eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa cateringowa uczestników projektu SPINAKER "Szkoły Letnie geomatyki i inżynierii lotnictwa na Politechnice Warszawskiej" dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PWOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa cateringowa uczestników projektu SPINAKER „Szkoły Letnie geomatyki i inżynierii lotnictwa na Politechnice Warszawskiej” dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ZAMPUB.MEIL@PW.EDU.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringowa uczestników projektu SPINAKER „Szkoły Letnie geomatyki i inżynierii lotnictwa na Politechnice Warszawskiej” dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d20a0124-c497-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139966

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pt. „Spinaker - intensywne międzynarodowe programy kształcenia " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III - Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.3 pt.„Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodne z punktem 9 SWZ Zamawiający
podał szczegółową instrukcję składania ofert w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZGODNIE Z PUNKTEM 24 SWZ - Klauzula informacyjna z
art. 13 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): NIE DOTYCZY

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MELBDZ.261.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa uczestników projektu SPINAKER „Szkoły Letnie geomatyki i inżynierii lotnictwa na Politechnice Warszawskiej” dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej - ZGODNIE Z OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena całkowita wartość brutto (w zł.) kompletnej usługi cateringowej dla 1 osoby – 60 pkt.
2. Ocena wykonanych realizacji dokonana na podstawie nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 zdjęć(Rd) – 20 pkt.
3. Aspekt społeczny (As) – 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena wykonanych realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZGODNIE Z PKT 7 SWZ
7. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki:
7.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
7.1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym obejmującą przedmiot Umowy na kwotę nie niższą niż 1.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) obejmującą co najmniej odpowiedzialność z tytułu szkody spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych oraz zatruć pokarmowych na kwotę nie niższą niż 500 złotych oraz odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej na mieniu na kwotę nie niższą niż 500 złotych - ważną na dzień zawarcia umowy oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez cały czas trwania umowy
7.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 2 zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem zamówienia niniejszego przetargu-jako zadania porównywalne będzie:
2 zamówienia polegające na wykonaniu usług cateringowych o łącznej wartości powyżej 2.000,00 zł,(łącznie z podatkiem VAT), każde z nich o wartości co najmniej 1.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT),

7.1.5 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia wymagań.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. Ocena dokonana będzie metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZGODNIE Z PKT 8 SWZ
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a oraz załącznik 1b) stanowiący element rozdziału II SWZ), w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1c) stanowiący element rozdziału II SWZ).
8.1.3 Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów,na rzecz których usługi te zostały wykonane. Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w
dokumentach potwierdzających spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będą przeliczone według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych usług; Wykaz usług należy sporządzić
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 („Doświadczenie zawodowe”).
8.2. Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie
krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków
oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:
8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:
1) dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy
czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji
w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 13 - na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, z której możliwe jest pobranie
odpowiedniego dokumentu rejestrowego.
8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika 1d.
8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1.1) oraz
innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów został szczegółowo opisany w punkcie 8 SWZ.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a oraz załącznik 1b) stanowiący element rozdziału II SWZ), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1c) stanowiący element rozdziału II SWZ).
8.1.3 Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będą przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych usług; Wykaz usług należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 („Doświadczenie zawodowe”).
8.2. Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:
8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:
1) dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 13 - na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, z której możliwe jest pobranie odpowiedniego dokumentu rejestrowego.
8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika 1d.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 22.1 SWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
niezwłocznie po ogłoszeniu tej decyzji, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu:
1) jeżeli za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która wskazuje podmiot wiodący i uprawnia go do
wystawiania i składania faktur stanowiących rozliczenie z Zamawiającym wykonane przez każdy z tych podmiotów

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

szczegółowo opisano w Rozdziale V SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.