eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Remont systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej LegionowoOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227663491

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.legionowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cc7dc17-c3f7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie, przez co należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Adres, numer telefonu, adres internetowy oraz adres skrzynki e-mail są wskazane § 1 SWZ.
4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo
5. Przesłanie przez Wykonawcę pytań o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji w inny sposób niż wskazany, może skutkować nie dotarciem oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji do komisji przetargowej w wyznaczonym terminie. Korespondencja taka, nie będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową podczas czynności badania i oceny ofert.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo
8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
[...]
12. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo to
1) dowolna przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
2) łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kb/s,
3) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor o taktowaniu min. 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
4) Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
13. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
14. Szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne wysyłania i odbioru dokumentów przy użyciu strony https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo znajdują się w Regulaminie oraz instrukcjach dostępnych na portalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rz.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Legionowo. Zakres obejmuje wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED, wymianę szaf oświetleniowych na szafy z możliwością zdalnego monitoringu pracy systemu oświetlenia. Szafy z zastosowaniem kompensacji mocy biernej. Wymianę wskazanych wysięgników. Wymianę przewodów zasilających oprawy z ich zabezpieczeniami. Zastosowanie redukcji mocy w oprawach we wskazanych godzinach.
1) Zakres zadania:
a) zamiana oświetlenia starego nieefektywnego sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie ledowe - 3560 szt.
b) wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody zasilające oprawy, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki – 3560 kpl.
c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów.
d) montaż opraw z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy – 3560 szt.
e) wymiana szaf sterowania oświetleniem – 96 szt.
f) montaż kompensatorów mocy biernej – 96 szt.
g) dokonanie wszelkich uzgodnień z właścicielem sieci NN i SN – PGE Dystrybucja S.A. oraz U.M. Legionowo.
h) wdrożenie monitoringu pracy systemu.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1) Wymagania ogólne Zamawiającego:
Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac:
a) Przewiduje się maksymalne wykorzystanie istniejących słupów, wysięgników i sieci oświetleniowej, co jest zgodne z postulatem, o możliwie oszczędne skalkulowanie potrzeb inwestycyjnych. Zaleca się wymianę wskazanych opraw, przewodów zasilających od zabezpieczenia do oprawy na przewody w podwójnej izolacji, wymianę 100% zabezpieczeń dla sieci napowietrznej.
b) Wymiana punktów sterowania oświetleniem ulicznym.
c) Montaż kompensatorów mocy biernej.
d) Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi.
e) wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń.
f) zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu
g) przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie miasta Legionowo
h) przestrzeganie warunków prowadzenia robót energetycznych w rejonie PGE Dystrybucja S.A. rejon Legionowo.
2) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych określa załącznik nr 11 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy
Drogi: klasy oświetleniowe oświetlanych dróg dobrane zostały zgodnie z zasadami „Warunków technicznych” określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót zaleca się kierowanie dodatkowo:
a) wynikami szczegółowych wizji terenowych,
b) wynikami badań i pomiarów własnych,
c) wynikami opracowań własnych
d) treścią opracowań stanowiących załączniki do SWZ,
3) Strefy ochronne:
Teren inwestycyjny nie zawiera stref ochronnych.
4) Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający posiada niżej wymieniona dokumentację:
a) Program Funkcjonalno Użytkowy
b) Zestawienie montażowe
c) Przedmiar robót
d) Obliczenia fotometryczne dróg
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
5) Zasilanie w energie elektryczną
Zasilanie w energię elektryczną dla systemu oświetleniowego dróg o łącznej mocy 300,00 kVA o napięciu 230 V.
6) Zestawienie opraw LED do zamontowania.
Miejsca zamontowania zawiera załącznik nr 12 do SWZ – Tabela montażowa.
3. Opis równoważności i wymagania dla Wykonawców w przypadku zaoferowania produktów równoważnych
Remont systemu oświetlenia powinien być wykonany zgodnie z posiadaną przez Urząd Miasta Legionowo dokumentacją Programu Funkcjonalno Użytkowego, oraz projektem fotometrycznym, który ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne typy i producentów sprzętu oświetleniowego. W dokumentach Obliczenia fotometryczne (załącznik nr 13 do SWZ) w programie DIALUX zostały wskazane konkretne typy opraw, bo program ten prowadzi obliczenia na wskazanej oprawie. Program pobiera dane ze strony producenta i automatycznie wstawia je do obliczeń. Nie można wykonać obliczeń pomijając ten etap. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
W związku z tym, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno – użytkowe, jakich użyto w dokumentacji programowej do wykonania remontu z uwzględnieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez Zamawiającego parametrów.
1) W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować:
a) Pozostałe warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:
• parametry drogi, stanowiska,
• luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2 (tabele rozkładu luminancji i natężenia w formie liczbowej),
• podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia,
• olśnienie [TI],
• równomierność oświetlenia [Uo i Ul]
• współczynnik oświetlenia otoczenia [SR].
b) Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie równoważności opraw w stosunku do programu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań poprzez wykonanie projektu oświetleniowego poprzez wykonanie i załączenie wraz z ofertą projektu oświetleniowego zawierającego wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. Porównywane będą parametry średnie jak w punkcie. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych warunkach.
c) Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność charakterystyk świetlnych zamawiający dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych dokumentacją programową parametrów oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne podane są poniżej:
• Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w dokumentach zamawiającego.
• Równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 5% niż w projekcie.
• Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 1% niż w programie.
• TI nie więcej niż 5 % niż w programie.
• SR nie mniej niż 10% w stosunku do wartości w programie.
• Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika.
4. Szczegółowy opis równoważności i wymagania dla Wykonawców w przypadku zaoferowania produktów równoważnych znajduje się w pkt 5 programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
5. Zastosowane produkty równoważne należy wykazać w kosztorysach ofertowych.
6. Ponadto Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne w stosunku do programu Zamawiającego, jest zobowiązany załączyć wraz z ofertą:
1) Wykaz zaoferowanego produktu równoważnego (załączniki nr 1.2-1.7 do SWZ)
2) Wykonany projekt oświetleniowy (fotometryczny) zawierający wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego i o których mowa w § 5 ust. 3 SWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym.
Uwaga:
Dokumenty o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku ich niezłożenia, złożenia z błędami lub niekompletnych, nie podlegają uzupełnieniu na podstawie ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tych dokumentów, złoży z błędami lub niekompletne podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) sytuacji finansowej;
2) zdolności technicznej i zawodowej.
Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) Posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 2 mln PLN lub równowartości tej kwoty.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) Wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie oświetlenia LED lub remoncie, przebudowie lub modernizacji istniejącego oświetlenia polegającego na wymianie opraw na oprawy LED, każda w liczbie minimum 1500 punktów świetlnych (punkt świetlny oznacza jedną oprawę oświetleniową)
Modernizacja – unowocześnienie, uwspółcześnienie, trwałe ulepszenie, np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych produktu.
W przypadku remontu, przebudowy lub modernizacji należy wskazać liczbę punktów świetlnych wymienionych na oprawy LED.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) Dysponowanie kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającym doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierowniczej na zadaniu, które polegało na budowie lub remoncie, przebudowie lub modernizacji oświetlenia ulicznego w technologii LED w liczbie min. 1000 punktów świetlnych (punkt świetlny oznacza jedną oprawę oświetleniową).
W przypadku remontu, przebudowy lub modernizacji należy wskazać liczbę punktów świetlnych wymienionych na oprawy LED.
5. W celu przeliczenia na PLN wartości podanych w innych walutach, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
7. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
8. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert:
1) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – dokument w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Uwaga
I. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 3 SWZ - dokument w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji danego zamówienia w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca składa wraz z ofertą,
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ pn. „Wzór zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia” – dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym tego podmiotu – lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Treść dokumentu powinna określać w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) - aktualnych na dzień ich złożenia:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wypełniony załącznik nr 6 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Uwaga do pkt 2)
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego dokumentu, wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Uwaga do pkt 3)
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 9 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie zakupowej następujące oświadczenie i dokumenty:
1) formularz oferty (załącznik nr 1.1 do SWZ);
2) gwarancję lub poręczenie, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz,
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ);
4) oświadczenie podmiotu na którego zasoby wykonawca się powołuje dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ) / jeśli dotyczy,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) / jeśli dotyczy,
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) / jeśli dotyczy,
7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;
8) uproszczony kosztorys ofertowy
UWAGA! Uproszczony kosztorys ofertowy w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Ponadto Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne w stosunku do programu Zamawiającego, jest zobowiązany załączyć wraz z ofertą:
1) Wykaz zaoferowanego produktu równoważnego (załączniki nr 1.2-1.7 do SWZ)
2) Wykonany projekt oświetleniowy (fotometryczny) zawierający wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego i o których mowa w § 5 ust. 3 SWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym.
Uwaga:
Dokumenty o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku ich niezłożenia, złożenia z błędami lub niekompletnych, nie podlegają uzupełnieniu na podstawie ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tych dokumentów, złoży z błędami lub niekompletne podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2-4.
20. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
21. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
22. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w sposób określony w ust. 20.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza” dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Aby zakończyć proces składania ofert należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.