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330388610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina, 42

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-567

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 340 20 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp10koszalin@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp10koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://sp10.koszalin.ibip.pl/public/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35833443-9d53-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064809/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00076889/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP10.26.1.2022.BC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 148262,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa asortymentu z zakresu wyposażenia podstawowego rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” określona w Załączniku nr 1A.1. do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1B.1. do SWZ – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.5.5.) Wartość części: 14498,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gogli Wirtualnej Rzeczywistości (VR) z możliwością zakładania na okulary korekcyjne wraz z akcesoriami (tj. etui do przechowywania gogli, kontrolerem ręcznym, kostką do mieszanej wirtualnej rzeczywistości, skrzynią do transportowania z funkcją ładowania) i oprogramowaniem (licencją roczną) do obsługi lekcji/zajęć w wirtualnej rzeczywistości określona w Załączniku nr 1A.2. do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1B.2. do SWZ – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33735000-1 - Gogle

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.5.5.) Wartość części: 56341,46 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wirtualnego laboratorium umożliwiającego przeprowadzenie doświadczeń chemicznych w rzeczywistości wirtualnej, w skład którego wchodzą: gogle VR, dwa kontrolery VR, wbudowany komputer z ekranem dotykowym, monitor dotykowy i oprogramowanie pozwalające na prowadzenie wirtualnych doświadczeń określona w Załączniku nr 1A.3. do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1B.3. do SWZ – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

30231320-6 - Monitory dotykowe

33735000-1 - Gogle

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa asortymentu z zakresu wyposażenia podstawowego rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” określona w Załączniku nr 1A.4. do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1B.4. do SWZ – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32341000-5 - Mikrofony

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651500-8 - Kamery filmowe

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 17276,42 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa asortymentu z zakresu wyposażenia podstawowego rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” określona w Załączniku nr 1A.5. do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1B.5. do SWZ – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19435000-4 - Nici do szycia i przędza z włókien naturalnych

35261000-1 - Panele informacyjne

39141300-5 - Szafy

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39227100-0 - Igły krawieckie lub druty dziewiarskie

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

42715000-1 - Maszyny do szycia

44315300-4 - Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo

4.5.5.) Wartość części: 11609,76 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia stanowisk pracy i mebli określona w Załączniku nr 1A.6. do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1B.6. do SWZ – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30195400-6 - Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria

31224810-3 - Przedłużacze

39141300-5 - Szafy

39160000-1 - Meble szkolne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 17073,17 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia sprzętu gospodarstwa domowego określona w Załączniku nr 1A.7. do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 1B.7. do SWZ – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39711130-9 - Chłodziarki

39711200-1 - Roboty kuchenne

4.5.5.) Wartość części: 7073,17 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12760,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13874,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12760,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383791980

7.3.3) Ulica: Zaułek Drozdowy 2

7.3.4) Miejscowość: Bytów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12760,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69155,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76353,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69155,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nowa Szkoła Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 471014170

7.3.3) Ulica: POW 25

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-248

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69155,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niniejsze postępowanie w Zadaniu nr 3 zostało unieważnione w dniu 11 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją wskazanej powyżej podstawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym na złożenie ofert, tj. do godz. 11:30, dnia 18 marca 2022 r. w Zadaniu nr 3 wpłynęła jedna oferta firmy TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. W konsekwencji czynności odrzucenia jedynej oferty złożonej na przedmiot zamówienia określony w Zadaniu nr 3 spełniona została przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania w Zadaniu nr 3 jest uzasadnione.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16758,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16758,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16758,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o Sp.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100283710

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16758,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12954,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12954,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12954,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o Sp.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100283710

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12954,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18864,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18864,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18864,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o Sp.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100283710

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18864,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Niniejsze postępowanie w Zadaniu nr 7 zostało unieważnione w dniu 11 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją wskazanej powyżej podstawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym na złożenie ofert, tj. do godz. 11:30, dnia 18 marca 2022 r. w Zadaniu nr 7 wpłynęły dwie oferty firm: TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z siedzibą w Krzeszowie, które zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. W konsekwencji czynności odrzucenia wszystkich ofert złożonych na przedmiot zamówienia określony w Zadaniu nr 7 spełniona została przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania w Zadaniu nr 7 jest uzasadnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.