eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla Bazy logistycznej MPO zlokalizowanej przy ul. Mortkowicza 5 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla Bazy logistycznej MPO zlokalizowanej przy ul. Mortkowicza 5 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015314451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obozowa 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-161

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223910100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@mpo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla Bazy logistycznej MPO zlokalizowanej przy ul. Mortkowicza 5 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96e6c9ce-bbe7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/101441/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/101441/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: UWAGA! Numeracja przeniesiona z SWZ.
5.1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/101441/notice/public/details
5.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
5.3. Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępnianie na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:
5.3.1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Postępowań Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.
5.3.2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Postępowań Pzp”, następnie odpowiednią zakładkę, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.
5.4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy:
5.4.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „ZADAJ PYTANIE” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy)
lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej na Platformie oraz będzie widoczna
dla zalogowanych Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania w zakładce „Korespondencja”.
5.4.2. Po przystąpieniu do postępowania Platforma przekieruje Wykonawcę na stronę logowania się. W celu zalogowania się należy podać dane użytkownika: e-mail oraz hasło.
5.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
5.4.3.1. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin („Regulaminu korzystania z Marketplanet OnePlace”), klika polecenie „zarejestruj się”.
5.4.3.2. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty
w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5.4.3.3. Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.
5.4.4. Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane między Zamawiającym
a Wykonawcą przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy, po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika,
w zakładce „Korespondencja”.
UWAGA! Ciąg dalszy w Sekcji IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.
28.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
28.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Obozowej 43;
28.2.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.: iodo@mpo.com.pl;
28.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla Bazy logistycznej MPO zlokalizowanej przy ul. Mortkowicza 5 w Warszawie”,
(nr postępowania RZP.27.04.2023.KR), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
28.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
28.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
28.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
28.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
28.2.8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
28.2.9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
28.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. oraz spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
− https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
28.4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga! Ciąg dalszy w Sekcji III, pkt 3.16.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Uwaga! Ciąg dalszy z Sekcji III, pkt 3.15.)
28.5. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwaga! Ciąg dalszy z Sekcji IX
5.11.4. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS).
5.11.5. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.27.04.2023.KR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla Bazy logistycznej MPO zlokalizowanej przy ul. Mortkowicza 5 w Warszawie.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawom Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t. jedn.: Dz. U. z Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm. ), Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:
1) inwentaryzację budowlaną istniejących budynków Bazy logistycznej;
2) trzy wstępne warianty koncepcji układu przestrzennego Bazy logistycznej dla funkcji wskazanych przez Zamawiającego;
3) szczegółową Koncepcję zagospodarowania Bazy logistycznej dla wskazanego przez Zamawiającego wariantu;
4) listę uzgodnień, warunków technicznych i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji poszczególnych elementów Koncepcji;
5) plan etapowania inwestycji z uwzględnieniem adaptacji istniejących obiektów oraz rozbudowy Bazy logistycznej.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Część II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

79415200-8 - Usługi doradcze w zakresie projektowania

71800000-6 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

79411000-8 - Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.
6.2.2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
6.2.2.4.1. wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali, co najmniej 1 zamówienie (umowę) polegające na sporządzeniu koncepcji zagospodarowania terenu o charakterze usługowym o powierzchni co najmniej 1 ha.

Celem oceny spełnienia warunku Zamawiający dopuszcza wykazanie się usługą (umową) będącą w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem, że do oceny będzie brana pod uwagę zrealizowana część zamówienia, tj. usługa polegająca na sporządzeniu koncepcji zagospodarowania terenu o charakterze usługowym o powierzchni co najmniej 1 ha.

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, warunek, o którym mowa w pkt. 6.2.2.4.1. musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

6.2.2.4.2. Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:

osoba do pełnienia funkcji projektanta, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn.: Dz.U. 2021 r. poz. 2351 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
6.2.2.5. Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.2.2.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, odnoszących się do zdolności zawodowych, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6.2.2.7. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia:
6.2.2.7.1. wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
6.2.2.7.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.
7.1.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
Nie dotyczy - Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.
7.1.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
7.1.1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres 3 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wykaz powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 6.2.2.4.1. SWZ i sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
7.1.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 6.2.2.4.2. SWZ i sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy – Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.

UWAGA! Ciąg dalszy z Sekcji 5.11) Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.

11.6.5. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego
w Załączniku nr 3 do SWZ.
11.6.6. oryginał dokumentu wadium, jeśli wadium jest składane w innej formie niż pieniężna – zgodnie z zapisami pkt. 10.3. SWZ.
11.6.7. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowody, o których mowa w pkt. 11.9.3. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ.
6.2.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Uwaga! Ciąg dalszy w Sekcji III, pkt 3.16.).
8. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 7 i pkt. 11 SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały,
iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
11.5. Na ofertę składają się:
11.5.1. wypełniony Formularz oferty – wg wzoru określonego w Części III SWZ;
11.5.2. wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru określonego w Części V SWZ;
11.6. Do oferty Wykonawca dołącza:
11.6.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
które stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
11.6.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.6.1. SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11.6.1. SWZ o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
11.6.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).
Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
11.6.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby - podpisane przez osoby uprawnione, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Powyższy dokument potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
11.6.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
11.6.4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
11.6.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA! Ciąg dalszy w Sekcji 5.8)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

UWAGA! Numeracja przeniesiona z SWZ.
10.1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 355,00 zł.
10.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
10.2.1. pieniądzu;
10.2.2. gwarancjach bankowych;
10.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r., poz. 2080).
Szczegóły dotyczące wniesienia Wadium zawiera pkt 10 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

UWAGA! Numeracja przeniesiona z SWZ.
9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony
w sposób określony w pkt. 11.7.3. SWZ.
9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).
9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy i w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.
9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SWZ wzorami, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
9.7. W sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, warunek o którym mowa w pkt. 6.2.2.4.1. musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
9.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby warunek, o którym mowa w pkt 6.2.2.4.2., spełniali oni łącznie.
9.9. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.6.1. SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy uczestnik konsorcjum oraz wspólnik spółki cywilnej) składa indywidualnie.
9.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
9.11. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/101441/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA! Ciąg dalszy z Sekcji3.6)
5.4.5.W związku z postanowieniami 5.4.4. wszyscy Wykonawcy, w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni
przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania
na Platformie poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania”
oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace.
5.4.6.Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy, proces zakładania konta i logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej
przez Zamawiającego na Platformie w zakładce: „Baza wiedzy”.
5.5.W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać
co najmniej:
5.5.1.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;
5.5.2.komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji oraz uprawnienia
do instalacji oprogramowania potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.5.3.włączoną obsługę JavaScript;
5.5.4.zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
5.5.5.zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji - Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. W przypadku konieczności złożenia podpisu Przeglądarka Microsoft Edge jest nierekomendowana, ze względu na ograniczenia techniczne ze złożeniem podpisu elektronicznego występujące, dla tej przeglądarki.
5.6.W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00 pod:
-numerem telefonu: +48 (22)257-22-23,
-adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
5.7.Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
-jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w formacie innym niż „pdf" zostanie utworzony dodatkowy plik
z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem),
-Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej.
5.8.Dopuszczalny format podpisu osobistego:
−dokumenty w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpisywać podpisem wewnętrznym (otoczonym),
−dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
5.9.Dopuszczalny format podpisu zaufanego:
−wielkość dokumentów nie może przekraczać 10MB, dostępny format podpisu „xml”.
5.10.Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt,rtf,pdf,xps,odt,ods,odp,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,csv,jpg,jpeg,tif,tiff,geotiff,png,svg,wav,mp3,avi,mpg,mpeg,mp4,m4a,mpeg4,ogg,ogv,zip,tar,gz,gzip,7z,html,xhtml,css,xml,xsd,gml,rng,xsl,xslt,TSL,XMLsig,XAdES,PAdES,CAdES,ASIC,XMLenc,ath i prd.
5.11.Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
5.11.1.Oferta Wykonawcy (każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę
na Platformie w ramach oferty), widoczna jest w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu oferty przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
5.11.2.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą
do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data”-czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
5.11.3.Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8.
Uwaga! Ciąg dalszy w Sekcji III, pkt 3.16.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.