eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ściekówOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skierniewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Reymonta 23

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaskierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://skierniewice.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82bb15be-c3e1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027598/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja Zamawiającego z
Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. Instrukcja korzystania z
Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce„Regulacje i procedury procesu zakupowego”.Datą złożenia
dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub innych informacji stanowiących przedmiot korespondencji jest data ich
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja” (data wczytania na Platformie). System powiadamia wykonawcę, na adres
email podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dotyczących czynności
podejmowanych w postępowaniu w przypadku gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np.
na adres e-mail). 2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl, lub poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl. 3. Wykonawca po wybraniu opcji
„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”. 4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postępowaniu w postaci
elektronicznej.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego
otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem
telefonu podanym w tym potwierdzeniu.
5. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE.
Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu
wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Uwaga: Wykonawca może przesłać wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ korzystając także ze „Strefy publicznej” Platformy nie rejestrując konta. Rejestracja konta jest niezbędna w
celu złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 6. Treść
pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SWZ, Zamawiający zamieści na
Platformie. 7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy,
Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Skierniewice tel. +48
22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Skierniewice,
ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, Tel. 468195600,
adres e-mail: sekretariat@gminaskierniewice.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Skierniewice / jest Pan
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Kominiarczyk
ul. Reymonta 23,
96-100 Skierniewice
inspektor@cbi24.pl
tel. 575 002 176
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym NASZ ZNAK RGK ZP 271.4.2023
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 - 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli trwania okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały trwania okres obowiązywania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Skierniewice,
ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, Tel. 468195600,
adres e-mail: sekretariat@gminaskierniewice.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Skierniewice / jest Pan
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Kominiarczyk
ul. Reymonta 23,
96-100 Skierniewice
inspektor@cbi24.pl
tel. 575 002 176
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym NASZ ZNAK RGK ZP 271.4.2023
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 - 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli trwania okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały trwania okres obowiązywania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK ZP 271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków (tzw. formuła zaprojektuj i wybuduj), w zakresie wynikającym z zapisów załączonego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), który zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Skierniewice.
3. Na łączną liczbę 170 POŚ składa się:
a. 70szt.oczyszczalni przepustowości dobowej1-3RLM
b. 75szt.oczyszczalnio przepustowości dobowej 4-5RLM
c. 23szt.oczyszczalni o przepustowości dobowej 6-7RLM
d. 2szt.oczyszczalni o przepustowości dobowej 8-9RLM

4. Zakres robót obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej w budynkach, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.
5. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych.
6. Wymaga się, aby oczyszczalnie ścieków posiadały komplet badań z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważną wykonanych przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej
7. W przypadku użycia w PFU odniesienia do norm, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdej normie towarzyszą wyrazy „ lub równoważne”. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane oczyszczalnie nie są zgodne z normami, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis prac budowlanych ujęty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym stanowiącym załączniki do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 550 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny
ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o całkowitej wartości roboty nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion złotych).Jeżeli umowa została zawarta w walucie innej niż polski złoty przeliczenia należy dokonać zgodnie ze średnim kursem waluty NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP w niniejszym postępowaniu;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z Wykonawców.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1a. Na potwierdzenie, że oferowane urządzenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania należy złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty):
Jako potwierdzenie zgodności oczyszczalni z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu:
1. Deklaracje właściwości użytkowych oferowanych oczyszczalni.
2. Pełne raporty z badań oferowanych oczyszczalni, wykonane przez laboratorium notyfikowane, obejmujące:
a) raport z badania efektywności oczyszczania
b) raport z badania wodoszczelności
c) raport z badania wytrzymałości konstrukcji
d) raport z badania trwałości
oraz
e) dokumentów wynikających z normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w zakresie badania reakcji na ogień.

Raport z badania efektywności oczyszczania musi zawierać informacje o częstotliwości usuwania osadu podczas przeprowadzanych badań oraz o zużytej energii elektrycznej (energochłonności) zgodnie z pkt B.5 normy PN-EN 12566-3+A2:2013.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Deklaracje właściwości użytkowych oferowanych oczyszczalni.
2. Pełne raporty z badań oferowanych oczyszczalni, wykonane przez laboratorium notyfikowane, obejmujące:
a) raport z badania efektywności oczyszczania
b) raport z badania wodoszczelności
c) raport z badania wytrzymałości konstrukcji
d) raport z badania trwałości

oraz
e) dokumentów wynikających z normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w zakresie badania reakcji na ogień.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu jej realizacji, określonego w umowie ze względu na:
a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków atmosferycznych lub
b) działanie siły wyższej (w tym pandemii COVID-19) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych itp., których wykonanie ma wpływ na termin zakończenia robót objętych niniejszą umową.
2) wystąpienia problemów z dostawą określonych materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody lub czas trwania robót dodatkowych, zamiennych itp.
3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego w formie pisemnej i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, np. wstrzymanie prac przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, roszczenia osób trzecich wstrzymujące prace – termin zakończenia realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas trwania tych okoliczności.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności dokonania zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu, nadzorowaniu zamówienia lub kierowaniu pracami budowlanymi.
6. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym w szczególności zmiany podatku VAT.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy.
8. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu urządzeń POŚ w porównaniu z zestawieniem nieruchomości, w których mają być zamontowane urządzenia POŚ wskazane w PFU.
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony aneksu do umowy.
11. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Zamawiający zaleca, aby dokumenty w formacie „PDF” (w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego)
podpisywać formatem PAdES (kwalifikowany podpis elektroniczny osadzony wewnątrz pliku), dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy zaleca się format XAdES.
9. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub
MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0; 4) Włączona obsługa Java Script; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący
pliki w formacie .pdf.
10. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: 1)
Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez
producenta.2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików
cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający
(ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na
komputerze. 3) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir
SDK można pobrać na stronie https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/. Po zainstalowaniu rozszerzenia
Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
11. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki. Przed przystąpieniem do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zaleca
przeprowadzenie procedury weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod adresem
https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis. Pozwala to na zweryfikowanie, czy na komputerze są zainstalowane
wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do podpisania oferty. W przypadku braku
jakiegokolwiek elementu zostaje przekazane powiadomienie o konieczności pobrania dodatku – Szafir SDK WEB
(rozszerzenie umożliwiające uruchomienie funkcji podpisu elektronicznego). Szczegółowe informacje dotyczące instalacji
wszystkich komponentów podpisu elektronicznego, znajdują się w
instrukcji Podpis elektroniczny – konfiguracja i procedura podpisania ofert - Instrukcja użytkownika \ Zamawiający, zaleca
dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w pdf , doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, zip, html,
xhtml, xml, XAdES, CAdES”. 12. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik
załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.