eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Kaliskie TBS Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250741642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Ks. Jerzego Popiełuszki 3

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tbs.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2bcf325-c4b7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2bcf325-c4b7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w dokumentacji zamieszczonej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KTBS-1/I/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych.
2. Zakres prac obejmuje między innymi: wykonywanie prac remontowych w ciągu roku oraz usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych tj. m.in. :
a) Roboty malarskie:
- zmycie powierzchni ścian i sufitów,
- usunięcie zagrzybienia ścian za pomocą środków chemicznych,
- zabezpieczenie podłóg folią,
- usunięcie zacieków na ścianach i sufitach,
- usunięcie (zeskrobanie) starej farby,
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów,
- wykonanie gładzi gipsowych,
- malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi,
- malowanie ścian farbami olejnymi lub ftalowymi – lamperie,
- malowanie rur instalacji c.o. farbami olejnymi lub ftalowymi
- oczyszczenie powierzchni stolarki drzwiowej,
- malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi lub ftalowymi;

b) Roboty tynkarskie:
- odbicie istniejących tynków na stropach,
- odbicie istniejących tynków na ścianach,
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych lub gipsowych na stropach,
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych lub gipsowych na ścianach,
- miejscowe naprawy tynków ścian i sufitów,
- wywóz i utylizacja gruzu;

c) Okładziny podłóg i posadzki:
- zrywanie wykładzin PCV,
- demontaż paneli podłogowych,
- zrywanie listw przyściennych,
- zrywanie płytek gresowych,
- oczyszczenie powierzchni po zerwanych okładzinach,
- gruntowanie posadzek,
- montaż wykładzin PCV,
- ułożenie podłogi z paneli podłogowych,
- skuwanie popękanych posadzek cementowych i wylewanie nowych,
- przyklejenie płytek gresowych na posadzkach,
- zastosowanie osuszaczy powietrza w pomieszczeniach w trakcie prac remontowych,
- wywóz i utylizacja gruzu i odpadów po remontowych;

d) Okładziny ścian:
- montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem dwustronnego podwójnego płytowania na profilach 100 mm,
- montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem dwustronnego podwójnego płytowania na profilach 50 mm,
- montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem jednostronnego podwójnego płytowania na profilach 50 mm,
- montaż systemowych sufitów podwieszanych na profilach stalowych z podwójnym płytowaniem,
- rozbiórki okładzin ściennych ceramicznych,
- licowanie ścian płytkami gresowymi;

e) Roboty ogólnobudowlane i dekarskie:
- usuwanie nieszczelności pokryć dachowych,
- drobne prace murarskie i tynkarskie,
- wykonanie odwiertów technicznych w sufitach i ścianach,
- prace konserwacyjne przewodów kominowych,
- naprawa obróbek blacharskich,
- naprawy i wymiana instalacji odbioru wody opadowej (rynny i piony spustowe),
- wykorzystanie wysięgnika koszowego do prowadzonych robót na wysokości;

f) Roboty elewacyjne:
- odnowienie poprzez malowanie elewacji budynków,
- usunięcie nieszczelności parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich,
- naprawa posadzki balkonów, oraz mocowania balustrady i jej zabezpieczenia antykorozyjnego
- wykorzystanie wysięgnika koszowego do prowadzonych robót na wysokości;

g) Roboty brukarskie:
- odnowienie i naprawa powierzchni chodników, placów parkingowych, dróg z kostki brukowej i płyt betonowych,

h) Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni i pomieszczeń WC (zlewozmywak, piec kuchenny, ceramika, wymiana elementów gniazd elektrycznych podtynkowych);

3. Rodzaj robót, zakres i warunki ich wykonania określają: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ, w tym wzór umowy będący załącznikiem do SWZ.
4. Ilości robót podane w przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych ilości (zwiększenie, zmniejszenie, zaniechanie) oraz możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót – zgodnie z przyjętą formą wynagrodzenia kosztorysowego.
Minimalna wartość świadczenia wynikająca z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może być mniejsza niż 50% wartości zawartej umowy w sprawie zamówienia- z zastrzeżeniem możliwych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projektu umowy zmian zakresu zamówienia.
5. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 120.000,00 PLN netto.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 polegać mogą na powtórzeniu robót składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w: złożonej ofercie, SWZ, załącznikach do SWZ, kosztorysach złożonych przez Wykonawcę. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień.
Ponadto zamówienia te będą udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp). Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą należyte wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych o wartości łącznej tych robót nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto polegających na konserwacjach budowlanych i/lub drobnych remontach i/lub naprawach budynków mieszkalnych (o łącznej ilości co najmniej 20 budynków mieszkalnych), w ramach których wykonywano również prace blacharsko-dekarskie (co najmniej 2).
Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt. 12.3.1 SWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku udziału w postępowaniu postawionego przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami to odpowiedni wykaz, o którym mowa
w pkt 12.3.1 SWZ może zawierać tylko taką robotę budowlaną, w której wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył;
2) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i pełnić będzie funkcję kierownika budowy w wyżej wymienionej specjalności.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1616).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, robót budowlanych spełniających warunek, o którym mowa w pkt 11.2.1 SWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Doświadczenie zawodowe);
2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 12.3.1 SWZ zostały wykonane należycie;
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego (co jest zobowiązany wykazać) nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunek o którym mowa w pkt 11.2.2 SWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Potencjał osobowy).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty (tj. dokumentów, o których mowa w pkt 18.5 SWZ) należy dołączyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, również w przypadku o którym mowa w pkt 13.3 lub 14.3 SWZ (jeśli dotyczy);
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 13.2 SWZ - w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeśli dotyczy);
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ (jeśli dotyczy);
4) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o których mowa w pkt 12.11 SWZ (jeśli dotyczy);
5) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, z którego będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
6) dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 18.6.2 SWZ (jeśli dotyczy);
7) dowód wniesienia wadium - patrz pkt 16 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 18.000,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100).
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego o nr: 40 1130 1033 0018 7964 5820 0001, z dopiskiem „Wadium, nr sprawy KTBS-1/I/2023”. Wskazane jest załączenie do oferty składanej na Platformie potwierdzenia dokonania przelewu jako załącznik do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu musi zostać przesłany za pośrednictwem Platformy wraz z ofertą.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3.
Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji (Kaliskie TBS Sp. z o.o.), gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy sporządzić w jednej z form wskazanych w SWZ, a następnie przekazać Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Patrz także zapisy pkt 12.4-12.10 SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2 SWZ Wykonawcy wykazują w sposób następujący:
1) co najmniej jeden z wykonawców – jeżeli wykona roboty, do wykonania których wymagane jest posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2.1 SWZ;
2) łącznie w przypadku warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 11.2.2 SWZ.
Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjanta), który wykona roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
Tym samym, w myśl przepisów ustawy Pzp tylko ten spośród wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu może realizować zakres przedmiotu zamówienia, którego warunek dotyczy.
Informacja o zakresie prac, które poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają w zakresie przedmiotu zamówienia należy zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem formy przewidzianej w pkt 12.4 SWZ).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 10.1 i 10.2 SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2 SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.2 i 12.3 SWZ w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp”. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy sporządzić w formie określonej w pkt 12.4 SWZ, a następnie przekazać Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem Platformy wraz z ofertą.
Składając powyższe oświadczenie należy mieć na uwadze również regulację zawartą w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp – patrz także pkt 14.2 SWZ.
6. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o którym mowa w art. 60 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian określa projekt umowy będący załącznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.5.9. niniejszego ogłoszenia nie służy do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń przekazywane odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
2. Formę dokumentów lub oświadczeń, załączników jakie należy złożyć Zamawiającemu określona została w SWZ.
3. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Wymagania techniczne związane ze składaniem oferty w formie elektronicznej zawarte zostały w SWZ. Szczegółowy sposób składania oferty, dokumentów lub oświadczeń, załączników zawiera SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.