eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa gadżetów reklamowych (2 części).Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gadżetów reklamowych (2 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 86-76-239

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gadżetów reklamowych (2 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c19c7eca-c4a5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742194

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) wyłącznie poprzez Platformę Zakupową i komunikaty publiczne oraz prywatne, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow
2) lub w przypadku awarii powyższego: drogą elektroniczną: na adres mailowy zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: iod@rarr.rzeszow.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa gadżetów reklamowych (2 części) – znak sprawy: BS.2611.14.2023 oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
a także udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacją.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, hostingowe, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe oraz inne, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także właściciel platformy zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego podwykonawcy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązującą u Administratora Instrukcję Kancelaryjną obejmującą Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. W przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi – okres przechowywania dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat – przez okres jego trwania.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BS.2611.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, naniesienie logotypów „RARR S.A.” i „AEROPOLIS” oraz dostawa materiałów reklamowych (gadżetów) na zasadach określonych poniżej. Część I obejmuje 29 różnych form materiałów promocyjnych, które szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ, zaś część II to zakup, naniesienie logotypów „RARR S.A.” i „AEROPOLIS” oraz dostawa 25 sztuk piór (Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II). Wszystkie materiały promocyjne/reklamowe nazywane są ogólnie „gadżetami”. Każdy materiał reklamowy musi zostać oznaczony logotypami Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniem w Załączniku nr 1 do SWZ.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyłącznie materiały reklamowe (gadżety) z naniesionymi logotypami zgodnymi z projektami graficznymi wcześniej zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

Dostawa materiałów reklamowych (gadżetów) zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę ostatniego materiału reklamowego (gadżetu) w ramach części.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek/fakturę VAT.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie dostarczone materiały promocyjne (gadżety) oraz na wykonane nadruki, grawerunki, tłoczenia itp.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej projekty graficzne wszystkich materiałów promocyjnych (gadżetów) w ciągu 5 dni od daty otrzymania od Zamawiającego w formie elektronicznej materiałów niezbędnych do wykonania projektów graficznych (tekst, zdjęcia, logotypy itp.).

Zamawiający zaakceptuje projekty graficzne w formie pisemnej lub e-mailowej w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.

Wszystkie materiały promocyjne (gadżety) z naniesionymi logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Szopena 51, Rzeszów. Koszty dostawy spoczywają na Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia (wniesienia) wszystkich materiałów objętych zamówieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Pomieszczenie może być zlokalizowane na maksymalnie drugim piętrze. W budynku jest winda.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie maksymalnie 30 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zmawiającego wszystkich materiałów promocyjnych przez Zamawiającego.
Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

W załączniku nr 1 do SWZ wskazano również zdjęcia poglądowe każdego z materiałów promocyjnych. Są to wyłącznie przykłady w celu zwizualizowania Wykonawcom, jak mogą wyglądać materiały promocyjne.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy wycenie wykonania projektów graficznych materiałów reklamowych (gadżetów) objętych przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta z najniższą ceną za pełną realizację zamówienia. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, naniesienie logotypów „RARR S.A.” i „AEROPOLIS” oraz dostawa materiałów reklamowych (gadżetów) na zasadach określonych poniżej. Część I obejmuje 29 różnych form materiałów promocyjnych, które szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ, zaś część II to zakup, naniesienie logotypów „RARR S.A.” i „AEROPOLIS” oraz dostawa 25 sztuk piór (Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II). Wszystkie materiały promocyjne/reklamowe nazywane są ogólnie „gadżetami”. Każdy materiał reklamowy musi zostać oznaczony logotypami Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniem w Załączniku nr 1 do SWZ.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyłącznie materiały reklamowe (gadżety) z naniesionymi logotypami zgodnymi z projektami graficznymi wcześniej zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

Dostawa materiałów reklamowych (gadżetów) zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę ostatniego materiału reklamowego (gadżetu) w ramach części.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek/fakturę VAT.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie dostarczone materiały promocyjne (gadżety) oraz na wykonane nadruki, grawerunki, tłoczenia itp.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej projekty graficzne wszystkich materiałów promocyjnych (gadżetów) w ciągu 5 dni od daty otrzymania od Zamawiającego w formie elektronicznej materiałów niezbędnych do wykonania projektów graficznych (tekst, zdjęcia, logotypy itp.).

Zamawiający zaakceptuje projekty graficzne w formie pisemnej lub e-mailowej w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.

Wszystkie materiały promocyjne (gadżety) z naniesionymi logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Szopena 51, Rzeszów. Koszty dostawy spoczywają na Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia (wniesienia) wszystkich materiałów objętych zamówieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Pomieszczenie może być zlokalizowane na maksymalnie drugim piętrze. W budynku jest winda.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie maksymalnie 30 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zmawiającego wszystkich materiałów promocyjnych przez Zamawiającego.
Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

W załączniku nr 1 do SWZ wskazano również zdjęcia poglądowe każdego z materiałów promocyjnych. Są to wyłącznie przykłady w celu zwizualizowania Wykonawcom, jak mogą wyglądać materiały promocyjne.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy wycenie wykonania projektów graficznych materiałów reklamowych (gadżetów) objętych przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – 100 %.

Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 100%

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena badanej oferty brutto X 100 % x 100 = …… pkt

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta z najniższą ceną za pełną realizację zamówienia. Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
1) Terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony dokonają zmian w niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2) Zmiany przedmiotu zamówienia – zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu umowy do wysokości budżetu jaki przysługuje Zamawiającemu w razie wystąpienia takiej potrzeby u Zamawiającego o max. 20 %.
3) Zmiany przedmiotu zamówienia- w przypadku braku części asortymentu na rynku, w związku z wycofaniem danego przedmiotu z rynku lub niemożności otrzymania danego asortymentu w terminie przewidzianym w umowie z uwagi na przerwanie łańcuchów dostaw wynikających z COVID-19 lub działań wojennych. Zamawiający w przedmiotowym przypadku według uznania, będzie mógł dopuścić część przedmiotu umowy posiadającą inne cechy (np. inny kolor itp.).
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/742194. W celu złożenia oferty należy przejść do transakcji (zakładki) dedykowanej dla niniejszego postępowania z sygnaturą sprawy: BS.2611.14.2023 i daną nazwą postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia dla cz. I-II: maksymalnie 30 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego wszystkich materiałów promocyjnych.
Szczegółowy harmonogram dot. przekazania logotypów oraz czasu na akceptację projektów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ.

UWAGA! Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla części I, zobligowany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, rozbicia cenowego i wskazania cen jednostkowych za każdy rodzaj materiału reklamowego tj. ceny za 1 sztukę danego materiału promocyjnego/reklamowego oraz iloczynu ceny za 1 sztukę oraz maksymalnej zamawianej ilości. Wartość sumaryczna za realizację maksymalnych ilości materiałów promocyjnych/reklamowych musi być równa cenie za pełną realizację zamówienia.

W procesie badania i oceny ofert, ocenie będzie podlegać cena brutto za pełną realizację zamówienia – tj. dostarczenie WSZYSTKICH materiałów reklamowych/promocyjnych objętych daną częścią zamówienia.

W ramach części II, Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać cenę za 1 pióro oraz cenę za 25 sztuk. Ocenie podlegać będzie wyłącznie cena za maksymalną ilość zamawianych sztuk tj. 25.

Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego (35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51) po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Dotyczy to też wykonawców, którzy mają siedzibę poza Rzeszowem. Zamawiający wyznaczy dwa proponowane terminy na podpisanie umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się w żadnym z zaproponowanych terminów, wówczas Zamawiający uzna, że uchyla się on od podpisania umowy i przystąpi do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.