eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej (włączenie w ul. Zwycięzców, zakończenie sieci na wysokości dz. nr ew. 1046/2)"Ogłoszenie z dnia 2022-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Celestynów, ul. E. Orzeszkowej (włączenie w ul. Zwycięzców, zakończenie sieci na wysokości dz. nr ew. 1046/2)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GOSPODARKA KOMUNALNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015610184

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Regucka 5

1.4.2.) Miejscowość: Celestynów

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-430

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarka.kom@celestynow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkcelestynow.naszastrona.net/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133621

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00115371/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej:
- w pasie drogowym będącym w zarządzie Gminy Celestynów - dz. nr ew. 1003,
- na terenie działki gminnej dz. nr ew. 1046/2,
o łącznej długości ok. 57,00 m kanalizacji grawitacyjnej i ok. 142,00 m kanalizacji tłocznej.
2. Dane ogólne. Zamierzenie inwestycyjne położone jest w miejscowości Celestynów na terenie Gminy Celestynów. Projektowana kanalizacja zapewni możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z 18 lokali mieszkalnych.
3. Początek sieci grawitacyjnej zlokalizowany na terenie dz. nr ew. 1046/2 od dwóch istniejących zbiorników (przeznaczonych do likwidacji). W miejscu przełączenia studnie rewizyjne PVC Ø 315 2 szt.
4. Charakterystyka sieci grawitacyjnej. Rury i kształtki PVC Ø 200 mm SN8.
5. Przepompownia ścieków zlokalizowana na terenie dz. nr ew. 1046/2, zbiornik z polimerobetonu DN 1500, wyposażona w:
1) 2 szt.: pompa typu FZE, Q = 20 m3/h, H = 10,00 m, wyposażona są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special;
2) 1 szt.: zasuwa nożowa DN 200 mm z żeliwa sferoidalnego;
3) 1 szt.: zasuwa nożowa DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego;
4) 1 szt.: zawór kulowy zwrotny DN 80 mm;
5) 1 szt.: sterownik umożliwiający automatyczne sterowanie elektryczne pracą pomp z panelem LCD, wyposażony w modem GSM - SMS;
6) 1 szt.: sonda hydrostatyczna;
7) 2 szt.: pływak sterowania awaryjnego z kablem neopronowym;
8) 1 szt.: sygnalizator optyczno-akustyczny;
9) 1 szt.: antyodorowy kominek rurowy;
10) 1 szt.: drabinka złazowa i pomost eksploatacyjny.
Układ sterowania wyposażony w urządzenia umożliwiające cyfrową transmisję danych w systemie telemetrycznym kompatybilnym z istniejącym systemem i oprogramowaniem w gminie Celestynów.
Szafa sterownicza powinna posiadać zabezpieczenia: różnicowoprądowe, przeciwprzepięciowe klasy C, od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, przeciążeniowe, termiczne silników pomp, nadmiarowo-prądowe układu sterowania. Szafa sterownicza wyposażona w sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. Szafa sterownicza wyposażona w sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym, ogranicznik przepięć kl. C, wyłącznik różnicowoprądowy, pływaki (kabel neoprenowy) 4 szt., rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft - start, zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, CKF, przełączniki Auto-Ręka, przełącznik Sieć-Agregat, wyłączniki.
Praca pompowni ścieków w pełni zautomatyzowana. Wizualizacja pracy na panelu graficznym dotykowym. Wizualizacja dostępna on-line po zalogowaniu z możliwością ręcznego sterowania każdą pompą.
Wizualizacja obejmuje:
• wielkość zbiornika,
• graficzną wizualizację poziomu ścieków oraz ilość ścieków w [m3],
• głębokość wprowadzenia przewodu grawitacyjnego,
• głębokość wprowadzenia przewodu tłocznego.
Sterowanie stacją za pomocą sterownika PLC z kodem źródłowym otwartym przekazanym Zamawiającemu.
6. Charakterystyka sieci tłocznej. Rurociąg PE 100 Ø 90 x 5,4 mm SDR 11 PN 16 łączony przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe w miejscach połączeń z armaturą lub załamaniach.
7. Włączenie do istniejącej studni PVC zlokalizowanej w dz. nr ew. 1003 (droga gminna) na wysokości ul. Zwycięzców. Włączenia dokonać w sposób umożliwiający samoczynne płukanie istniejącego kanału grawitacyjnego.
8. Próba szczelności i odbiór robót. Po zamontowaniu i zasypaniu przewodów z wyłączeniem miejsc połączeń, należy przeprowadzić hydrauliczną próbę szczelności kanału i studni zgodnie z PN-EN 1610. Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. Próbę szczelności i odbiór prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika sieci Gospodarki Komunalnej. Podczas realizacji stosować się do normy PN-B-10725:1997.
9. Wytyczne wykonania robót ziemnych i montażowych. Roboty ziemne prowadzone będą metodą wykopu – sieć grawitacyjna i przewiertu sterowanego – sieć tłoczna. Przewiduje się montaż szybów startowych w miejscach włączenia oraz instalacji uzbrojenia.
10. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z normą PN- B-10736:1999 Roboty montażowe prowadzić zgodnie z normą PN- 81/B-10725. Włączenie projektowanego rurociągu do sieci istniejącej wykonuje wykonawca pod nadzorem użytkownika sieci. Przed zasypaniem wykopu wykonawca sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest do zlecenia jednostce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanału sanitarnego wraz z uzbrojeniem. Podczas wykonawstwa przestrzegać obowiązujących przepisów BHP – stan prawny aktualny na dzień przystąpienia do robót.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej:
- w pasie drogowym będącym w zarządzie Gminy Celestynów - dz. nr ew. 1003,
- na terenie działki gminnej dz. nr ew. 1046/2,
o łącznej długości ok. 25,00 m kanalizacji grawitacyjnej i ok. 142,00 m kanalizacji tłocznej.
2. Dane ogólne. Zamierzenie inwestycyjne położone jest w miejscowości Celestynów na terenie Gminy Celestynów. Projektowana kanalizacja zapewni możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z 18 lokali mieszkalnych.
3. Początek sieci grawitacyjnej zlokalizowany na terenie dz. nr ew. 1046/2 od dwóch istniejących zbiorników (przeznaczonych do likwidacji). W miejscu przełączenia studnie rewizyjne PVC Ø 315 2 szt. oraz studnia rewizyjne PVC Ø 315 1 szt. na połączeniu kanalizacji z dwóch budynków.
4. Charakterystyka sieci grawitacyjnej. Rury i kształtki PVC Ø 160 i Ø 200 mm SN8.
5. Przepompownia ścieków zlokalizowana na terenie dz. nr ew. 1046/2, zbiornik z polimerobetonu DN 1500, wyposażona w:
1) 2 szt.: pompa typu FZE, Q = 20 m3/h, H = 10,00 m, wyposażona są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special;
2) 1 szt.: zasuwa nożowa DN 200 mm z żeliwa sferoidalnego;
3) 1 szt.: zasuwa nożowa DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego;
4) 1 szt.: zawór kulowy zwrotny DN 80 mm;
5) 1 szt.: sterownik umożliwiający automatyczne sterowanie elektryczne pracą pomp z panelem LCD, wyposażony w modem GSM - SMS;
6) 1 szt.: sonda hydrostatyczna;
7) 2 szt.: pływak sterowania awaryjnego z kablem neopronowym;
8) 1 szt.: sygnalizator optyczno-akustyczny;
9) 1 szt.: antyodorowy kominek rurowy;
10) 1 szt.: drabinka złazowa i pomost eksploatacyjny.
Układ sterowania wyposażony w urządzenia umożliwiające cyfrową transmisję danych w systemie telemetrycznym kompatybilnym z istniejącym systemem i oprogramowaniem w gminie Celestynów.
Szafa sterownicza powinna posiadać zabezpieczenia: różnicowoprądowe, przeciwprzepięciowe klasy C, od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, przeciążeniowe, termiczne silników pomp, nadmiarowo-prądowe układu sterowania. Szafa sterownicza wyposażona w sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. Szafa sterownicza wyposażona w sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym, ogranicznik przepięć kl. C, wyłącznik różnicowoprądowy, pływaki (kabel neoprenowy) 4 szt., rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft - start, zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, CKF, przełączniki Auto-Ręka, przełącznik Sieć-Agregat, wyłączniki.
Praca pompowni ścieków w pełni zautomatyzowana. Wizualizacja pracy na panelu graficznym dotykowym. Wizualizacja dostępna on-line po zalogowaniu z możliwością ręcznego sterowania każdą pompą.
Wizualizacja obejmuje:
• wielkość zbiornika,
• graficzną wizualizację poziomu ścieków oraz ilość ścieków w [m3],
• głębokość wprowadzenia przewodu grawitacyjnego,
• głębokość wprowadzenia przewodu tłocznego.
Sterowanie stacją za pomocą sterownika PLC z kodem źródłowym otwartym przekazanym Zamawiającemu.
6. Charakterystyka sieci tłocznej. Rurociąg PE 100 Ø 90 x 5,4 mm SDR 11 PN 16 łączony przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe w miejscach połączeń z armaturą lub załamaniach.
7. Włączenie do istniejącej studni PVC zlokalizowanej w dz. nr ew. 1003 (droga gminna) na wysokości ul. Zwycięzców. Włączenia dokonać w sposób umożliwiający samoczynne płukanie istniejącego kanału grawitacyjnego.
8. Próba szczelności i odbiór robót. Po zamontowaniu i zasypaniu przewodów z wyłączeniem miejsc połączeń, należy przeprowadzić hydrauliczną próbę szczelności kanału i studni zgodnie z PN-EN 1610. Próbę szczelności przewodów ciśnieniowych przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. Próbę szczelności i odbiór prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika sieci Gospodarki Komunalnej. Podczas realizacji stosować się do normy PN-B-10725:1997.
9. Wytyczne wykonania robót ziemnych i montażowych. Roboty ziemne prowadzone będą metodą wykopu – sieć grawitacyjna i przewiertu sterowanego – sieć tłoczna. Przewiduje się montaż szybów startowych w miejscach włączenia oraz instalacji uzbrojenia.
10. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z normą PN- B-10736:1999 Roboty montażowe prowadzić zgodnie z normą PN- 81/B-10725. Włączenie projektowanego rurociągu do sieci istniejącej wykonuje wykonawca pod nadzorem użytkownika sieci. Przed zasypaniem wykopu wykonawca sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest do zlecenia jednostce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanału sanitarnego wraz z uzbrojeniem. Podczas wykonawstwa przestrzegać obowiązujących przepisów BHP – stan prawny aktualny na dzień przystąpienia do robót.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-04-26 10:00

Po zmianie:
2022-04-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-04-26 10:30

Po zmianie:
2022-04-29 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-05-25

Po zmianie:
2022-05-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.