eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu na potrzeby stołówki od 01.04.2023r. do 31.07.2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu na potrzeby stołówki od 01.04.2023r. do 31.07.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE NR 4 W NOWYM TARGU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dostawa żywności

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121389139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Bór 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole4@nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole4nowytarg.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu na potrzeby stołówki od 01.04.2023r. do 31.07.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9df62404-c6fe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9df62404-c6fe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt ,
.xls,.xlsx,.jpg. Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XIX ust. 1 pkt 1.2. SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal,
poczty elektronicznej: przedszkole4@nowytarg.pl,
z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona przy użyciu e-zamówienia.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z e-zamówienia oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca w celu poprawnego
zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja
działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC
OS. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale w formie elektronicznej, przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego
dokumentu lub oświadczenia, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z
oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p., albo przez
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
za zgodność z oryginałem. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego
postępowania
o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na e-zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych określono w
Rozdziale XXXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych określono w
Rozdziale XXXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świeże mięso drobiowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły ogólnospożywcze i jaja

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika
to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego
warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu
sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
w/w warunki wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza
się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach o których
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy
lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności o których mowa w Rozdziale XXVI SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć poprzez:https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.