eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów laboratoryjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów laboratoryjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów laboratoryjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b72bc66b-c3cb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022237/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Odczynniki i akcesoria laboratoryjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b72bc66b-c3cb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą
Pzp lub rozp. Prezesa RM z dn. 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (dalej "Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych")
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do
przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozp. RM z dn. 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
c) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@clo.com.pl
d) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
e) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
f) Max. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawcę”.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CLO/ZP/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 26

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1
Odczynniki laboratoryjne
1. Medium do hodowli keratynocytów chemicznie zdefiniowane (objętość 500 ml) – Kompletne zdefiniowane chemicznie medium bez komponentów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do hodowli ludzkich keratynocytów bez konieczności użycia wyciągu z przysadek lub warstwy fibroblastów. Medium musi zawierać między innymi: aminokwasy, minerały, witaminy, czynniki wzrostu umożliwiające wydajną proliferację i wysoką żywotność komórek. Medium gotowe do użycia i nie wymagające dodatkowej suplementacji, długoterminowe przechowywanie w zamrożeniu w temperaturze -15°C do -25°C przez co najmniej 6 miesięcy liczone od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Skład pożywki musi umożliwiać hamowanie proliferacji fibroblastów. Medium testowane pod kątem sterylności, mykoplazmy i funkcjonalności. Opakowanie 500 ml.
Ilość: 40 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2
Odczynniki laboratoryjne
1. Dispaza II (neutral protease from Bacillus polymyxa), (objętość 100 ml) roztwór o stężeniu 5 U/ml zawierający w składzie Hanks’ Balanced Salt Solution Modified, sterylny. Opakowanie 100 ml. Długoterminowe przechowywanie w zamrożeniu w temperaturze -15°C do -25°C przez co najmniej 6 miesięcy liczone od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Testowane pod względem zawartości bakterii i grzybów. Roztwór enzymu musi być wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 3 sztuki.
2. PBS - Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (D-PBS) (objętość 500 ml): bez jonów wapnia i magnezu oraz czerwieni fenolowej (phenol red), sterylny, w płynie, przeznaczony do wykorzystania w hodowlach komórkowych, roztwór soli fizjologicznej musi być wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami, testowany pod względem osmolarności, pH, zawartości enotoksyn, bakterii i grzybów, minimalny okres ważności 12 miesięcy.
Ilość: 15 sztuk.
3. DMEM - Dulbecco's Modification of Eagle’s Medium, medium do hodowli fibroblastów (objętość 500 ml) medium podstawowe ma zawierać L-glutaminę, glukozę oraz czerwień fenolową. Testowane pod względem osmolarności, pH, zawartości endotoksyn, bakterii i grzybów. Medium musi być wytwarzane w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 20 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3
Odczynniki laboratoryjne
1. Zdefiniowany chemicznie roztwór sojowego inhibitora trypsyny (objętość 100 ml) zawieszony w buforowanej soli fizjologicznej, animal-free, sterylny.
Ilość: 25 sztuk.
2. Roztwór trypsyny gotowy do użycia, rekombinowany enzym do odtrawiania szerokiego spektrum adheretnych komórek ssaków (w tym keratynocytów i fibroblastów), (objętość 100 ml), niezawierający czerwieni fenolowej (phenol red), pochodzenia nie zwierzęcego, stabilny w temperaturze pokojowej, nie wymagający inaktywacji inhibitorem, sterylny, w opakowaniu 100 ml, przeznaczony do użycia w hodowlach komórkowych. Minimalny okres ważności 6 miesięcy liczone od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Testowany pod względem osmolarności, pH, zawartości endotoksyn, bakterii i grzybów. Roztwór enzymu musi być wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami, z możliwością wykorzystania produktów wytworzonych z użyciem tego roztworu w zastosowaniu klinicznym.
Ilość: 25 sztuk.
3. Zestaw pozwalający na identyfikację martwych komórek. Gotowy do użycia roztwór, kompatybilny z urządzeniem Tali Image Cytometer, z wiążącym DNA barwnikiem, stosowanym w celu określenia ilościowego martwych komórek.
Ilość: 1 sztuka.
4. Roztwór trypsyny z EDTA, trypsyna o stężeniu 0.5% (objętość 100 ml), niezawierający czerwieni fenolowej (no phenol red), sterylny, przechowywany w zamrożeniu, minimalny okres ważności 12 miesięcy liczone od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Ilość: 20 sztuk.
5. Gentamycyna (10 ml), wodny roztwór siarczanu gentamycyny o stężeniu 10 mg/ ml, sterylny, pakowany w buteleczkach o objętości 10 ml, zabezpieczonych folią. Przechowywany w warunkach temperatury pokojowej. Wykonawca gwarantuje okres przydatności do użytku nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Roztwór antybiotyku musi być wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 8 sztuk.
6. Amfoterycyna B (20 ml), wodny roztwór amfoterycyny B i dezoksycholanu sodu, sterylny, pakowany w buteleczkach o objętości 20 ml, zabezpieczonych folią. Przechowywany w warunkach zamrożenia w temperaturze -15°C do -25°C. Wykonawca gwarantuje okres przydatności do użytku nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Roztwór antybiotyku musi być wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 8 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4
Odczynniki laboratoryjne
1. Płyn do przechowywania tkanek (objętość 1000 ml), roztwór dedykowany do przechowywania tkanek i organów ludzkich, chroniący komórki przed apoptozą. Płyn powinien nadawać się zarówno do przewożenia, jak i przechowywania tkanek w temperaturze od 2°C do 8°C, testowany pod względem sterylności. Wyrób medyczny.
Ilość: 7 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5
Odczynniki laboratoryjne
1. Sterylne, jednorazowe podłoża do badania jałowości produktów. (Objętość minimalnie 30 ml) Sterylne, jednorazowe butelki hodowlane zawierające kompletne podłoże hodowlane oraz czynnik neutralizujący antybiotyki. Podłoże hodowlane musi umożliwiać wzrost mikroorganizmów tlenowych, beztlenowych i fakultatywnych. Butelki z podłożem wzrostowym muszą być kompatybilne z systemem do wykrywania drobnoustrojów BACT/ALERT®, metodą kolorymetryczną. Butelki hodowlane muszą umożliwiać sterylne wprowadzenie maksymalnie 10 ml próbki produktu badanego. Do każdej serii podłoży musi być dołączany lub udostępniony elektronicznie certyfikat badań kontroli jakości potwierdzający wykonanie badań: pH, sterylności, kontroli wydajności wzrostu drobnoustrojów zgodnie z Farmakopeą europejską i polską. Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze przy zachowaniu łącznej ilości sztuk. W takim przypadku w kolumnie j.m. należy dokonać zmiany, tj. należy wykreślić szt. i wpisać opakowanie oraz ilość sztuk w opakowaniu. W kolumnie ilość należy wskazać ilość oferowanych opakowań. W kolumnie cena jedn. netto należy wpisać cenę jedn. netto za opakowanie.
Ilość: 600 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6
Odczynniki laboratoryjne
1. Zestaw szczepów wzorcowych mikroorganizmów wykorzystywanych zgodnie z Farmakopeą (Wydanie XII Warszawa 2020 r.) do badania przydatności metody - badań jałowości sterylnego produktu leczniczego. Produkt występujący w formie liofilizowanej. Zestaw składający się z minimum sześciu szczepów drobnoustrojów rekomendowanych przez Farmakopeę (Aspergillus brasilienis, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium sporogenes). Każda próba musi zawierać 500-600 CFU danego drobnoustroju. Do każdej serii musi być dołączany lub udostępniony elektronicznie certyfikat badań kontroli jakości potwierdzający obecność występowania dokładnej ilości mikroorganizmów i ich żywotności. Szczepy wzorcowe muszą być zgodne z ujednoliconymi w ramach Unii Europejskiej standardami badań jakości (w tym jałowości) dla produktów leczniczych.
Ilość: 4 zestawy.
2. Szczep wzorcowy Propionibacterium acnes wykorzystywany zgodnie z Farmakopeą (Wydanie XII Warszawa 2020 r.) do badania przydatności metody - badań jałowości sterylnego produktu leczniczego. Produkt występujący w formie liofilizowanej. Każda próba musi zawierać 500-600 CFU danego drobnoustroju. Do każdej serii musi być dołączany lub udostępniony elektronicznie certyfikat badań kontroli jakości potwierdzający obecność występowania dokładnej ilości mikroorganizmów i ich żywotności. Szczepy wzorcowe muszą być zgodne z ujednoliconymi w ramach Unii Europejskiej standardami badań jakości (w tym jałowości) dla produktów leczniczych.
Ilość: 4 zestawy.
3. Szczep wzorcowy Streptococcus pyogenes wykorzystywany zgodnie z Farmakopeą (Wydanie XII Warszawa 2020 r.) do badania przydatności metody - badań jałowości sterylnego produktu leczniczego. Produkt występujący w formie liofilizowanej. Każda próba musi zawierać 25-35 CFU danego drobnoustroju, w opakowaniu powinno znajdować się przynajmniej 20 fiolek z drobnoustrojem. Do każdej serii musi być dołączany lub udostępniony elektronicznie certyfikat badań kontroli jakości potwierdzający obecność występowania dokładnej ilości mikroorganizmów i ich żywotności. Szczepy wzorcowe muszą być zgodne z ujednoliconymi w ramach Unii Europejskiej standardami badań jakości (w tym jałowości) dla produktów leczniczych.
Ilość: 4 zestawy.
4. Płyn re-hydratacyjny - sterylny płyn do zawieszenia, ponownego uwodnienia mikroorganizmów. Płyn do uwodnienia szczepów wzorcowych, do przechowywania w temperaturze pokojowej, umożliwiający przechowywanie uwodnionego drobnoustroju do 14 dni po zamrożeniu w -18°C. Opakowania po 20 szt. po 1,1 ml w fiolkach z nakrętką.
Ilość: 8 opakowań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7
Odczynniki laboratoryjne
1. Szczep wzorcowy Micrococcus sp. wykorzystywany zgodnie z Farmakopeą (Wydanie XII Warszawa 2020 r.) do badania przydatności metody - badań jałowości sterylnego produktu leczniczego. Produkt występujący w formie liofilizowanej. Do każdej serii musi być dołączany lub udostępniony elektronicznie certyfikat badań kontroli jakości potwierdzający obecność występowania dokładnej ilości mikroorganizmów i ich żywotności. Szczepy wzorcowe muszą być zgodne z ujednoliconymi w ramach Unii Europejskiej standardami badań jakości (w tym jałowości) dla produktów leczniczych.
Ilość: 4 zestawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8
Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. Pipety serologiczne o pojemności 1 ml, z nadrukowaną skalą, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowaniu bezpośrednim wykonanym wyłącznie z folii (folia-folia), w opakowaniach zbiorczych. Wytwarzane w kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 100 sztuk.
2. Pipety serologiczne o pojemności 5 ml, z nadrukowaną skalą, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowaniu bezpośrednim wykonanym wyłącznie z folii (folia-folia), w opakowaniach zbiorczych. Wytwarzane w kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 100 sztuk.
3. Pipety serologiczne o pojemności 10 ml, z nadrukowaną skalą, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowaniu bezpośrednim wykonanym wyłącznie z folii (folia-folia), w opakowaniach zbiorczych. Wytwarzane w kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 100 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9
Pipety i akcesoria laboratoryjne
Próbówki
1. Probówki wirówkowe, sterylne, nietoksyczne, niepyrogenne, z nadrukowaną skalą i miejscem na opis, zakręcane, pakowane w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 50 szt., probówki umieszczone w rakach, pojemność 15 ml. Wytwarzane w kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 200 sztuk.
2. Probówki wirówkowe, sterylne, nietoksyczne, niepyrogenne, z nadrukowaną skalą i miejscem na opis, zakręcane, pakowane w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 25 szt., probówki umieszczone w rakach, pojemność 50 ml. Wytwarzane w kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 1000 sztuk.
3. Butelka do hodowli komórek adherentnych o powierzchni 75 cm2, ze skośną szyjką, zakrętka z filtrem. Certyfikowane jako niepirogenne, sterylne w opakowaniach po maksymalnie 5 sztuk. Wytwarzane w kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 50 sztuk.
4. Butelka do hodowli komórek adherentnych o powierzchni 225 cm2, ze skośną szyjką, zakrętka z filtrem. Certyfikowane jako niepirogenne, sterylne w opakowaniach po maksymalnie 5 sztuk. Wytwarzane w kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 30 sztuk.
5. Szalki z powierzchnią, zapewniającą optymalne przyleganie i wzrost komórek, o powierzchni 21 - 22 cm2 z polistyrenu, sterylne pakowane w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 20 szt., nietoksyczne, niepyrogenne. Wytwarzane w kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 40 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192500-7 - Probówki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10
Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. Pipety transferowe, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wyłącznie foliowe (folia-folia), pojemność 3 - 3,5 ml.
Ilość: 1500 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11
Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. Zestaw pojemników wykonanych z polipropylenu, w skład zestawu wchodzą pojemnik o objętości 50 ml i 100 ml, pojemniki umieszczone jeden w drugim. Z nakrętką polipropylenową o wysokiej wytrzymałości z zabezpieczeniem uniemożliwiającym swobodne otwarcie. Każdy zestaw sterylny w indywidualnym opakowaniu ochronnym, z możliwością wykorzystania w transplantologii. Temperatura przechowywania do -80oC. Wyrób medyczny.
Ilość: 20 zestawów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 12
Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. Niezmywalny marker do opisywania probówek i próbek. Sterylny, pakowany pojedynczo.
Ilość: 20 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 13
Próbówki
1. Probówki z antykoagulantem ACD-A (anitcoagulant citrate dextrose solution A) do przygotowywania PRP (Platelet Rich Plasma), sterylne, szklane probówki zawierające antykoagulant, o objętości minimum 8 ml, z gumowym korkiem umożliwiające próżniowe pobranie krwi.
Ilość: 800 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192500-7 - Probówki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 14
Odczynniki laboratoryjne
1. Klej tkankowy – zestaw umożliwiający przygotowanie dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek. Pojemność 10 ml. Składnik pierwszy: koncentrat białek klejących, liofilizowany (fibrynogen ludzki 91mg /ml), do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny (3000 KIU/ ml). Składnik drugi: Trombina 500 j.m/ ml, liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40µmol/ml (w zestawie). Zestaw musi zawierać, sterylne: strzykawki, igły, dwustrzykawkowy uchwyt. Wyrób medyczny lub produkt leczniczy.
Ilość: 10 sztuk.
2. Sterylny aplikator umożliwiający podanie kleju tkankowego w formie spreju z umożliwieniem użycia dwutlenku węgla jak i bez dwutlenku węgla, o długości 20 cm, kompatybilny z klejem tkankowym z pozycji 1, opakowanie zawiera 5 sztuk. Wyrób medyczny lub produkt leczniczy.
Ilość: 1 opakowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 15
Odczynniki laboratoryjne
1. Krioprotektant: Dimetylosulfotlenek (DMSO) (objętość 6 x 50 ml) o czystości wyższej niż 99 %, który jest certyfikowany do stosowania z ludzkimi tkankami i komórkami przeznaczonymi do przeszczepów. Produkt musi być sterylny, apirogenny i wolny od mykoplazmy. W opakowaniu musi znajdować się 6 fiolek o objętości 50 ml. Łączna ilość sztuk: 12 fiolek. Wytwarzany zgodnie z ujednoliconymi w ramach Unii Europejskiej standardami jakości dla produktów leczniczych. Pakowany w sterylne opakowanie, wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami.
Ilość: 2 opakowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 16
Materiały medyczne
1. Cienka folia ze specjalnie preparowanej, czystej parafiny umieszczonej na rolce cienkiej bibuły woskowanej, bezbarwna, bezwonna i termoplastyczna, po zmięknięciu można ją łatwo rozciągać, tworząc nieprzepuszczalną dla gazów i cieczy błonę, o szerokości 10 cm +/- 1 cm, 75 m na rolce.
Ilość: 4 sztuki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 17
Materiały medyczne
1. Zestaw do przygotowania, przechowywania i aplikacji autologicznych kropli do oczu. Zestaw pozwala na przygotowanie minimum 10 dawek po minimum 1 ml kropli do oczu w osobnych aplikatorach. System musi zawierać zestaw do przechowywania kropli w osobnych aplikatorach (minimum 10 dawek po minimum 1 ml), sterylne szklane próbówki do próżniowego pobrania krwi z antykoagulantem ACD-A, o objętości minimum 8 ml, w ilości pozwalającej na uzyskanie minimum 10 dawek po minimum 1 ml kropli do oczu, strzykawki typu Luer-Lok - pozwalające na umieszczenie osocza w aplikatorach do przechowywania, igły do próżniowego pobrania krwi. Wyrób medyczny.
Ilość: 5 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 18
Odczynniki laboratoryjne
1. 95-100 % roztwór alkoholu etylowego w butelce plastikowej 1 l. Ilość: 1 sztuka.
2. 99 -100 % roztwór izopropanolu w butelce plastikowej 1 l. Ilość: 1 sztuka.
3. Woda wolna od nukleaz w butelce plastikowej 1 l. Ilość: 1 sztuka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 19
Odczynniki laboratoryjne
1. Zestaw testów kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego.
Testy w formie kartridży. Każdy kartridż powinien składać się z: - Komory przetwarzania – przechowującej próbki, odczynniki, przetworzone próbki oraz odpady. Jedna z komór ma być komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża. Układ zaworów – pozwalający na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża. Probówka reakcyjna – amplifikacja i detekcja powstałego produktu.
Kartridże do testów przechowywane w temperaturze od 2 do 28⁰C. Każdy kartridż powinien zawierać kontrolę wewnętrzną. Każdy kartridż powinien być znakowany kodem 2D, umożliwiającym automatyczne odczytywanie przez analizator: rodzaju testów, numeru lot testów oraz daty przydatności. - pozwalające na molekularne wykrywanie Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji oporności na rifampicinę w czasie mniej niż dwie godziny. Wyrób medyczny.
Zestaw powinien zawierać co najmniej 10 sztuk testów.
Ilość: 5 zestawów.
2. Zestaw testów kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego.
Testy w formie kartridży. Każdy kartridż powinien składać się z: - Komory przetwarzania – przechowującej próbki, odczynniki, przetworzone próbki oraz odpady. Jedna z komór ma być komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża. Układ zaworów – pozwalający na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża. Probówka reakcyjna – amplifikacja i detekcja powstałego produktu.
Kartridże do testów przechowywane w temperaturze od 2 do 28⁰C. Każdy kartridż powinien zawierać kontrolę wewnętrzną. Każdy kartridż powinien być znakowany kodem 2D, umożliwiającym automatyczne odczytywanie przez analizator: rodzaju testów, numeru lot testów oraz daty przydatności. W skład zestawu wchodzą testy:
- pozwalające na molekularne wykrywanie i różnicowanie różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48) w czasie poniżej 50 minut. Wyrób medyczny.
Zestaw powinien zawierać co najmniej 10 sztuk testów.
Ilość: 30 zestawów.
3. Zestaw testów kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego.
Testy w formie kartridży. Każdy kartridż powinien składać się z: - Komory przetwarzania – przechowującej próbki, odczynniki, przetworzone próbki oraz odpady. Jedna z komór ma być komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża. Układ zaworów – pozwalający na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża. Probówka reakcyjna – amplifikacja i detekcja powstałego produktu. Kartridże do testów przechowywane w temperaturze od 2 do 28⁰C .
Każdy kartridż powinien zawierać kontrolę wewnętrzną. Każdy kartridż powinien być znakowany kodem 2D, umożliwiającym automatyczne odczytywanie przez analizator: rodzaju testów, numeru lot testów oraz daty przydatności. - pozwalające na molekularne wykrywanie infekcji Clostridium difficile z niezależnym oznaczeniem toksyny binarnej i różnicowanie patogennego szczepu 027 w czasie poniżej 90 minut. Wyrób medyczny.
Zestaw powinien zawierać co najmniej 10 sztuk testów.
Ilość: 10 zestawów.
4. Zestaw wymazówek kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego Wymazówki do pobierania materiału badanego. Wyrób medyczny. Zestaw powinien zawierać co najmniej 50 sztuk.
Ilość: 8 zestawów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 20
Materiały medyczne
1. Przezroczysta folia na rolce o wymiarach 5 cm x 10 m. Wodoodporna bariera zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, takimi jak płyny (np. woda), bakterie, wirusy, krew i płyny ustrojowe. Przeźroczysta folia stanowiąca barierę przeciwko wirusom o średnicy 27 nm lub większym. Z możliwością przycinania i dopasowywania do wymaganej długości i kształtu. Przezroczysta podczas badań diagnostycznych (np. badań USG). Wyrób medyczny.
Ilość: 2 sztuki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 21
Próbówki
1. Probówka szklana 10 x 75 mm okrągłodenna, kompatybilna z urządzeniem MACSQuant będącym w posiadaniu Zamawiającego.
Ilość: 250 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192500-7 - Probówki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 22
Materiały medyczne
1. Pojemnik na próbki do badań histopatologicznych wypełniony 10 % zbuforowaną formaliną, szczelnie zamykany zakręcaną nakrętką. Pojemnik oznaczony znakami sygnalizującymi zawartość substancji niebezpiecznej dla zdrowia. Pojemność pojemnika 50 - 75 ml. Minimalna ilość formaliny 30 ml. Wyrób medyczny.
Ilość: 1400 sztuk.
2. Pojemnik do badań histopatologicznych wypełniony 10 % zbuforowaną formaliną, szczelnie zamykany zakręcaną nakrętką. Pojemnik oznaczony znakami sygnalizującymi zawartość substancji niebezpiecznej dla zdrowia. Pojemność pojemnika 100 - 150 ml. Minimalna ilość formaliny 50 ml. Wyrób medyczny.
Ilość: 80 sztuk.
3. Pojemnik do badań histopatologicznych wypełniony 10 % formaliną, szczelnie zamykany zakręcaną nakrętką. Pojemnik oznaczony znakami sygnalizującymi zawartość substancji niebezpiecznej dla zdrowia. Pojemność pojemnika 200 - 250 ml. Minimalna ilość formaliny 100 ml. Wyrób medyczny.
Ilość: 60 sztuk.
4. Pojemnik z tworzywa sztucznego 35 ml (+/- 5 ml), zakręcany, sterylny, pojedynczo pakowany. Wyrób medyczny.
Ilość: 200 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 23
Materiały medyczne
1. Pojemniki na próbki histopatologiczne z 10 % formaliną uwalnianą do próbki wewnątrz zamkniętego pojemnika bez konieczności kontaktu jej z personelem zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej (np.: uwolnienie formaliny z zakrętki po jej naciśnięciu), ilość 10 % formaliny na każdy pojemnik - 20 ml. Wyrób medyczny.
Ilość: 1440 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 24
Odczynniki laboratoryjne
1. Metyloetyloketon (methyl ethyl ketone R) w szklanym lub plastikowym opakowaniu o pojemności 1 l. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania przy zachowaniu łącznej ilości, przy czym wymaga wyceny za litr.
Ilość: 1 litr.
2. Roztwór octanu sodu (sodium acetate R) o stężeniu 136 g/ l w szklanym lub plastikowym opakowaniu o pojemności 1 l. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania przy zachowaniu łącznej ilości, przy czym wymaga wyceny za litr.
Ilość: 1 litr.
3. Roztwór chlorku sodu (sodium chloride R) o stężeniu 9 g/ l w szklanym lub plastikowym opakowaniu o pojemności 1 l.
Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania przy zachowaniu łącznej ilości, przy czym wymaga wyceny za litr.
Ilość: 1 litr.
4. Aceton w szklanym lub plastikowym opakowaniu o pojemności 1 l. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania przy zachowaniu łącznej ilości, przy czym wymaga wyceny za litr.
Ilość: 1 litr.
5. Etanol o stężeniu >95 % w szklanym lub plastikowym opakowaniu o pojemności 1 l. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania przy zachowaniu łącznej ilości, przy czym wymaga wyceny za litr.
Ilość: 1 litr.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 25
Odczynniki laboratoryjne
1. Bibuła chromatograficzna typu Whatman 1 do oceny czystości radiochemicznej eluatu z generatora radionuklidu Mo-99/Tc-99m, wymiary 1,5 - 2,5 cm x 10,0 - 15,0 cm. Ilość sztuk w opakowaniu: 100.
Ilość: 1 opakowanie.
2. Papierki wskaźnikowe pH dla zakresu min. 5,0 - 8,0 z podziałką co 0,5. Ilość sztuk w opakowaniu: 100.
Ilość: 1 opakowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 26
Odczynniki laboratoryjne
1. Zestaw do kontroli przebicia aluminium do generatora radionuklidu Mo-99/Tc-99m. W skład zestawu wchodzi min.:
- rozpuszczalnik o stężeniu 5 µg/ ml (roztwór wzorcowy aluminium np. chromazurol S) - 5 ml,
- paski wskaźnikowe do kontroli przebicia aluminium - 50 szt.
Ilość: 1 zestaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x
100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
h) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w
Rozdziale 20 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4), składa
każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w Załącznikach nr 3 i 3a do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Szczegóły w Rozdziale 18 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale 13 SWZ.
2. Opis sposobu przygotowania oferty zawarto w Rozdziale 17 SWZ.
3. Sposób składania ofert opisano w Rozdziale 18 SWZ pkt 18.1.
4. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zawarto w Rozdziale 29 SWZ.
5. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) opisano w Rozdziale 20 SWZ.
6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
7. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie
będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie
zrealizowane.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a
Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie
wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.