eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Modernizacja pomieszczeń 3 piętra budynku przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu na potrzeby nowej siedziby Oddziału Okręgowego Inspektoratu PracyOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń 3 piętra budynku
przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu na potrzeby nowej siedziby Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piastowski 4 a

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-012

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.pip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Organ nadzoru nad warunkami pracy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Organ nadzoru nad warunkami pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pomieszczeń 3 piętra budynku
przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu na potrzeby nowej siedziby Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e883eaaf-c4b4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118783/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja pomieszczeń 3 piętra budynku przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu na potrzeby nowej siedziby Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e883eaaf-c4b4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę e-zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwaną dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy
e-Zamówienia jest bezpłatne.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie elektronizacji, ani logowania do Systemu elektronizacji.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny) w Systemie elektronizacji.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy z siedzibą przy Placu Piastowskim 4a
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bydgoszcz.pip.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BG-POR-A.213.66.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2076092,55 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych na 3 piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu.

4.2.5.) Wartość części: 1863602,55 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 1:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt;
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40 pkt;

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 pkt

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert na daną część, niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40 pkt
Oferowany okres gwarancji Ilość punktów
24 m-ce 0 pkt
25 m-cy do 35 m-cy 15 pkt
36 m-cy – 47 m-cy 25 pkt
48 m-cy 40 pkt

Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały wynosi 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy.
W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 48 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 48-miesięczny.
W przypadku, gdy wykonawca poda krótszy niż 24-miesięczny okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Wykonanie projektu oraz montaż instalacji klimatyzacji systemowej na 3 piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu.

4.2.5.) Wartość części: 212490,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części 2:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt;
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40 pkt;

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 pkt

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert na daną część, niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Gwarancja (G) – waga 40 pkt
Oferowany okres gwarancji Ilość punktów
24 m-ce 0 pkt
25 m-cy do 35 m-cy 15 pkt
36 m-cy – 47 m-cy 25 pkt
48 m-cy 40 pkt

Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały wynosi 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy.
W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 48 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 48-miesięczny.
W przypadku, gdy wykonawca poda krótszy niż 24-miesięczny okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca lub podwykonawca musi posiadać Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usługi instalowania i naprawiania systemów alarmowych, a pracownicy, którzy bezpośrednio będą wykonywali instalacje, muszą posiadać legitymacje Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego, wydane przez pracodawcę na podstawie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu. Dowodami prawidłowo wykonanych prac są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, załącznik nr 5 do SWZ; Wykonawca ubiegający się o dwie części zamówienia załącznik nr 5 do SWZ składa dla każdej części oddzielnie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

część 1.
Wykonawca lub podwykonawca musi posiadać Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usługi instalowania i naprawiania systemów alarmowych, a pracownicy, którzy bezpośrednio będą wykonywali instalacje, muszą posiadać legitymacje Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego, wydane przez pracodawcę na podstawie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników prowadzoną przez Komendę Wojewódzką Policji.
część 2.
Wykonawca lub podwykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
a) 2 osoby posiadające uprawnienia energetyczne „E”;
b) 3 osoby posiadające certyfikat personelu, wydanego przez Urząd dozoru Technicznego, o którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

dla części 1: 10.000,00 zł
dla części 2: 3.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy PZP oraz przypadków wymienionych w ust. 3.
3. Zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 Umowy, w przypadku:
1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,
2) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,
3) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Stron,
4) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej np.: atak terrorystyczny, wojna, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, powodzie uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.
4. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w miejsce robót wynikających z oferty Wykonawcy w sytuacji gdy zajdzie co najmniej jeden z niżej wymienionych przypadków:
1) roboty zamienne zapewnią lepsze rozwiązanie techniczne niż roboty wynikające z oferty Wykonawcy,
2) roboty zamienne są korzystniejsze dla Zamawiającego niż roboty wynikające z oferty Wykonawcy,
3) pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu Umowy zajdą okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i których następstwa wymagają wykonania robót zamiennych,
4) w toku realizacji Umowy zostanie wydana decyzja organu administracji publicznej w wyniku, której zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, a roboty wynikające z oferty Wykonawcy staną się zbędne do wykonania.
5. Dopuszcza się zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej, inspektora nadzoru branży elektrycznej pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, o których mowa w § 8 i § 9 Umowy w następujących przypadkach:
1) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy,
2) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Dopuszcza się zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.