eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej (włączenie w ul. Zwycięzców, zakończenie sieci na wysokości dz. nr ew. 1046/2)"Ogłoszenie z dnia 2022-04-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej (włączenie w ul. Zwycięzców, zakończenie sieci na wysokości dz. nr ew. 1046/2)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GOSPODARKA KOMUNALNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015610184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Regucka 5

1.5.2.) Miejscowość: Celestynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarka.kom@celestynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkcelestynow.naszastrona.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej (włączenie w ul. Zwycięzców, zakończenie sieci na wysokości dz. nr ew. 1046/2)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca14a0a7-b649-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032463/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej (włączenie w ul. Zwycięzców, zakończenie sieci na wysokości dz. nr ew. 1046/2)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115371/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/06/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej:
- w pasie drogowym będącym w zarządzie Gminy Celestynów - dz. nr ew. 1003,
- na terenie działki gminnej dz. nr ew. 1046/2,
o łącznej długości ok. 25,00 m kanalizacji grawitacyjnej i ok. 142,00 m kanalizacji tłocznej.
2. Dane ogólne. Zamierzenie inwestycyjne położone jest w miejscowości Celestynów na terenie Gminy Celestynów. Projektowana kanalizacja zapewni możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z 18 lokali mieszkalnych.
3. Początek sieci grawitacyjnej zlokalizowany na terenie dz. nr ew. 1046/2 od dwóch istniejących zbiorników (przeznaczonych do likwidacji). W miejscu przełączenia studnie rewizyjne PVC Ø 315 2 szt. oraz studnia rewizyjne PVC Ø 315 1 szt. na połączeniu kanalizacji z dwóch budynków.
4. Charakterystyka sieci grawitacyjnej. Rury i kształtki PVC Ø 160 i Ø 200 mm SN8.
5. Przepompownia ścieków zlokalizowana na terenie dz. nr ew. 1046/2, zbiornik z polimerobetonu DN 1500, wyposażona w:
1) 2 szt.: pompa typu FZE, Q = 20 m3/h, H = 10,00 m, wyposażona są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special;
2) 1 szt.: zasuwa nożowa DN 200 mm z żeliwa sferoidalnego;
3) 1 szt.: zasuwa nożowa DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego;
4) 1 szt.: zawór kulowy zwrotny DN 80 mm;
5) 1 szt.: sterownik umożliwiający automatyczne sterowanie elektryczne pracą pomp z panelem LCD, wyposażony w modem GSM - SMS;
6) 1 szt.: sonda hydrostatyczna;
7) 2 szt.: pływak sterowania awaryjnego z kablem neopronowym;
8) 1 szt.: sygnalizator optyczno-akustyczny;
9) 1 szt.: antyodorowy kominek rurowy;
10) 1 szt.: drabinka złazowa i pomost eksploatacyjny.
Układ sterowania wyposażony w urządzenia umożliwiające cyfrową transmisję danych w systemie telemetrycznym kompatybilnym z istniejącym systemem i oprogramowaniem w gminie Celestynów.
Szafa sterownicza powinna posiadać zabezpieczenia: różnicowoprądowe, przeciwprzepięciowe klasy C, od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, przeciążeniowe, termiczne silników pomp, nadmiarowo-prądowe układu sterowania. Szafa sterownicza wyposażona w sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. Szafa sterownicza wyposażona w sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym, ogranicznik przepięć kl. C, wyłącznik różnicowoprądowy, pływaki (kabel neoprenowy) 4 szt., rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft - start, zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, CKF, przełączniki Auto-Ręka, przełącznik Sieć-Agregat, wyłączniki.
Praca pompowni ścieków w pełni zautomatyzowana. Wizualizacja pracy na panelu graficznym dotykowym. Wizualizacja dostępna on-line po zalogowaniu z możliwością ręcznego sterowania każdą pompą.
Wizualizacja obejmuje:
• wielkość zbiornika,
• graficzną wizualizację poziomu ścieków oraz ilość ścieków w [m3],
• głębokość wprowadzenia przewodu grawitacyjnego,
• głębokość wprowadzenia przewodu tłocznego.
Sterowanie stacją za pomocą sterownika PLC z kodem źródłowym otwartym przekazanym Zamawiającemu.
6. Charakterystyka sieci tłocznej. Rurociąg PE 100 Ø 90 x 5,4 mm SDR 11 PN 16 łączony przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe w miejscach połączeń z armaturą lub załamaniach.
7. Włączenie do istniejącej studni PVC zlokalizowanej w dz. nr ew. 1003 (droga gminna) na wysokości ul. Zwycięzców. Włączenia dokonać w sposób umożliwiający samoczynne płukanie istniejącego kanału grawitacyjnego.
8. Próba szczelności i odbiór robót. Po zamontowaniu i zasypaniu przewodów z wyłączeniem miejsc połączeń, należy przeprowadzić hydrauliczną próbę szczelności kanału i studni zgodnie z PN-EN 1610. Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. Próbę szczelności i odbiór prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika sieci Gospodarki Komunalnej. Podczas realizacji stosować się do normy PN-B-10725:1997.
9. Wytyczne wykonania robót ziemnych i montażowych. Roboty ziemne prowadzone będą metodą wykopu – sieć grawitacyjna i przewiertu sterowanego – sieć tłoczna. Przewiduje się montaż szybów startowych w miejscach włączenia oraz instalacji uzbrojenia.
10. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z normą PN- B-10736:1999 Roboty montażowe prowadzić zgodnie z normą PN- 81/B-10725. Włączenie projektowanego rurociągu do sieci istniejącej wykonuje wykonawca pod nadzorem użytkownika sieci. Przed zasypaniem wykopu wykonawca sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest do zlecenia jednostce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanału sanitarnego wraz z uzbrojeniem. Podczas wykonawstwa przestrzegać obowiązujących przepisów BHP – stan prawny aktualny na dzień przystąpienia do robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę 191.511,00 zł, natomiast kwota najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie wynosi 325.950,00 zł. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.