eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jawor › Sukcesywna dostawa własnym transportem oleju opalowego w ilości maks.44 000 l, do celów grzewczych budynków Zamawiającego, Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z domem w Mierczycach, 59-430 Mierczyce 34Ogłoszenie z dnia 2023-03-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa własnym transportem oleju opalowego w ilości maks.44 000 l, do celów grzewczych budynków Zamawiającego, Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z domem w Mierczycach, 59-430 Mierczyce 34

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000847038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Seniora 3

1.5.2.) Miejscowość: Jawor

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.suchodolska@dpsjawor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpsjawor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa własnym transportem oleju opalowego w ilości maks.44 000 l, do celów grzewczych budynków Zamawiającego, Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z domem w Mierczycach, 59-430 Mierczyce 34

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1ed5b4b-c5a8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http:/platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http:/platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
9. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: zakupy@dpsjawor.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
10. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem przedmiotowego postępowania.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, wskazanym powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UEL 119 z 01.05.2016 r. str. 1) dalej RODO, informujemy, że:
~ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 59-400 Jawor, Plac Seniora 3, Tel. 76 7290 710. adres email: dpsjawor@dpsjawor.pl
~ Inspektorem ochrony danych osobowych w Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 59- 400 Jawor, Plac Seniora 3 jest możliwy pod nr. tel. 76 870 22 71

~ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 96ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ ustawa Pzp”
~ Pani/Pana dane osobowe będą, zgodnie z art. 97 ust. 1Pzp, przez 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
~ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

~ Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

~ Nie przysługuje Pani/Pana:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. Lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 216260,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sukcesywna dostawa własnym transportem oleju opalowego w ilości maksymalnej 44 000 litrów, do celów grzewczych budynków Zamawiającego, tj. Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z domem w Mierczycach, 59-430 Mierczyce 34.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ofertową brutto zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.Wykonawca w celu obliczenia ceny ofertowej netto i brutto oraz wartości podatku VAT za wykonanie zamówienia powinien uzupełnić Kalkulację cenową – załącznik nr 1a i Formularz ofertowy – załączniku nr 1 do SWZ.Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami niniejszej SWZ, w tym w szczególności uwzględnić: koszty transportu i rozładunku.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.Cenę podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym Zamawiający przyjmuje arytmetyczny sposób zaokrąglenia cen, tj. cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest mniejsze niż 5 zaokrągla się w dół, a cenę, której trzecie miejsce po przecinku jest równe lub większe niż 5 zaokrągla się w górę do pełnego grosza.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.Wskazana cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informacja ta winna zostać złożona wraz z ofertą jako jej treść.Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.Stały kwotowy opust/marża podany/a w Kalkulacji cenowej będzie niezmienny/a przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowej dostawy.
Sposób wypełnienia kalkulacji cenowej – załącznika nr 1a do SWZ.
W Kalkulacji cenowej podano w poz. 4: Maksymalną ilość oleju opałowego jaką może zakupić zamawiający w okresie umowy tj. 44 000 litrów.W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia przez wykonawcę należy podać:
poz. 1:Cenę netto sprzedaży producenta/importera dla odbiorców hurtowych z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu podaną w zł za litr, wskazaną przez wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) [Cd];
poz. 2:Oferowany stały kwotowy opust/marża, niezależny/a od dziennej ceny sprzedaży, podany w zł za litr [O];
poz. 3:Oferowaną jednostkową cenę netto [Cj], podaną w zł/litr, obliczoną wg wzoru:
Cj = Cd –/+ O
gdzie:
Cj –oferowana jednostkowa cena netto
Cd –cena sprzedaży netto producenta/importera dla odbiorców hurtowych (poz. 1) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówienie publiczne (wskazana przez wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
O –oferowany stały kwotowy opust/marża (poz. 3);
poz. 5:Cenę ofertową netto [Cn], podaną w zł/litr, obliczoną wg wzoru:
Cn = Lmax x Cj
gdzie:
Cn –cena ofertowa netto
Lmax –maksymalna ilość oleju opałowego jaką może zakupić zamawiający w okresie umownym [m3]
Cj –oferowana jednostkowa cena netto;
poz. 6:Stawkę podatku VAT podaną w %;
poz. 7:Kwotę podatku VAT, podaną w zł;
poz. 8:MAKSYMALNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO, podaną w zł, stanowiącą sumę ceny ofertowej netto (poz. 5) i kwoty podatku VAT (poz. 7).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W celu potwierdzenia powyższego warunku wykonawca musi przedłożyć aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108, art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3) podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, np. koncesja.
4) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącej kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadania takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: koncesji, zezwoleń, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, stanowiące, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 i 2a do SWZ.
Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
a. w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
b. w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy mogą być dokonywanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w zakresie: 1)zastąpienia dotych.Wykonawcy nowym, gdy nowy nie będzie podlegał wykluczeniu oraz będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu na potwierdzenie warunku nowy Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego, dostarczyć w terminie określonym w wezwaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku, jeżeli były wymagane na etapie prowadzonego postępowania (zmiana dotychczasowego Wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku przesłanego przez dotych.Wykonawcę w terminie min.30dni przed zmianą)2)zastąpienia dotych.Wykonawcy nowym w zakresie art.455ust. 1pkt2litbPzp, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 30 dni przed zmianą; pod warunkiem, że nowy spełnia warunki udziału w postęp.i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 108Pzp oraz art.7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy - na potwierdzenie tego warunku nowy zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego dostarczyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku; 3)zmiany terminu i/lub sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, w szczególności: a)zaostrzenie przepisów związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju i na świecie, które będą miały bezpośredni wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia, b) wystąpienie klęski żywiołowej np. powódź, susza, pożar, trzęsienie ziemi, huragan, działania wojenne, akty sabotażu, działania terrorystyczne, na podstawie pisemnego wniosku Stron umowy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego lub Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności - termin wykonania umowy może zostać wydłużony o czas trwania zaistniałych przeszkód; 4)zmiany cen w przypadku zmiany stawek VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie(Zmianie ulegnie kwota VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. O zmianie stawki VAT Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego w terminie min.10 dni roboczych przed wystawieniem fv z nową stawką. Zamawiający ma również prawo zwrócenia się pisemne do Wykonawcy celem potwierdzenia, że stawka VAT uległa zmianie w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje postanowienia umownego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym), 5)podwykonawstwa,za zgodą Zamawiającego w zakresie:a)powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcyna etapie złożenia oferty,b)zmiany (w tym powierzenia innego zakresu)/rozszerzenia podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie,c)zmiany Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,d)wprowadzenia nowego podwykonawcy, 3. Zamawiający dopuszcza:1)możliwość wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy na wartość, o której mowa w §3ust.1,2)dopuszcza zmiany treści umowy związanych z wystąpieniem omyłek pisarskich, które nie modyfikują ogólnego charakteru umowy i nie stanowią zmiany istotnej;3)zmianę danych Wykonawcy (np. zmiana adresu siedziby),Wykonawca jest zobowiązany poinformować drogą elektr.lub pisemnie w terminie 15 dni od dokonania zmiany;4)zmiany w drodze aneksu mające wpływ na sposób realizacji/ wykonania zamówienia określonego umową w przypadku zmiany przepisów, które mają bezpośredni wpływ na jej realizację;4.Każda ze stron może żądać zmiany umowy, o której mowa powyżej poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 19:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 19:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.