eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kotla › Dostawa wraz z montażem mebli w budynku Urzędu Gminy - 2 część w ramach zadania pn. "Przebudowa obiektów użyteczności publicznej"Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z montażem mebli w budynku Urzędu Gminy - 2 część w ramach zadania pn. "Przebudowa obiektów użyteczności publicznej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOTLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 93

1.5.2.) Miejscowość: Kotla

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-240

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768318361

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kotla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotla.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem mebli w budynku Urzędu Gminy - 2 część w ramach zadania pn. "Przebudowa obiektów użyteczności publicznej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6418cd67-c25c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007705/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Przebudowa obiektów użyteczności publicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6418cd67-c25c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
1.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
1.17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamówienia@kotla.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
1.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
1.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
1.15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Gminy Kotla

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Kotla z siedzibą w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla.
2. Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Gminy Kotla Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 768318361, e- mail: kadry@kotla.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Kotla wskazany powyżej.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia,
b) realizacji zawartych umów lub podjęcia niezbędnych czynności do ich zawarcia- zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia,
c) na podstawie udzielonej wcześniej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, w tym państwom trzecim, wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67 ze zm.).
6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy Kotla, ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprosto¬wania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba posiada prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Urząd Gminy Kotla Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta pomiędzy stronami umowa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023.MF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 198301,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania:
Dostawa wraz z montażem mebli w budynku Urzędu Gminy – 2 część w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli oraz ich załadunek i rozładunek, montaż i rozmieszczenie w pomieszczeniach budynku biurowego Urzędu Gminy (dokładnie wskazanych przez Zamawiającego) zlokalizowanego m. Kotla,
ul. Głogowska 93, Gmina Kotla.
2. Ogólny zakres zamówienia:
2.1. Zakres zamówienia obejmuje:
Dostawę i montaż mebli biurowych
UWAGA
1) Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).
2) Wszystkie meble biurowe muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty, w tym:
- Świadectwo badań zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wg norm: PN-EN 14073-3:2006 ; PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006
3) Wszystkie krzesła obrotowe muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty, w tym:
- Atest bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, trwałości, stateczności wg norm
PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007
- Protokół oceny ergonomicznej
Badanie właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
2.2. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
- dostawa, wniesienie do wskazanych pomieszczeń nowych, najwyższej jakości
i odpowiadających parametrom i rodzajowi wskazanym w specyfikacji technicznej mebli
- zamontowanie, ustawienie z wypoziomowaniem (mebli, z ustaleniem wysokości oraz skręcenie ze sobą wskazanych mebli;
- wykonanie niezbędnych otworów i nacięć;
- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością , przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania o dostrzeżonych uchybieniach w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
- wymiana wadliwych mebli na własny koszt i ryzyko;
- usunięcie/wywóz na własny koszt pustych opakowań po dostarczonych i zamontowanych meblach i urządzeniach /sprzęcie oraz posprzątanie pozostałości po pracach montażowych;
- dostawa wszystkich elementów niniejszego przedmiotu zamówienia transportem będącym w dyspozycji Wykonawcy, na własny koszt i ryzyko;
- Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do dokonania szczegółowego zwymiarowania zamawianych mebli, wykonania ich zgodnie z opisem, ustalenia szczegółów kolorystyki z użytkownikiem oraz szczegółowego sprawdzenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.
- Dokonanie ponownego zwymiarowania / weryfikacji wymiarów na obiekcie.
- Przed realizacją umowy należy przedstawić próbniki płyt z których wykonane zostaną meble.
- Wybór kolorystyki oraz zmiana wymiarów mebli o +/- 10% nie będzie mieć wpływu na cenę;
- Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia wykazu asortymentowo-cenowego, tj. wyceny wszystkich pozycji wyposażenia meblowego według wzoru zgodnie
z załącznikiem nr 13 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 11 (OPZ) i załącznik nr 12 (zestawienie ilościowe) do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem Oferty. Jeśli Zamawiający określa
w OPZ, że dany element ma posiadać określone cechy, to ten element ma efektywnie pracować z tymi cechami, a nie mieć tylko taką teoretyczną możliwość w konfiguracji innej niż dostarczana. Cechy wymagane w specyfikacji (OPZ) są parametrami minimalnymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39132100-7 - Szafy na akta

39136000-4 - Wieszaki na odzież

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39112000-0 - Krzesła

39121100-7 - Biurka

39121200-8 - Stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty, które nie podlegają odrzuceniu, będą oceniane według kryteriów:
• Cena – 60%
• Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji – 20%
• Termin realizacji – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
- wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy mebli o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda, co potwierdzi w wykazie wykonanych dostaw wraz z referencjami;
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust 1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (Załącznik nr 4 SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci powinni spełniać łącznie.
5. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach i oświadczeniach do niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (należy skorzystać z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 do SWZ);
Oświadczenia to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.4. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7);
1.6. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadzie wskazanej w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp – składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 4 do SWZ.
1.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. W tym celu podmiot udostępniający zasoby złoży stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (należy skorzystać z druków oświadczeń stanowiących załącznik nr 9 do SWZ);
1.8. W przypadku gdy zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) złożył zobowiązanie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO {rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)} (załącznik nr 8 do SWZ).
1.10. Stosowne atesty i certyfikaty na oferowane wyposażenie, zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w rozdziale III ustęp 2. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (należy skorzystać z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 do SWZ);
Oświadczenia to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.4. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7);
1.6. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadzie wskazanej w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp – zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 4 do SWZ.
1.9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO {rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)} (załącznik nr 8 do SWZ).
1.10. Stosowne atesty i certyfikaty na oferowane wyposażenie, zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w rozdziale III ustęp 2. SWZ.
3. W następnej kolejności (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie – następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz asortymentowo-cenowy:
a) opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z polisy oraz dokumentów załączonych do niej musi wynikać, że została ona opłacona zgodnie z warunkami zawartymi w treści polisy oraz musi być aktualna,
b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
c) wykaz dostaw wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy mebli o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykaz dostaw zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SWZ,
Należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
d) Wykaz asortymentowo-cenowy – tj. wyceny wszystkich pozycji wyposażenia meblowego według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2) Wszystkie meble biurowe muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty, w tym:
- Świadectwo badań zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości wg norm: PN-EN 14073-3:2006 ; PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006
3) Wszystkie krzesła obrotowe muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty, w tym:
- Atest bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, trwałości, stateczności wg norm
PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007
- Protokół oceny ergonomicznej
Badanie właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 2 500,00 zł brutto (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Głogowie nr: 17 8646 0008 0000 0033 1768 0009 z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: ZP.271.7.2023.MF – „Dostawa wraz z montażem mebli
w budynku Urzędu Gminy-część 2 w ramach zadania pn. Przebudowa obiektów użyteczności publicznej”. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenie, w postaci elektronicznej.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:
a) nazwa i adres Zamawiającego,
b) nazwę przedmiotu zamówienia,
c) nazwę i adres Wykonawcy,
d) termin ważności gwarancji.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważniającą albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 11, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.
18. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wystawcy dokumentu wadialnego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.4. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7);
1.6. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadzie wskazanej w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp – składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 4 do SWZ.
1.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. W tym celu podmiot udostępniający zasoby złoży stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (należy skorzystać z druków oświadczeń stanowiących załącznik nr 9 do SWZ);
1.8. W przypadku gdy zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) złożył zobowiązanie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 ustawy Pzp w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy;
2) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
b) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
c) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie
w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w §12 ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty opisany został w Rozdziale VIII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.