eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników IChF PAN i ich rodzin.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników IChF PAN i ich rodzin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223433069

1.5.8.) Numer faksu: 223433333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ichf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników IChF PAN i ich rodzin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7f5f7cb-c4b6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028658/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników IChF PAN i ich rodzin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

ichf.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ichf.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu ichf.logintrade.net
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać zarejestrowane konto portalu logintrade.net Wykonawca posiadający konto na portalu logintrade.net ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu logintrade.net dostępnym pod adresem https://daas.logintrade.net/
4) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z portalu logintrade.net, określone w Regulaminie portalu logintrade.net oraz zobowiązuje się korzystając z portalu logintrade.net przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu logintrade.net oraz udostępnionego przez portal logintrade.net (Komunikacja). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
7) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@ichf.edu.pl
8) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@ichf.edu.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
9) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2402.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SWZ, pracownikom Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz ich rodzinom.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przedmiot i zakres - Świadczenie usług medycznych, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SWZ, pracownikom Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz ich rodzinom. Wielkość - do wartości 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy w Warszawie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Maksymalny czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Warszawie (w dniach roboczych)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Miesięczny koszt usługi “Medycyna Pracy” za każdego pracownika

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność wyników badań bezpośrednio na platformie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Widoczność dokumentacji historycznych wizyt lekarskich w placówkach Wykonawcy przez personel medyczny Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
− kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej przez co należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), jak również wpis do rejestru jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437).
b) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

b) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdziale 7 SWZ, w postaci:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa, o których mowa w rozdziale 8 SWZ, w postaci:
• wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), jak również wpisu do rejestru jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175).
• dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - na kwotę 1 000 000,00 PLN.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w postepowaniu wynosi 25000 pln. Szczegółowe informacje dotyczące WADIUM znajdują się w rozdziale 21 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych poniżej oraz zmian określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy PZP.
2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają zmianę Umowy w szczególności w przypadku:
1) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wynikającej z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
2) wystąpienia Siły Wyższej - w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne i uzasadnione ze względu na działanie Siły Wyższej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy, każdorazowo w przypadku zmiany podwykonawcy pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 Umowy;
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy oraz pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia; o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, a Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ustawy PZP w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia którego zawarto niniejsza umowę, poprzez przekazanie stosownych dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 SWZ, w zakresie co najmniej dotyczącym warunków udziału, na które Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy oraz aktualnych na dzień wprowadzenia zmiany, a także dostarczy prawidłowe dokumenty, o których mowa powyżej, do oceny przez Zamawiającego w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem zmiany podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na późniejsze ich przekazanie;
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków i opłat mających bezpośrednie zastosowanie do ceny zaoferowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmiany w sposobie realizacji Umowy, a zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ichf.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.