eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług serwisowych i napraw pojazdów użytkowanych przez MSZOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług serwisowych i napraw pojazdów użytkowanych przez MSZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000177916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Chrystiana Szucha 23

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-580

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@msz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług serwisowych i napraw pojazdów użytkowanych przez MSZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74c105aa-b430-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00128313/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Świadczenie usług serwisowych i napraw pojazdów użytkowanych przez MSZ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74c105aa-b430-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania dotyczące
korespondencji elektronicznej znajdują się w punkcie 6 SWZ, pn. "INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ – NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego postępowania (zgodnie ze wzorem określonym odpowiednio w pkt 6 lub 7 Formularza oferty).
2. Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez zamawiającego danych osobowych w ramach przedmiotowego postępowania zamawiający w pkt 20.3 (poniżej) zamieszcza klauzulę informacyjną przewidzianą w art. 13 RODO.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję, że:
a) Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, tel. +48 225230000;
b) Minister Spraw Zagranicznych powołał inspektora ochrony danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Świadczenie usług serwisowych i napraw pojazdów użytkowanych przez MSZ”; znak sprawy BPZZ.270.007.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BPZZ.270.007.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług serwisowych, przeglądów oraz bieżących napraw samochodów służbowych użytkowanych przez Zamawiającego oraz usługi odbioru „door to door”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50114000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części usług, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zachowaniem cen jednostkowych i opustu określonych w Ofercie (Załącznik nr 3 do SWZ). Zakres zamówienia może być pomniejszony o nie więcej niż 50 % wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za usługę odbioru "door to door"

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opust na części zamienne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, minimum jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), którego przedmiotem była/jest obsługa techniczna (serwisowanie oraz naprawa mechaniczna) floty samochodowej liczącej minimum 25 pojazdów (dwadzieścia pięć) przez okres minimum jednego roku. W przypadku usługi trwającej, dla spełnienia warunku wymagane jest by co najmniej roczne świadczenie usługi było już zrealizowane. Pod pojęciem flota samochodowa zamawiający rozumie pojazdy samochodowe, użytkowane w ramach jednego podmiotu (przedsiębiorstwo, firma, instytucja itp.).
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje zespołem co najmniej 8 osób o następującym doświadczeniu:
- co najmniej jednym pracownikiem, który będzie pełnił nadzór nad realizowanymi zleceniami i pozostawał w stałym kontakcie z Zamawiającym, posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze klienta w obszarze serwisowania i napraw pojazdów samochodowych,
- co najmniej jednym pracownikiem, który będzie wykonywać naprawy w zakresie elektryki i elektromechaniki, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze napraw elektrycznych i elektromechanicznych pojazdów samochodowych,
- co najmniej jednym pracownikiem, który będzie wykonywać naprawy blacharsko-lakiernicze, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów samochodowych,
- co najmniej pięcioma (5) pracownikami, którzy będą wykonywać usługi serwisowe, przeglądy okresowe (OT) i naprawy bieżące, posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w tym obszarze.
3. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem technicznym:
a) dysponuje co najmniej jedną stacją obsługi serwisowej pojazdów (zadaszoną, ogrzewaną i zamykaną, umożliwiającą wykonywanie usług serwisowych niezależnie od warunków atmosferycznych), znajdującą się w odległości nie większej niż 70 (siedemdziesiąt) km* od siedziby Zamawiającego ( al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa), wyposażoną w co najmniej:
- 7 (siedem) niezależnych stanowisk obsługi (m. in. kanały lub podnośniki) pozwalających na jednoczesną obsługę w zamkniętym pomieszczeniu co najmniej 7 (siedmiu) pojazdów, w tym co najmniej jedno stanowisko (podnośnik) do obsługi pojazdów dostawczych do 3,5 tony w wersji long i wysokości 2,7 m, a także wyodrębnioną część do obsługi napraw blacharsko-lakierniczych,
- minimum jedno urządzenie kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umożliwiające zdiagnozowanie przyczyny awarii w pojazdach objętych niniejszym zamówieniem,
- urządzenia i wyposażenie warsztatowe umożliwiające wykonanie napraw podzespołów pojazdów,
- minimum jedno urządzenie przeznaczone do regulacji geometrii kół,
- minimum jedno specjalistyczne urządzenie przeznaczone do obsługi i konserwacji układu klimatyzacji,
- minimum jedno stanowisko do wykrywania i usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej samochodów,
- co najmniej jedno stanowisko (kanał) do obsługi pojazdów ciężarowych pow. 3,5 tony **
* Odległość musi być zgodna ze wskazaniami najkrótszej trasy dla pojazdów osobowych, określonymi w serwisie Google Maps https://www.google.pl/maps.
** Zamawiajacy dopuszcza sytuację, gdy stacja obsługi serwisowej pojazdów, którą dysponuje Wykonawca, nie posiada stanowiska do obsługi samochodów pow. 3,5 tony, w takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest wskazać takie stanowisko w innej stacji obsługi oraz podać podstawę dysponowania wymaganym stanowiskiem. W takim przypadku warunek odległości (70 km od siedziby Zamawiającego) również ma zastosowanie.
b) dysponuje wydzielonym parkingiem mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji obsługi, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, który spełnia co najmniej następujące wymagania:
- jest oświetlony, ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni,
- jest strzeżony całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi,
- teren ma powierzchnię umożliwiającą jednoczesne parkowanie minimum 15 samochodów osobowych,
- istnieje możliwość wjazdu i zaparkowania samochodu ciężarowego z przyczepą (długość zestawu 16 metrów).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie informacje dotyczące możliwych zmian umowy znajdują się w PPU, w §12 pn. "Zmiany umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.