eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołajki › Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowejOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołajki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Mikołajki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-730

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 87/4219050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikolajki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolajki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f46231c-c705-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039836/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się
przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ) lub zaproszeniu do składania ofert stwierdzono inaczej.2. Szczegółoweinstrukcje
dotyczące komunikacji znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje3.Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w Regulaminie
platformazakupowa.pl stanowiącym uzupełnienie do instrukcji składania ofert dostępnej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Limit objętości plików lub spakowanych
folderów w zakresie całej oferty lub wniosku wynosi do 10 plików lub spakowanychfolderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB każda.5. W przypadku większych plików zalecamys korzystać z
instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.6. Za datę przekazania
oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż
ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.7. Jeżeli w Ogłoszeniu o
zamówieniu, SWZ, lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to komunikacja w
postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innychniż wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. 8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńoraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana
do zamawiającego.9.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycząceodpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
ws
ekcji wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.10.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w
sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w
zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.152 Oferta składana
elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie,kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do
systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do
podsumowania)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dane osobowe w Gminie Mikołajki przetwarzanesą
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w
sprawie ochrony osób fizycznych, dalej jako „RODO”,2. Administratorem danychosobowych
przetwarzanych jest Burmistrz Mikołajek, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7,3. Inspektoremochrony
danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa7, jest
Pan Marcin Konieczny, e-mail: marcin.konieczny@togatus.pl. 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego,zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń ztytułu jego realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawozamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 5. Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa orazpodmiotom,którym
przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy.6. dane
osobowebędą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczególnych w tym przez okres
wymaganydo dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy kontrolne.7. Obowiązek
podaniadanych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonymw przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej
umowy.8.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany,stosownie do art. 22 RODO.9. Wykonawca posiada:a. na podstawie art. 15
RODOprawo dostępu dodanych osobowych ,b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danychosobowych,c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Wykonawcy:a. w związku z art. 17 ust.
3lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b. prawo do przenoszenia
danych osobowych,o których mowa w art. 20 RODO,c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej na terenie Gminy Mikołajki2. Zakres prac do wykonania obejmuje roboty polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg, uzupełnianie ubytków w jezdniach przy pomocy kruszyw naturalnych oraz odtworzenie rowów przydrożnych.

3. Lista dróg do bieżącego utrzymania
1) Miasto Mikołajki
- ulice: Fasolkowa, Jeziorna, Pod Lasem, Żurawia, Krucza, Jastrzębia i Mewia oraz drogi szutrowe na terenie miasta Mikołajki nieposiadające nazwy lub nadanego numeru drogi w dniu podpisania umowy.
2) Gmina Mikołajki:
- wszystkie drogi szutrowe gminne publiczne oraz wewnętrzne

Przebieg dróg pokazano w załączniku mapowym stanowiącym załącznik do SWZ.

Szacunkowa łączna długość dróg szutrowych: ~130,0 km

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :
1) formularz kosztorysu - załącznik nr 1A do SWZ,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - załącznik nr 6 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia prac od czasu przekazania zlecenia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji:
1) Zdolności technicznej i zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
a) posiadanie doświadczenia:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, prace w zakresie budowy lub przebudowy lub napraw lub remontów dróg o nawierzchniach
szutrowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb
niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących doświadczenia zawierających dane w innych walutach
niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
opublikowanego na dzień daty zakończenia usługi. Jeśli w dniu zakończenia nie była
opublikowana tabela średnich kursów NBP, za stosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli
kursów średnich opublikowanych bezpośrednio przed dniem zakończenia usług.
b) dysponowania potencjałem technicznym:
Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji przedmiotowego zamówienia tj
1) równiarki samojezdne - minimum 1 szt.
2) zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne - minimum 2 urządzenia lub walec drogowy - minimum 1 szt.
3) samochody samowyładowcze o ładowności nie mniejszej niż 14t - minimum 1 szt.
4) koparko-ładowarki lub koparki - minimum 1 szt.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału polegającego na dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym
wykonawca przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępny wykonawcy robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
2.oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach: BS
Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 z dopiskiem: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej”.
5. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
6.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
uPzp.
6.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
6.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
6.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
6.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
6.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona .
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne). W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w postaci elektronicznej i zawierać w
szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie
zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika
zakres obowiązków.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznych – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015r. poz. 1169), zwany dalej wskaźnikiem GUS.
2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia Umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, Strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
3) średnia arytmetyczna, o której mowa w pkt 2 obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z miesiąca poprzedniego;
4) zmiana wskaźnika w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy nie upoważnia Strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia Strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co Strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1 – 6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
8) A x (B% - 5%) = C
9) GDZIE:
A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym wynikających formularza cenowego, z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;
B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia;
C – wartość zmiany Umowy;
10) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
- dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem,
- dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia;
11) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie ww. postanowień nie może być wyższa niż 10% w stosunku do pierwotnej wartości Umowy;
12) zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do Umowy;
13) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ww. postanowień, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenie przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę (i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.