eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawa koncentratów do hemodializ oraz płynu substytucyjnego do hemofiltracjiOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa koncentratów do hemodializ oraz płynu substytucyjnego do hemofiltracji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Medyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: apteka.przetargi@wszplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wszplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa koncentratów do hemodializ oraz płynu substytucyjnego do hemofiltracji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b033294-c49b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013558/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Dostawa koncentratów do hemodializ, płyn substytucyjny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b033294-c49b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej opisane są w pkt XVI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AS.2910.1.(3./ZP/23)2023.BCH/DG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zasadowy koncentrat wodorowęglanowy do hemodializ; Kwaśny koncentrat wodorowęglanowy do hemodializy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692800-5 - Roztwory do dializy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692800-5 - Roztwory do dializy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roztwór do hemofiltracji/hemodializy stosowany jako płyn substytucyjny i dializacyjny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692800-5 - Roztwory do dializy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunku:
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów/w ;

Określenie warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do obrotu (sprzedaży) produktami leczniczymi będącymi przedmiotem zamówienia i określonymi w części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę, tj. uzyskał zezwolenie (dawniej koncesję) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne – dotyczy oferty na przedmiot zamówienia którego sprzedaż wymaga posiadania zezwolenia.
3. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wymagane w SWZ w systemie „spełnia/nie spełnia”.

4. Sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
a) Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie prawnym musi spełniać każdy wykonawca składający ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

4.1. Oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze ( roztwory do dializ)/ Wyroby medyczne , są dopuszczone do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej tj: posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej deklaracje/certyfikaty/świadectwa lub atesty dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia (wg załącznika nr 5 do SWZ).

5. Formularz przedmiotowo – cenowy pakietu na który jest składana oferta ( wg. załącznika nr 1do SWZ) – forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt.3 SWZ.
6. Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -jeśli dotyczy- zgodnie z postanowieniami pkt X lit E pkt 1 ppkt 1.1. SWZ.

7. karty charakterystyki dla zaoferowanych produktów.

8. na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.:
• certyfikat zgodności - dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (jeśli zgodnie z przepisami prawa o których mowa wyżej certyfikacja dotyczy wyrobu) -Jeśli dotyczy
• deklarację zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi- Jeśli dotyczy

8.1. materiały promocyjne opisujące przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do SWZ, będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami, cechami określonymi dla przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego -Jeśli dotyczy
W odniesieniu do wyrobów będących wyrobami medycznymi Zamawiający zaakceptuje dokument, który jest materiałem promocyjnym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych tj. dokument zgłoszony do rejestru wyrobów medycznych, o którym mowa w ustawie lub dokument pochodzący bezpośrednio od wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela w rozumieniu ww. ustawy.
W przypadku, gdy poszczególne wymaganie lub cecha określona przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia w załączniku 1 do SWZ nie jest opisane w materiałach promocyjnych lub nie opracowano dla przedmiotu zamówienia materiałów promocyjnych należy przedłożyć wg wyboru Wykonawcy: instrukcję obsługi, jej wyciąg, zdjęcie potwierdzające powyższe, oświadczenie wytwórcy (producenta) lub jego autoryzowanego przedstawiciela (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych), lub inny równoważny przedmiotowy środek dowodowy z którego będzie wynikała zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami, cechami i kryteriami przedmiotu zamówienia określonymi przez Zamawiającego -Jeśli dotyczy

W przypadku braku potwierdzenia wymagań, cech w dokumentach, o których mowa w niniejszym punkcie (brak informacji w dokumentach lub niezgodne informacje), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w trybie odpowiednio art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c lub pkt. 5 ustawy Pzp.,z zastrzeżeniem zastosowania art. 107 ust.2 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy zawarte są w treści §12 załącznika nr 7 do SWZ (projekt umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.