eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Modernizacja wentylator闚 (oznaczenie 2W i 3W) na ch這dni wt鏎nego obiegu ch這dzenia reaktora MARIAOg這szenie z dnia 2023-03-17


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Modernizacja wentylator闚 (oznaczenie 2W i 3W) na ch這dni wt鏎nego obiegu ch這dzenia reaktora MARIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Narodowe Centrum Bada J康rowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja So速ana 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja wentylator闚 (oznaczenie 2W i 3W) na ch這dni wt鏎nego obiegu ch這dzenia reaktora MARIA

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5db17b2f-c4c4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00141392

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-17

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w
j瞛yku polskim przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, powinien posiada konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne.
3. W post瘼owaniu komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie ofert oraz wszelkich o鈍iadcze odbywa si przy u篡ciu Platformy. Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich wczytania do Platformy.
4. Dok豉dne informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zosta造 w SWZ - TOM I, Rozdzia 1 ust. 14.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Narodowe Centrum Bada J康rowych
(dalej jako NCBJ) z siedzib w Otwocku, ul. Andrzeja So速ana 7, 05-400 Otwock. Mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa z Inspektorem
Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powy瞠j lub pod adresem
iod@ncbj.gov.pl. Pozosta貫 informacje odno郾ie RODO znajduj si w SWZ TOM I Rozdzia 1 pkt 25

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje zawarte s w TOM I, Rozdzia 1, pkt 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.270.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Modernizacja wentylator闚 (oznaczenie 2W i 3W) na ch這dni wt鏎nego obiegu ch這dzenia reaktora MARIA.
2. Zakres przedmiotu zam闚ienia sk豉da si z gwarantowanego przez Zamawiaj帷ego przedmiotu zam闚ienia (zam闚ienie podstawowe) oraz z zam闚ienia obj皻ego prawem opcji (zam闚ienie opcjonalne). Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji.
2.1. Przedmiot zam闚ienia podstawowego obejmuje:
2.1.1. Wykonanie modernizacji wentylatora numer 2 obejmuj帷ej:
1) Wykonanie naprawy wirnika wentylatora 2W:
a) Demonta wirnika wentylatora 2W oraz zdj璚ie podzespo堯w wirnika z dachu konstrukcji ch這dni wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w celu okre郵enia dok豉dnego zakresu naprawy,
b) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wirnika oraz przes豉nie pisemnego protoko逝 z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiaj帷ego wraz ze specyfikacj koniecznych napraw, wykazem potrzebnych cz窷ci zamiennych i proponowanym terminem wykonania mieszcz帷ym si w terminach realizacji wymaganych przez Zamawiaj帷ego (w szczeg鏊no軼i weryfikacja stanu 這pat pod k徠em mo磧iwo軼i ich regeneracji i wykorzystania w wirniku wentylatora 3W). Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez zamawiaj帷ego. Maksymalny termin wykonania ekspertyzy i przes豉nia protoko逝 do Zamawiaj帷ego - do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
c) Naprawa wirnika wentylatora 2W, obejmuj帷a wymian 這pat wirnika na nowe, maj帷e kraw璠zie natarcia pokryte 瞠lkotem oraz okute ko鎍owe cz窷ci kraw璠zi natarcia blach ze stali kwasoodpornej. Wywa瞠nie 這pat, oczyszczenie pozosta造ch element闚 wirnika z osad闚 i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wywa瞠nie element闚 wirnika, monta wirnika i integracja z now przek豉dni marki Flender (b璠帷 w posiadaniu NCBJ)
2) Monta zakupionej przez NCBJ nowej przek豉dni Flender na konstrukcji ch這dni i integracja z wyremontowanym wirnikiem oraz podstaw i wa貫m nap璠owym.
3) Uruchomienie zregenerowanego wentylatora i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezb璠nych, obejmuj帷ych m.in. pe軟 integracj wentylatora w陰czaj帷 w to pod陰czenie i sprawdzenie dzia豉nia uk豉du uzupe軟iania oleju w przek豉dni, uk豉du odpowietrzania przek豉dni, ustawienie k徠a 這pat wirnika, pomiar drga, wymian wk豉dek sprz璕這wych wa逝 nap璠owego wentylatora na nowe.
4) Dokr璚enie mocowa 這pat wirnika odpowiednim momentem si造 po przepracowaniu przez wentylator oko這 72 godzin zgodnie z DTR.
5) Powy窺ze prace modernizacyjne dotycz帷e wentylatora numer 2 musz zosta wykonane w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
2.1.2. Wykonanie ekspertyzy wentylatora numer 3 (ozn.3W).
1) Wykonanie ekspertyzy przek豉dni marki Flender oraz wirnika:
a) Demonta przek豉dni i wirnika oraz ich zdj璚ie z dachu konstrukcji ch這dni wentylatorowej, transport do warsztatu wykonawcy i wykonanie ekspertyzy w celu okre郵enia dok豉dnego zakresu i mo磧iwo軼i naprawy.
b) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przek豉dni i wirnika oraz przes豉nie pisemnego protoko逝 z przeprowadzonej ekspertyzy do zamawiaj帷ego wraz ze specyfikacj koniecznych napraw, wykazem potrzebnych cz窷ci zamiennych i proponowanym terminem wykonania. Uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu i harmonogramu prac przez zamawiaj帷ego.
2) Termin wykonania ekspertyzy i dostarczenia pisemnego protoko逝 po jej wykonaniu dla przek豉dni i wirnika wentylatora 3W wynosi 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
2.1.3. Organizacja i koszty transportu podzespo堯w oraz us逝g d德igowych s po stronie Wykonawcy.
2.1.4. Koszt cz窷ci zamiennych oraz materia堯w eksploatacyjnych niezb璠nych do wykonania remontu wentylatora 2W jest po stronie Wykonawcy (z wyj徠kiem zakupionej przez NCBJ nowej przek豉dni Flender przeznaczonej do tego wentylatora).
2.1.5. Wszystkie podzespo造 poddane ekspertyzie tj: przek豉dnia Flender od wentylatora numer 3 oraz 這paty od wentylator闚 2 i 3 niezale積ie od jej wyniku zostan dostarczone przez wykonawc z powrotem do NCBJ, dotyczy to r闚nie podzespo堯w kt鏎e nie b璠 naprawiane.
2.2. Zakres zam闚ienia obj皻ego prawem opcji obejmuje:
2.2.1. Opcja 1 dla wentylatora 3W: Wykonanie naprawy przek豉dni obejmuj帷ej: wymian 這篡sk przek豉dni, regeneracj gniazda 這篡ska wa逝 atakuj帷ego, wymian uszczelniaczy, wymian oleju na nowy, wymian wk豉dek elastycznych wa逝 nap璠owego oraz wykonanie wszystkich pozosta造ch niezb璠nych napraw kt鏎ych konieczno嗆 wyniknie z przeprowadzonej i zatwierdzonej przez zamawiaj帷ego ekspertyzy przek豉dni. W zakresie remontu nale篡 tak瞠 oczy軼i z zewn徠rz korpus przek豉dni z osad闚 i korozji, zregenerowa ubytki i zabezpieczy przed korozj i dzia豉niem ci篹kich warunk闚 panuj帷ych na ch這dni poprzez malowanie (preferowana technologia – malowanie proszkowe).
2.2.2. Opcja 2 dla wentylatora 3W: je瞠li naprawa przek豉dni oka瞠 si niewykonalna technicznie lub nieuzasadniona ekonomicznie wymiana przek豉dni na now i jej integracja z pozosta造mi podzespo豉mi wentylatora.
2.2.3. Opcja 3 dla wentylatora 3W: Regeneracja zu篡tych 這pat wirnika (wybranych na podstawie ekspertyzy spo鈔鏚 這pat wirnik闚 zdemontowanych z wentylator闚 2W i 3W), w陰czaj帷 w to pokrycie kraw璠zi natarcia 這pat 瞠lkotem oraz okucie ko鎍owej cz窷ci kraw璠zi natarcia 這pat blach ze stali kwasoodpornej i wywa瞠nie 這pat, oczyszczenie pozosta造ch element闚 wirnika z osad闚 i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wywa瞠nie element闚 wirnika, monta wirnika. Dostarczenie wszystkich podzespo堯w wentylatora po naprawie i monta na ch這dni. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora numer 3 i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezb璠nych, obejmuj帷ych m.in. pe軟 integracj wentylatora w陰czaj帷 w to pod陰czenie i sprawdzenie dzia豉nia uk豉du uzupe軟iania oleju w przek豉dni, uk豉du odpowietrzania przek豉dni, ustawienie k徠a 這pat wirnika, pomiar drga, wymian wk豉dek sprz璕這wych wa逝 nap璠owego wentylatora na nowe dostarczone przez wykonawc. Dokr璚enie mocowa 這pat wirnika odpowiednim momentem si造 po przepracowaniu przez wentylator oko這 72 godzin zgodnie z DTR.
2.2.4. Opcja 4 dla wentylatora 3W: Wymiana 這pat na nowe ze stalowym wzmocnieniem kraw璠zi natarcia polegaj帷ym na okuciu jej odcinka ko鎍owego blach kwasoodporn, oczyszczenie pozosta造ch element闚 wirnika z osad闚 i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wywa瞠nie element闚 wirnika, monta wirnika. Dostarczenie wszystkich podzespo堯w wirnika wentylatora i monta na ch這dni. Uruchomienie zregenerowanego wentylatora numer 3 i wykonanie wszystkich prac serwisowych do tego niezb璠nych, obejmuj帷ych m.in. pe軟 integracj wentylatora w陰czaj帷 w to pod陰czenie i sprawdzenie dzia豉nia uk豉du uzupe軟iania oleju w przek豉dni, uk豉du odpowietrzania przek豉dni, ustawienie k徠a 這pat wirnika, pomiar drga, wymian wk豉dek sprz璕這wych wa逝 nap璠owego wentylatora na nowe dostarczone przez wykonawc. Dokr璚enie mocowa 這pat wirnika odpowiednim momentem si造 po przepracowaniu przez wentylator oko這 72 godzin zgodnie z DTR.
2.2.5. Organizacja i koszty transportu podzespo堯w oraz us逝g d德igowych przy ka盥ej z opcji s po stronie Wykonawcy.
2.2.6. Koszt cz窷ci zamiennych oraz materia堯w eksploatacyjnych niezb璠nych do wykonania remontu wentylator闚 przy ka盥ej z powy窺zych opcji jest po stronie Wykonawcy.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia opisany zosta w Tomie III SWZ.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zam闚ienia wynosi 24 miesi帷e licz帷 od dnia odbioru ko鎍owego.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 50730000-1 - Us逝gi wzakresie napraw ikonserwacji uk豉d闚 ch這dz帷ych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

1. Zamawiaj帷y uzale積ia skorzystanie z prawa opcji od wynik闚 ekspertyzy wykonanej przez Wykonawc oraz od warto軼i z這穎nej oferty i posiadania przez Zamawiaj帷ego wystarczaj帷ych 鈔odk闚 finansowych na ten cel. Zgodnie z opisem przedmiotu zam闚ienia, Zamawiaj帷y na podstawie otrzymanej ekspertyzy wybierze dwie opcje w celu ich realizacji tj.: jedn z opcji - opcja 1 lub opcja 2 oraz jedn z opcji - opcja 3 lub opcja 4. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia z tego tytu逝. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest o鈍iadczenie woli Zamawiaj帷ego wykonania zam闚ienia w ramach prawa opcji i z這瞠nie odr瑿nego zam闚ienia poza stanowi帷ym zam闚ienie podstawowe. Zam闚ienie w ramach zakresu zam闚ienia opcjonalnego Zamawiaj帷y mo瞠 z這篡 najp騧niej w terminie do 2 tygodni od daty przekazania Zamawiaj帷emu ekspertyzy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo skorzystania z zam闚ienia prawo opcji w niepe軟ym zakresie.
2. Zakres zam闚ienia obj皻ego prawem opcji:
1) Opcja 1 dla wentylatora 3W: Wykonanie naprawy przek豉dni obejmuj帷ej: wymian 這篡sk przek豉dni, regeneracj gniazda 這篡ska wa逝 atakuj帷ego, wymian uszczelniaczy, wymian oleju na nowy, wymian wk豉dek elastycznych wa逝 nap璠owego (...);
2) Opcja 2 dla wentylatora 3W: wymiana przek豉dni na now i jej integracja z pozosta造mi podzespo豉mi wentylatora;
3) Opcja 3 dla wentylatora 3W: Regeneracja zu篡tych 這pat wirnika (wybranych na podstawie ekspertyzy spo鈔鏚 這pat wirnik闚 zdemontowanych z wentylator闚 2W i 3W), w陰czaj帷 w to pokrycie kraw璠zi natarcia 這pat 瞠lkotem oraz okucie ko鎍owej cz窷ci kraw璠zi natarcia 這pat blach ze stali kwasoodpornej i wywa瞠nie 這pat, oczyszczenie pozosta造ch element闚 wirnika z osad闚 i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wywa瞠nie element闚 wirnika, monta wirnika. (...);
4) Opcja 4 dla wentylatora 3W: Wymiana 這pat na nowe ze stalowym wzmocnieniem kraw璠zi natarcia polegaj帷ym na okuciu jej odcinka ko鎍owego blach kwasoodporn, oczyszczenie pozosta造ch element闚 wirnika z osad闚 i korozji oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne, wywa瞠nie element闚 wirnika, monta wirnika. (...);
3. Szczeg馧owy opis zawarty jest w Opisie przedmiotu zam闚ienia oraz w Projektowanych postanowieniach Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 si wykonaniem lub wykonywaniem w ci庵u ostatnich trzech lat przed dniem sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej dw鏂h us逝g o warto軼i minimum 100.000,00 PLN brutto ka盥a, w zakresie: modernizacji lub produkcji, instalacji i uruchomienia wentylator闚 zamontowanych na ch這dni wentylatorowej mokrej wymuszaj帷ych przep造w powietrza o wydatku powy瞠j 200m3/s [s這wnie: dwustu metr闚 sze軼iennych na sekund獧

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawca sk豉da, na wezwanie Zamawiaj帷ego, o kt鏎ym mowa w pkt 10.4:
1) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y; - kt鏎y wz鏎 stanowi Formularz 3.4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego natomiast spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 10.2 IDW sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. W przypadku, gdy spe軟ienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2 ppkt 4 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
2) w pkt. 8.2 ppkt 4 IDW wykonawcy wykazuj poprzez poleganie na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane;
- wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczaj, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
5. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 s oni zobowi您ani na wezwanie Zamawiaj帷ego z這篡 aktualne na dzie z這瞠nia podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe 鈔odki dowodowe o kt鏎ych mowa w pkt 10.7. IDW sk豉da odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/ spe軟ianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 10.2. IDW sk豉da ka盥y z nich.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej Umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach i na nast瘼uj帷ych warunkach:
a) zmiana obowi您uj帷ych przepis闚 maj帷ych wp造w na wykonanie niniejszej Umowy, w tym zmiana wysoko軼i wynagrodzenia wynikaj帷a ze zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w nast瘼uj帷ych przypadkach:
- przestoj闚 i op騧nie nie zawinionych przez Wykonawc, maj帷ych bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 wykonania dostawy; zmiana polega na przed逝瞠niu terminu o okres przestoj闚
i op騧nie;
- innych przerw w realizacji dostawy, powsta造ch z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy; zmiana polega na przed逝瞠niu terminu o okres zaistnia造ch przerw;
- zmiana harmonogramu pracy reaktora MARIA
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku si造 wy窺zej, przez kt鏎, na potrzeby niniejszego post瘼owania Strony rozumiej zdarzenie zewn皻rzne wobec 陰cz帷ej Strony wi瞛i prawnej o charakterze niezale積ym od Stron, kt鏎ego Strony nie mog造 unikn望 ani kt鏎emu nie mog造 zapobiec przy zachowaniu nale篡tej staranno軼i. Za si喚 wy窺z, warunkuj帷 zmian Umowy uwa瘸 si b璠zie w szczeg鏊no軼i: pow鏚, po瘸r i inne kl瘰ki 篡wio這we, pandemi, epidemi, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzia豉nia wojenne, nag貫 za豉mania warunk闚 atmosferycznych, nag貫 przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub ska瞠nia; Strony dopuszczaj m.in. mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i utrudniaj帷ych lub uniemo磧iwiaj帷ych realizacj Umowy w zwi您ku z drastycznym pogorszeniem si sytuacji zwi您anej z pandemi Covid -19 i wprowadzenia Lockdownu oraz nieprzewidzianych okoliczno軼i zwi您anych ze zmienn sytuacj geopolityczn w Europie i na 鈍iecie., w tym wojn na Ukrainie czy zak堯ceniach w 豉鎍uchu dostaw.
d) zmiana wynagrodzenia o kt鏎ym mowa w 5 ust. 2 Umowy w zale積o軼i od wyboru opcji po otrzymanej ekspertyzie o kt鏎ej mowa w par. 1 ust. 2.1 1b) Umowy.
2. Powy窺ze postanowienia ust. 1 lit. b stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod, nie stanowi帷 jednocze郾ie zobowi您ania Zamawiaj帷ego do wyra瞠nia takiej zgody.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert, za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia oferty dost瘼nego na profilu Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj w zak豉dce dedykowanej do niniejszego post瘼owania w sprawie udzielenia zam闚ienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Kryterium „Cena” b璠zie rozpatrywana na podstawie 陰cznych punkt闚 przyznanych za wykonanie przedmiotu zam闚ienia podstawowego (gwarantowanego) oraz uzyskanych punkt闚 za zam闚ienia z prawa opcji. Szczeg馧owy opis zawarty jest w TOM I SWZ ust. 21 - Kryteria oceny ofert.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.