eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OWOCOWA 3

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-158

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7791200

1.5.8.) Numer faksu: 32 7791300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SekretariatUSKce@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://katowice.stat.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b52b38c1-b9ae-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103234/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b52b38c1-b9ae-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Informacje dot. zakładania kont, zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin dostępny na https://ezamowienia.gov.pl. 2.Przeglądanie i pobieranie treści dokumentacji nie wymaga posiadania konta ani logowania.3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu dodaje się podpisane dokumenty z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn. ) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn.). 4.Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie. 5. Wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości widoczne są w podglądzie postępowania w zakładce
„Komunikacja”. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
(wielkość plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 7. Minimalne wymagania techniczne dot. sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy. 8. W przypadku problemów technicznych, awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego (tel. 22 4587799 , formularz „Zgłoś problem”). 9. W przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: SekretariatUSKce@stat.gov.pl (nie dotyczy składania ofert). 10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej zwanym „RODO” informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, tel. 32 77-91-248, e-mail: SekretariatUSKce@stat.gov.pl
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Statystycznego w Katowicach (IOD) możliwy jest telefonicznie pod numerem tel. 32 77-91-229, fax 32 77-91-300 lub elektronicznie na adres e-mail: IOD_USKCE@stat.gov.pl; Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych określono w pkt. XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KCE-WAD.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - laptopów typ 15 z zainstalowanym systemem operacyjnym i akcesoriami tj. myszą przewodową i torbą - 34 sztuki, z zastrzeżeniem prawa opcji polegającego na zwiększeniu zamówienia podstawowego maksymalnie o 5 sztuk dodatkowych laptopów typ 15 z zainstalowanym systemem operacyjnym i akcesoriami tj. myszą przewodową i torbą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30237410-6 - Myszka komputerowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawa opcji polegające na zwiększeniu zamówienia podstawowego (34 sztuk) maksymalnie o 5 sztuk dodatkowych laptopów typ 15 z zainstalowanym systemem operacyjnym i akcesoriami tj. myszą przewodową i torbą. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części;
2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego;
4) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy;
5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować zakup w maksymalnej liczbie 5 sztuk laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym i akcesoriami tj. myszą przewodową oraz torbą.
7) Zamawiający zastrzega, że ilość przewidziana w ramach opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
8) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji poprzez przekazanie zawiadomienia, najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - laptopów typ 17, z zainstalowanym systemem operacyjnym i akcesoriami tj. myszą przewodową i torbą - 34 sztuki, zastrzeżeniem prawa opcji polegającego na zwiększeniu zamówienia podstawowego maksymalnie o 5 sztuk dodatkowych laptopów typ 17 z zainstalowanym systemem operacyjnym i akcesoriami tj. myszą przewodową i torbą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawa opcji polegające na zwiększeniu zamówienia podstawowego (34 sztuk) maksymalnie o 5 sztuk dodatkowych laptopów typ 17 z zainstalowanym systemem operacyjnym i akcesoriami tj. myszą przewodową i torbą. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części;
2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego;
4) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy;
5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować zakup w maksymalnej liczbie 5 sztuk laptopów, z zainstalowanym systemem operacyjnym i akcesoriami tj. myszą przewodową oraz torbą.
7) Zamawiający zastrzega, że ilość przewidziana w ramach opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
8) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji poprzez przekazanie zawiadomienia, najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia: Zakup i dostawa licencji oprogramowania dla realizacji prac w tworzeniu dowolnych aplikacji na dowolnych platformach - 8 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48983000-2 - Pakiety oprogramowania do opracowywania programów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy licencji do Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV zamówienia: Zakup i dostawa licencji oprogramowania dla realizacji prac w zakresie tworzenia i obróbki dokumentów w formacie PDF - 11 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy licencji do Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V zamówienia: Zakup i dostawa licencji pakietu oprogramowania biurowego dla realizacji prac w zakresie tworzenia i obróbki dokumentów biurowych oraz zarządzania informacją prywatną - 80 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy licencji do Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
d) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności tj.:
- wykaże dostawy* wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Dla Części I zamówienia i Części II zamówienia
*przez dostawy Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostarczeniu sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych lub stacjonarnych) na podstawie jednej umowy, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
Dla Części V zamówienia
*przez dostawy Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostarczeniu licencji oprogramowania, na podstawie jednej umowy, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.
Dla Części III zamówienia i Części IV zamówienia Zamawiający nie precyzuje w zakresie zdolności technicznej i zawodowej żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
- Wykaz dostaw* wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Dla Części I zamówienia i Części II zamówienia
*przez dostawy Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostarczeniu sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych lub stacjonarnych) na podstawie jednej umowy, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
Dla Części V zamówienia
*przez dostawy Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostarczeniu licencji oprogramowania, na podstawie jednej umowy, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Wykaz dostaw, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez niego wykonywanych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dot. Części I zamówienia i/lub Części II zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe – wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php datowany nie wcześniej niż 3 dni przed dniem złożenia oferty, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów, potwierdzającego, że wydajność procesora danego typu oferowanego laptopa osiąga wymagane minimalne wielkości określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (wartość Average CPU Mark) w teście PassMark CPU Mark (PerformanceTest V10).
(Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę informacji we wszystkich dostępnych źródłach).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz Ofertowy – wspólny dla wszystkich Części zamówienia, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ;
2) wypełniony Formularz Cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 7a do SWZ dot. Części I zamówienia i/lub Części II zamówienia, Załącznik nr 7b do SWZ dot. Części III zamówienia i/lub Części IV zamówienia i/lub Części V zamówienia;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3);
5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt VIII 1. SWZ przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6) podmiotowe środki dowodowe:
6.1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
6.2. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy, wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
Ww. dokument składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian w umowie określa § 9 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 2a do SWZ dot. Części I i II zamówienia, Załącznik nr 2b do SWZ dot. Części III, IV i V zamówienia)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835 ze zm.), wyklucza się także:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r. ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej ustawy. 2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.