eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkonskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e36763f-c3f1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040922/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie - w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

1.1.5 Termomodernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie - w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

1.1.11 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e36763f-c3f1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4e36763f-c3f1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznychbędących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania)musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji orazwymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia o jakim mowa w pkt 6.22 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację
Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@umkonskie.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiamiokreślonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: -administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w trybie
podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy pzp,-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74ustawy Pzp”; -Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp; -w odniesieniu
doPani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;-posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; - prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących na ruszaprzepisy RODO;-nie przysługuje
Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20RODO;- na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Jednocześnie Zamawiający
przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośredniopozyskaod Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno zwyłączeń, o których mowa w art. 14 ust
5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP- 271.1.13.2023.EP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach, zlokalizowanego na działce nr ewid. 559, obręb 0044 Sworzyce, gm. Końskie. W ramach realizacji zadania należy wykonać termomodernizację budynku świetlicy/OSP, w zakres której wchodzą:
- demontaż istniejącego ocieplenia budynku oraz ocieplenie przegród zewnętrznych metodą lekką mokrą (parter: styropian gr. 15 cm, λ= 0,036 W/mK, wyprawa tynkarska; ściany fundamentowe: styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm, λ=0,036 W/mK; pas szerokości 2,0 m z wełny mineralnej gr. 15 cm, λ=0,036 W/mK (między pomieszczeniem garażowym a świetlicą), wyprawa tynkarska; (ocieplenie dotyczy części istniejącej budynku bez części rozbudowywanej);
- ocieplenie stropu zewnętrznego (maty z wełny mineralnej 15 + 10 cm, λ=0,035 W/mK oraz dodatkowo nad pomieszczeniem garażu płyty ogniochronne niepalne silikatowo – cementowe EI60 gr. 20 mm; częściowo podłoga z płyt OSB gr. 22 mm);
- wykonanie opaski wokół budynku, szer. 50 cm: od strony wschodniej, zachodniej oraz w części nierozbudowywanej od strony południowej, od strony północnej po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy odtworzyć istniejące utwardzenie;
- wymiana stolarki okiennej U=0,9 W/m²K, drzwi zewnętrznych oraz bramy U=1,3 W/m²K: wymiana okna O1 (116x162cm) - 1 szt., O2 EI30 (56x162cm) - 1szt., drzwi D1, brama B1; zamurowanie okna O1 (116x162cm) – 1 szt. elewacja północna – patrz Projekt budowlano-wykonawczy dot. termomodernizacji oraz Projekt techniczny dot. rozbudowy budynku (z uwagi na rozbudowę budynku pozostałe okna nie podlegają wymianie);
- modernizacja systemu ogrzewania: montaż pompy ciepła 3-8 kW wraz z kotłem elektrycznym 4/6/8 kW; w dokumentacji dot. termomodernizacji budynku przewidziano system ogrzewania ściennego, dla lepszej sprawności systemu centralnego ogrzewania w budynku istniejącym należy wykonać ogrzewanie podłogowe zgodnie z Projektem technicznym dot. rozbudowy budynku (rys.1, str.40), natomiast w pomieszczeniu garażu instalację grzejnikową; montaż licznika energii;
- montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) 5,4 kW (12 paneli, 450 Wp każdy), która pokryje zapotrzebowanie na energię niezbędną do podgrzania c.w.u. (podgrzewacze wody), zasilania pompy ciepła, systemu oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń elektrycznych w budynku;
- wykonanie instalacji odgromowej;
- wykonanie okładzin GK ścian Sali zebrań wraz z pracami wykończeniowymi i malowaniem, w pomieszczeniu garażowym należy dokonać wymiany tynków wraz z malowaniem; uwaga! w budynku termomodernizowanym część robót zostanie wykonane przez Wykonawcę rozbudowy budynku m.in. wydzielenie pomieszczeń nr od 1 do 6 (rys. A-2 str.16, Projekt techniczny dot. rozbudowy) z montażem drzwi wewnętrznych, montażem armatury, wykonaniem wentylacji itp.);
- wszystkie roboty nieujęte w przedmiocie zamówienia, a opisane w audycie energetycznym budynku oraz projekcie budowlano – wykonawczym wraz z projektami branżowymi i przedmiarami (stanowiącymi jedynie materiał pomocniczy!);
UWAGA! Część robót objętych przedmiotem zamówienia stanowi zakres określony
w dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku.
W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisie parametrów technicznych w dokumentacji i przedmiocie zamówienia zawsze należy uwzględnić parametry wyższe!
Załączone przedmiary są materiałami pomocniczymi służącymi do oszacowania wielkości zamówienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu robót opisanych w przedmiocie zamówienia oraz załączonych dokumentacjach dot. wykonania termomodernizacji.
UWAGA! Celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca realizujący powyższe roboty musi podjąć ścisłą współpracę z Wykonawcą realizującym rozbudowę budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– „Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku ZPO w Pomykowie, zlokalizowanego na działce nr ewid. 215, obręb 0032 Pomyków, gm. Końskie. W ramach realizacji zadania należy wykonać termomodernizację budynku szkoły, w zakres której wchodzą:
- ocieplenie przegród zewnętrznych metodą lekką mokrą (parter: styropian grafitowy gr. 20 cm, λ= 0,033 W/mK, wyprawa tynkarska; ściany na gruncie oraz ściany piwnic: styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK, wyprawa tynkarska);
- ocieplenie dachu budynku (papa termozgrzewalna; płyty warstwowe z okładziną z papy EPS 200-036, gr.25 cm, λ=0,036 W/mK)
- wykonanie opaski wokół budynku, szer. 50 cm;
- wymiana stolarki okiennej U=0,9 W/m²K, drzwi zewnętrznych U=1,3 W/m²K;
- modernizacja systemu ogrzewania (istniejący kocioł gazowy): montaż zaworów podpionowych, przy grzejnikach: zaworów termostatycznych z głowicami i zaworów powrotnych, regulacja instalacji centralnego ogrzewania, montaż licznika ciepła;
- modernizacja oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych, wyłączników, przewodów oświetleniowych; dobudowa oświetlenia awaryjnego; modernizacja wyposażenia części tablic zabezpieczeń; wykonanie nowej tablicy zabezpieczeń;
- montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) 10,08 kW (28 paneli, 360 Wp każdy), która pokryje zapotrzebowanie na energię niezbędną dla systemu oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń elektrycznych w budynku;
- wykonanie instalacji odgromowej;
- wszystkie roboty nieujęte w przedmiocie zamówienia, a opisane w audycie energetycznym budynku oraz projekcie budowlano – wykonawczym wraz z projektami branżowymi i przedmiarami (stanowiącymi jedynie materiał pomocniczy!).
Uwaga! Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie edukacyjnym. Etapy robót mogące wpłynąć na organizację pracy placówki oświatowej powinny być skonsultowane i uzgodnione z Zamawiającym oraz Dyrektorem ZPO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – „Termomodernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynku filii biblioteki w Dziebałtowie, zlokalizowanego na działce nr ewid. 419, obręb 0025 Nowy Dziebałtów, gm. Końskie. W ramach realizacji zadania należy wykonać termomodernizację budynku biblioteki, w zakres której wchodzą:
- ocieplenie przegród zewnętrznych (parter: płyty z wełny mineralnej pokryte jednostronnie welonem szklanym gr. 15 cm, λ= 0,035 W/mK; wyprawa tynkarska; ściany poniżej gruntu: styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm, λ=0,036 W/mK, wyprawa tynkarska);
- ocieplenie podłogi na gruncie: demontaż istniejącej podłogi, ocieplenie przegrody z wykonaniem nowych warstw: wykładzina winylowa, wylewka cementowa gr. 6,0 cm zbrojona siatką ze stali ocynkowanej, (rury grzejne), płyta izolacyjna z folią aluminiową gr. 3,0 cm, styropian EPS 200-036 podłoga gr. 12 cm, 2 x folia PCV, chudy beton gr. 10 cm, ubity piasek;
- wykonanie opaski wokół budynku, szer. 50 cm;
- wymiana stolarki okiennej U=0,9 W/m²K, drzwi zewnętrznych U=1,3 W/m²K ;
- modernizacja systemu ogrzewania: montaż pompy ciepła 2-6 kW wraz z kotłem elektrycznym 4 kW, systemu ogrzewania podłogowego oraz licznika energii;
- montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) 4,32 kW (12 paneli, 360 Wp każdy), która pokryje zapotrzebowanie na energię niezbędną do podgrzania c.w.u. (podgrzewacze wody), zasilania pompy ciepła, systemu oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń elektrycznych w budynku;
- wykonanie instalacji odgromowej;
- wykonanie okładzin GK ścian na rusztach wraz z modernizacją istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej (poza pomieszczeniem głównym biblioteki);
- wszystkie roboty nieujęte w przedmiocie zamówienia, a opisane w audycie energetycznym budynku oraz projekcie budowlano – wykonawczym wraz z projektami branżowymi i przedmiarami (stanowiącymi jedynie materiał pomocniczy!).
Uwaga! Zamawiający informuje, że ocieplenie stropu zewnętrznego oraz remont dachu zostały zrealizowane w innym zadaniu i nie należy uwzględniać ich w przedmiotowym zadaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis spełniania warunku zad. (1-3)
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:
a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu termomodernizacji budynku o kubaturze min. 180,00 m3 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej i montażem pomp ciepła. Wartość co najmniej 100 000,00 złotych (brutto).
W przypadku składania ofert na jedno lub więcej zadań należy wykazać się spełnieniem warunku o jakim mowa powyżej.
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną:

1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646), które pozwalać będą na pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową.
Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego.

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646)
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji na poszczególnych zadaniach

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ,
2) wykaz osób skierowanych prze wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy- wzór załącznik nr 1 do SWZ
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę - Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - załącznik nr 4 do SWZ.
6) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
7) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w/w zostało określone w dziale II SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.