eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Dolny › Usługa ochrony obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringuOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-120

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 81 881 02 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mnkd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnkd.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28bab3ef-c42d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00092031/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mnkd.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mnkd.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://mnkd.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://mnkd.ezamawiajacy.pl.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://mnkd.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
7. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://mnkd.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny)
RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz
zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym email – sekretariat@mnkd.pl
3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem email –ochrona@mnkd.pl Pan Witold Mielczarski tel.: 509 711 267
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej postępowania;
5. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
Zamawiającego;
b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: VII.2511.1.2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 896000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa ochrony obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu, zgodnie z Planem Ochrony, uzgodnionym w dniu 23 grudnia 2021 roku z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie - dotyczy obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.) oraz Planem Ochrony zatwierdzonym przez Dyrektora Muzeum (dla pozostałych obiektów w zakresie realizacji ochrony kwalifikowanej);
2) przedmiotowa ochrona sprawowana będzie poprzez:
a) ochronę fizyczną - w obiektach na posterunkach stałych, patrolu i na posterunkach doraźnych,
b) monitoring - jako stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz realizację zadań przypisanych grupie interwencyjnej;
3) ochrona fizyczna, w wymiarze podstawowym, sprawowana będzie w lokalizacji obiektów w Kazimierzu Dolnym, w wymiarze 1 posterunek stały (Lokalne Centrum Nadzoru) i 1 patrol oraz w Janowcu nad Wisłą, w wymiarze 1 posterunek stały i 1 patrol;
4) ilość godzin ochrony fizycznej, określona na podstawie Planu Ochrony (obiektów podlegających obowiązkowej ochronie), dla całego czasu realizacji umowy jest szacowana na 24.000 rbg.;
5) monitoring realizowany będzie przez uzbrojone stanowisko interwencyjne (USI) i grupy interwencyjne, zapewniając reakcję na sygnały przesyłane z elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych z obiektów zlokalizowanych w Kazimierzu Dolnym (6 obiektów) i w Janowcu (2 obiekty),
6) Plany Ochrony Muzeum Nadwiślańskiego dostępne do zapoznania się w siedzibie Muzeum (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00).
7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował grupą interwencyjną. Czas dojazdu grupy interwencyjnej na obiekt zlokalizowany w Kazimierzu Dolnym do 10 minut od przyjęcia zgłoszenia. Osoby wchodzące w skład grupy interwencyjnej tj. wykonujący bezpośrednio czynności związane z podejmowaniem interwencji realizowaniem zadań grupy interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, o dysponowaniu na czas umowy grupy interwencyjnej oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia spełniającymi wymagania określone w SWZ.
8) Szczegółowy opis o zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa niniejszy SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto oferty (parametr C) - waga 60 punktów
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (parametr D) -waga 40 punktów
A Kryterium Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia – parametr C
Punkty w kryterium cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia zostaną przyznane w sposób następujący:
C najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia dla /cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej dla danej części zamówienia x 60
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
B Kryterium doświadczenie i kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia – parametr D - zostaną przyznane wg poniższego zestawienia:
a) 40 pkt otrzyma Wykonawca, który do realizacji zamówienia skieruje osoby, które w okresie ostatnich trzech lat wykonały lub wykonują jedną lub więcej usług przez minimum 24 miesiące polegającą na całodobowej ochronie w formie monitoringu elektronicznego budynków (obiektów) będących własnością, w administracji lub w zarządzie Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo państwowych lub samorządowych osób prawnych, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto, przy czym okres świadczenia usług na rzecz poszczególnych podmiotów wykazywanych przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 12 miesięcy;
b) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który do realizacji zamówienia skieruje osoby, które w okresie ostatnich trzech lat wykonały lub wykonują 1 usługę przez minimum 12 miesięcy polegającą na całodobowej ochronie w formie monitoringu elektronicznego budynków (obiektów) będących własnością, w administracji lub w zarządzie Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo państwowych lub samorządowych osób prawnych, o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto;
c) 5 pkt otrzyma Wykonawca, który do realizacji zamówienia skieruje osoby, które w okresie ostatnich trzech lat wykonały lub wykonują 1 usługę przez minimum 6 miesięcy polegającą na całodobowej ochronie w formie monitoringu elektronicznego budynków (obiektów) będących własnością, w administracji lub w zarządzie Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo państwowych lub samorządowych osób prawnych, o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

1.1 UWAGA! Wykonawca musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie posiadania aktualnej koncesji. Jeżeli Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może, wspólnie z innym podmiotem ubiegać się o zamówienie np. w formie konsorcjum. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp wymagane jest aby Wykonawca posiadający koncesję realizował dostawę, do wykonywania której jest ona wymagana.
1.2. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy złoży odpowiednią koncesję, o której mowa w Rozdziale XV ust. 3 pkt c) SWZ.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wykonał lub wykonuje 1 usługę przez minimum 6 miesięcy polegającą na całodobowej ochronie w formie monitoringu elektronicznego budynków (obiektów) będących własnością, w administracji lub w zarządzie Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo państwowych lub samorządowych osób prawnych, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto.
2.2. W przypadku usług będących jeszcze w trakcie realizacji, Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie wartości usług wykonanych do dnia składania ofert.
2.3. Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług (wg Załącznika nr 6 do SWZ) dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2.4. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, a w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (w rozumieniu zapisów XIV pkt 3.1 – 3.7. SWZ ) – również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby oświadczenie stwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, a także brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ;
2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3 Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, a w razie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust 1 Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
• nie figuruje w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 134, str. 1) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 78, str. 6) - wg załącznika 8 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy, , a w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (w rozumieniu zapisów XIV pkt 3.1 – 3.7. SWZ ) – również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej, w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, a w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (w rozumieniu zapisów XIV pkt 3.1 – 3.7. SWZ ) – również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby oświadczenie stwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, a także brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ;
2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3 Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, a w razie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
b) Oświadczenie wykonawcy, , a w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (w rozumieniu zapisów XIV pkt 3.1 – 3.7. SWZ ) – również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej, w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) Koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;
e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył – wg Załącznika nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - załącznik do umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
-Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
-oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest zmiana postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w § 6 ust. 5 Umowy.
3. Strony przewidują̨ następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę̨ stawki podatku VAT;
2) zmiana terminów realizacji usługi i czasu pracy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy - w zakresie okresu czasowego w jakim realizacja usługi nie była możliwa,
3) zmiana terminów realizacji zamówienia w związku z zaistnieniem po zawarciu Umowy siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem należytej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mnkd.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.