eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark Warmiński › "Doposażenie dwóch szkół zawodowych podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Doposażenie dwóch szkół zawodowych podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LIDZBARSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897677900

1.5.8.) Numer faksu: 897677903

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatlidzbarski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipsplidzbark.warmia.mazury.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Doposażenie dwóch szkół zawodowych podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c2bffaf-c4bc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140903/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Doposażenie dwóch szkół zawodowych podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych: Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie, prowadzi się pisemnie.
2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dotyczy komunikacji za pośrednictwem platformy zakupowej:
1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania pytań o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Dokumentacja” zamieszczonych na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, prowadzona jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej i zakładki „Pytania i odpowiedzi”.
3. Za datę przekazania (wpływu) pytań przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej.
4. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, do danego Wykonawcy i zakładki „Korespondencja”
5. Rekomendacje Zamawiającego
5.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, xlsx ze szczególnym wskazaniem na .pdf
5.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip.
5.3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB.
5.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę (dotyczy plików w formacie .doc, .docx) na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
5.6. Pliki w innych formatach niż PDF należy opatrzyć wewnętrznym podpisem XAdES. tzn. plik podpisu będzie również zawierał treść dokumentu podpisywanego.
W przypadku podpisania dokumentu podpisem zewnętrznym XAdES tzn. plik podpisu nie zawiera treści dokumentu podpisywanego. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym (plikiem, który został podpisany).
5.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
5.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
5.9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie zakupowej a nie za pośrednictwem adresu email.
5.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
5.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
5.12. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP wymaga się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
5.13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
5.14. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem danych osobowych jest Starosta Lidzbarski z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 7900, www.powiatlidzbarski.pl
 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: iod@powiatlidzbarski.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PŚZ.272.7.2023, w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie - dane osobowe mogą być przekazywane osobom zainteresowanym w oparciu o art. 74 ustawy,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z Ustawy;
 posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy,
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych
w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PŚZ.272.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni informatycznej w ZSZ w Lidzbarku Warmińskim i w Ornecie. Zakres zamówienia obejmuje również montaż, instalację, konfigurację i szkolenie z obsługi oraz jeśli będzie to konieczne to dostosowanie infrastruktury sieciowej i zasilającej wraz z elementami takimi jak przewody, kołki montażowe, korytka kablowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Zał. Nr 1 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30121200-5 - Urządzenia fotokopiujące

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.1. Zamawiający wskazuje na dwa kryteria oceny ofert:

1) CENA – „C” , waga kryterium 60%
a) Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym.
b) Punkty dla danej oferty obliczane będą wg wzoru :
C= najniższa cena brutto z badanych ofert : cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt.
2) TERMIN GWARANCJI – T, waga kryterium 40%
Punkty dla tego kryterium będą liczone w następujący sposób:
a) Termin udzielonej gwarancji zostanie określony w formularzu ofertowym.
b) Minimalny termin udzielonej gwarancji wynosi 36miesięcy
c) Punkty dla tego kryterium będą w następujący sposób:
36 miesięcy – 0 punktów
48 miesiące – 2 punkty
60 miesięcy – 4 punkty

T= liczba punktów za termin udzielonej gwarancji : maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów x 40 pkt

20.2. Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 36 m-cy. Oferty z zaproponowanym krótszym okresem gwarancji niż przyjęty przez Zamawiającego, zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SWZ. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 36-miesięczną.
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (x) sumarycznie w obydwóch kryteriach obliczonych na podstawie w/w sposobów, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
X= T+C
20.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
20.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Zawodowych (ZSZ) w Lidzbarku Warmińskim. Zakres zamówienia obejmuje również montaż, instalację, konfigurację i szkolenie z obsługi oraz dostosowanie infrastruktury sieciowej i zasilającej wraz z elementami takimi jak przewody, kołki montażowe, korytka kablowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Zał. Nr 1 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.1. Zamawiający wskazuje na dwa kryteria oceny ofert:

1) CENA – „C” , waga kryterium 60%
a) Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym.
b) Punkty dla danej oferty obliczane będą wg wzoru :
C= najniższa cena brutto z badanych ofert : cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt.
2) TERMIN GWARANCJI – T, waga kryterium 40%
Punkty dla tego kryterium będą liczone w następujący sposób:
a) Termin udzielonej gwarancji zostanie określony w formularzu ofertowym.
b) Minimalny termin udzielonej gwarancji wynosi 36miesięcy
c) Punkty dla tego kryterium będą w następujący sposób:
36 miesięcy – 0 punktów
48 miesiące – 2 punkty
60 miesięcy – 4 punkty

T= liczba punktów za termin udzielonej gwarancji : maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów x 40 pkt

20.2. Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 36 m-cy. Oferty z zaproponowanym krótszym okresem gwarancji niż przyjęty przez Zamawiającego, zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SWZ. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 36-miesięczną.
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (x) sumarycznie w obydwóch kryteriach obliczonych na podstawie w/w sposobów, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
X= T+C
20.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
20.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni logistyczno - energetycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Ornecie. Zakres zamówienia obejmuje również montaż, instalację, konfigurację i szkolenie z obsługi oraz dostosowanie infrastruktury sieciowej i zasilającej wraz z elementami takimi jak przewody, kołki montażowe, korytka kablowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Zał. Nr 1 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.1. Zamawiający wskazuje na dwa kryteria oceny ofert:

1) CENA – „C” , waga kryterium 60%
a) Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym.
b) Punkty dla danej oferty obliczane będą wg wzoru :
C= najniższa cena brutto z badanych ofert : cena brutto oferty badanej x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt.
2) TERMIN GWARANCJI – T, waga kryterium 40%
Punkty dla tego kryterium będą liczone w następujący sposób:
a) Termin udzielonej gwarancji zostanie określony w formularzu ofertowym.
b) Minimalny termin udzielonej gwarancji wynosi 36miesięcy
c) Punkty dla tego kryterium będą w następujący sposób:
36 miesięcy – 0 punktów
48 miesiące – 2 punkty
60 miesięcy – 4 punkty

T= liczba punktów za termin udzielonej gwarancji : maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów x 40 pkt

20.2. Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 36 m-cy. Oferty z zaproponowanym krótszym okresem gwarancji niż przyjęty przez Zamawiającego, zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SWZ. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 36-miesięczną.
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (x) sumarycznie w obydwóch kryteriach obliczonych na podstawie w/w sposobów, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
X= T+C
20.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
20.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Niniejsze oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.1, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
Część I - 4 000 zł (cztery tysiące złotych),
Część II – 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych),
Część III – 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 1 SWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0237 5550, z dopiskiem: „wadium – postępowanie pn. „Doposażenie dwóch szkół zawodowych podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu” Część ….
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 2. b) – 2. d) SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej jego treść nie może zawierać informacji, iż gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 10.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych Wykonawców.
b) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy zamieścić na platformie zakupowej zamawiającego https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2. 2.. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy. 3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7.Termin gwarancji: 1) minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem wynosi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania odbioru sprzętu bez zastrzeżeń, 2) maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem wynosi: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego9. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 ww. Rozporządzenia). 10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach zawartych w ofertach. 18.2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.