eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołajki › Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowejOgłoszenie z dnia 2023-05-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołajki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Mikołajki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-730

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 87/4219050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikolajki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolajki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f46231c-c705-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00200384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039836/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142318

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.02.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej na terenie Gminy Mikołajki2. Zakres prac do wykonania obejmuje roboty polegające na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg, uzupełnianie ubytków w jezdniach przy pomocy kruszyw naturalnych oraz odtworzenie rowów przydrożnych.

3. Lista dróg do bieżącego utrzymania
1) Miasto Mikołajki
- ulice: Fasolkowa, Jeziorna, Pod Lasem, Żurawia, Krucza, Jastrzębia i Mewia oraz drogi szutrowe na terenie miasta Mikołajki nieposiadające nazwy lub nadanego numeru drogi w dniu podpisania umowy.
2) Gmina Mikołajki:
- wszystkie drogi szutrowe gminne publiczne oraz wewnętrzne

Przebieg dróg pokazano w załączniku mapowym stanowiącym załącznik do SWZ.

Szacunkowa łączna długość dróg szutrowych: ~130,0 km

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :
1) formularz kosztorysu - załącznik nr 1A do SWZ,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - załącznik nr 6 do SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 19.04.2023 r.
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez wykonawcę „ER-TRANS” Ewelina Balcerzak, Karwacz 58A, 06-300 Przasnysz.
Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę Tech-Kop Roboty ziemne Agnieszka Śliwińska, Zełwągi 6, 11-730 Mikołajki, została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp ze względu na niezgodność oferty z przepisami ustawy.
W dniu 25.04.2023 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
poinformował Zamawiającego, że nie podpisze umowy na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej”.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 7 w związku z art. 263 ustawy
Pzp unieważnił postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335667,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335667,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.